အန ၅.၂၆၄: အပရပဌမဈာနသုတ္

၆၄။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္ဘဲ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ မထိုက္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’၌ ဝန္တိုျခင္း။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

သူ႔ေက်းဇူးကို မသိျခင္း သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာ မျပဳျခင္း။ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္ဘဲ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ မထိုက္။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ ထိုက္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’၌ ဝန္တိုျခင္း။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

သူ႔ေက်းဇူးကို မသိျခင္း သူ႔ေက်းဇူးကို ထင္စြာ မျပဳျခင္း။ (ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း)။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရန္ ထိုက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စုဒၵသမသုတ္။