အန ၅.၂၅၇ – ၂၆၃: ဒုတိယ ဈာနသုတ္ စသည္ ခုနစ္သုတ္

၅၇-၂၆၃။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္ဘဲ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ မထိုက္။ပ။

တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ မထိုက္။

စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ မထိုက္။

ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။

သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။

အနာဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။

အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’၌ ဝန္တိုျခင္း။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

တရား၌ ဝန္တိုျခင္း။ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္ဘဲ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေနရန္ ထိုက္၏။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ ထိုက္၏။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ ထိုက္၏။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏။ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏။ အနာဂါမိဖိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏။ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’၌ ဝန္တိုျခင္း။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

တရား၌ ဝန္တိုျခင္း။ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏ဟု့ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေတရသမသုတ္။