အန ၅.၂၅: အႏုဂၢဟိတသုတ္

၂၅။ ရဟန္းတို႔ အေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည့္ မွန္ကန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္စိတ္၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ (မဂ္ ဖိုလ္ သမာဓိ) အက်ဳိးလည္း ရွိ၏၊ စိတ္၏ (ကိေလသာမွ) ့လြတ္ေျမာက္မႈ (မဂ္ ဖိုလ္ သမာဓိ) အက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏၊ ပညာ၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈအက်ဳိးလည္း ရွိ၏။ ပညာ၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ အက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ မွန္ကန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ကို

သီလျဖင့္လည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္၏။

အၾကားအျမင္ျဖင့္လည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္၏။

ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္လည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္၏။

သမထျဖင့္လည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္၏။

ဝိပႆနာျဖင့္လည္း ခ်ီးေျမႇာက္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္အပ္ေသာ မွန္ကန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ သည္ စိတ္၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ အက်ဳိးလည္း ရွိ၏၊ စိတ္၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ အက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏၊ ပညာ၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ အက်ဳိးလည္း ရွိ၏။ ပညာ၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ အက်ဳိးအာနိသင္လည္း ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။