အန ၅.၂၀: စတုတၳဟိတသုတ္

၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မိမိ၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မိမိလည္း သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္းသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ မိမိလည္း တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ မိမိလည္း ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ မိမိလည္း (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ’ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ေဆာက္တည္ေစ၏၊ မိမိလည္း (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈကို ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈကို ဆင္ျခင္တတ္ေသာ’ပစၥေဝကၡဏာ’ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ ေဆာက္တည္ေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤ တရားငါးမ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မိမိ၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါလည္း က်င့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ဗလဝဂ္ ၿပီး၏။