အန ၅.၂၉: စကၤမသုတ္

၂၉။ ရဟန္းတို႔ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးအာနိသင္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ခရီးရွည္ သြားႏိုင္၏။

ႀကဳိးစားအားထုတ္ႏိုင္၏။

အနာေရာဂါကင္း၏။

စား ေသာက္ ခဲ လ်က္အပ္ေသာ အစာအာဟာရသည္ ေကာင္းစြာ ေၾကက်က္ႏိုင္၏။

စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ (သမာဓိ) သည္ ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ႏိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း၌ အက်ဳိးအာနိသင္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။