အန ၅.၂၇: သမာဓိသုတ္

၂၇။ ရဟန္းတို႔ ရင့္က်က္ေသာ ပညာႏွင့္ သတိရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေၾကာင္း (ကိေလသာ တို႔မွ) ကင္းေသာ သမာဓိကို ပြါးမ်ားကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ရင့္က်က္ေသာ ပညာႏွင့္ သတိရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေၾကာင္း (ကိေလသာတို႔မွ) ကင္းေသာ သမာဓိကို ပြါးမ်ားေသာ သူတို႔အား ဉာဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

”ဤသမာဓိသည္ ပစၥဳပၸန္ခ်မ္းသာလည္း ရွိ၏၊ ေနာင္အခါ ခ်မ္းသာက်ဳိးလည္း ရွိ၏”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏။

”ဤသမာဓိသည္ ျမတ္၏၊ (တဏွာျဖင့္) သံုးေဆာင္မႈမရွိ”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏။

”ဤသမာဓိကို ေယာက္်ားျမတ္တို႔သာ မွီဝဲအပ္၏”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏။

”ဤသမာဓိသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ကိေလသာၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းျဖင့္ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း (သမာဓိ) ပြါးမ်ားမႈကို ရ၏၊ ျပဳျပင္ျခင္း (ပေယာဂ) ႏွင့္ တကြ ကိေလသာတို႔ကို ဖိႏွိပ္ တားျမစ္၍ျဖစ္ေပၚလာသည္မဟုတ္”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏။

”ငါသည္ သတိရွိလ်က္ ဤသမာပတ္ကို ဝင္စားအံ့၊ သတိရွိလ်က္ (သမာပတ္မွ) ထအံ့”ဟု မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏။

ရဟန္းတို႔ ရင့္က်က္ေသာပညာႏွင့္ သတိရွိကုန္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ေၾကာင္း (ကိေလသာတို႔မွ) ကင္းေသာသမာဓိကို ပြါးမ်ားကုန္ေလာ့၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာႏွင့္ သတိရွိကုန္လ်က္ ႏႈိင္းယွဥ္ေၾကာင္း (ကိေလသာတို႔မွ) ကင္းေသာ သမာဓိကို ပြါးမ်ားေသာသူတို႔အား ဤ ဉာဏ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မိမိသႏၲာန္၌ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။