အန ၅.၂၅၅: မစၧရိယပၸဟာနသုတ္

၂၅၅။ ရဟန္းတို႔ ဝန္တိုျခင္း ငါးမ်ဳိတို႔ကို ပယ္ရန္ အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးရ၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္းကို ပယ္ရန္ အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္ရန္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးရ၏။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’ တို႔၌ ဝန္တိုျခင္းကို။ပ။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္းကို။ပ။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္းကို။ပ။

တရား၌ ဝန္တိုျခင္းကို ပယ္ရန္ အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ရန္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဝန္တိုျခင္း ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ရန္ အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္ရန္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုး ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။