အန ၅.၃၀: နာဂိတသုတ္

၃ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ေကာသလမင္းသားတို႔၏ ဣစၧာနဂၤလမည္ေသာ ပုဏၰားရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုဣစၧာနဂၤလရြာ (အနီး) ဣစၧာနဂၤလေတာအုပ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ဣစၧာနဂၤလရြာသားပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ သတင္းစကားၾကားၾကကုန္၏-

”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳသည့္ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ဣစၧာ့နဂၤလရြာသို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ၍ ဣစၧာနဂၤလရြာအနီး ဣစၧာနဂၤလေတာအုပ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္၏-

‘ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းအႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္ လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏’ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္၏)။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏျဗာဟၼဏမင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူေလာကကို ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာအနက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔ကိုဖူးေျမႇာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္းသည္သာတည္း”ဟု (ၾကားၾကကုန္၏)။

ထိုအခါ၌ ဣစၧာနဂၤလရြာသား ပုဏၰားႏွင့္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထိုညဥ့္လြန္ေသာ အခါ၌ မ်ားစြာေသာခဲဖြယ္ စားဖြယ္ကို ယူကုန္၍ ဣစၧာနဂၤလေတာအုပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၿပီးလွ်င္ အျပင္ဘက္တံခါးမုခ္၌ ျပင္းျပ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ တည္ေနကုန္၏၊ ထိုစဥ္အခါ၌ အသွ်င္နာဂိတသည္ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္အေကြၽးျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္နာဂိတကို ”နာဂိတငါးတို႔ကို လုယက္ရာ၌ တံငါသည္တို႔ကဲ့သို႔ ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာ အသံရွိသူတို႔ကားအဘယ္သူတို႔နည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသူတို႔ကား ဣစၧာနဂၤလရြာသား ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔ပါတည္း၊ မ်ားစြာေသာခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ကို ယူ၍ အျပင္ဘက္တံခါးမုခ္၌ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ရည္မွန္းၿပီးလွ်င္ တည္ေနၾကပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နာဂိတ ငါသည္ အျခံအရံ (အေက်ာ္အေစာ) ႏွင့္ မဆက္ဆံလို၊ အျခံအရံ (အေက်ာ္အေစာ) သည္လည္းငါႏွင့္ အတူ မဆက္ဆံေစလင့္။

နာဂိတ ဤ (ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ခ်မ္းသာ၊ ကင္းဆိတ္မႈ ‘ပဝိေဝက’ ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ဥပသမ’ ခ်မ္းသာ၊ သိမႈ ‘သေမၺာဓ’ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိတိုင္း မၿငိဳျငင္ မပင္ပန္းဘဲ မရႏိုင္သူသည္ မစင္ၾကယ္မႈ ခ်မ္းသာ၊ ငိုက္မ်ဥ္းမႈခ်မ္းသာ၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာခ်မ္းသာကိုသာယာ (ခံစား) ရာ၏။

(ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ခ်မ္းသာ၊ ကင္းဆိတ္မႈ ‘ပဝိေဝက’ ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းေအးမႈ’ဥပသမ’ ခ်မ္းသာ၊ သိမႈ ‘သေမၺာဓ’ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရေသာ ငါသည္မစင္ၾကယ္မႈခ်မ္းသာ၊ ငိုက္မ်ဥ္းမႈခ်မ္းသာ၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာခ်မ္းသာကို အဘယ္မွာသာယာ (ခံစား) ရာအံ့နည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ၌ သည္းခံေတာ္မူပါ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယခုအခါ၌ သည္းခံေတာ္မူပါ။

အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ သည္းခံေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရားယခုအခါ၌ နိဂံုးသူနိဂံုးသား ဇနပုဒ္သူဇနပုဒ္သား ပုဏၰားႏွင့္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြေတာ္မူေလရာရာ အရပ္သို႔ စိတ္ၫြတ္ၾကကုန္လ်က္သာလွ်င္ လိုက္ၾကပါလိမ့္မည္။

အသွ်င္ဘုရား မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းလတ္ေသာ္ နိမ့္ရွိဳင္းရာအရပ္သို႔ ေရတို႔သည္ စီးဆင္းၾကကုန္သကဲ့သို႔၊ အသွ်င္ဘုရား ဤအတူသာလွ်င္ နိဂံုးသူနိဂံုးသား ဇနပုဒ္သူဇနပုဒ္သား ပုဏၰားႏွင့္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြေရာက္ေတာ္မူေလရာရာ အရပ္သို႔ စိတ္ၫြတ္ၾကကုန္လ်က္သာလွ်င္လိုက္ၾကပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္းဟူမူ-

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ သီလေတာ္ ပညာေတာ္သည္ ထိုသို႔ ႀကီးမားေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နာဂိတ ငါသည္ အျခံအရံ (အေက်ာ္အေစာ) ႏွင့္ မဆက္ဆံလို၊ အျခံအရံ (အေက်ာ္အေစာ) သည္လည္းငါႏွင့္မဆက္ဆံေစလင့္၊ နာဂိတ ဤ (ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ခ်မ္းသာ၊ ကင္းဆိတ္မႈ ‘ပဝိေဝက’ ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းေအးမႈ’ဥပသမ’ခ်မ္းသာ၊ သိမႈ ‘သေမၺာဓ’ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိတိုင္း မၿငိဳျငင္မပင္ပန္းဘဲ မရႏိုင္သူသည္ မစင္ၾကယ္မႈခ်မ္းသာ၊ ငိုက္မ်ဥ္းမႈခ်မ္းသာ၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာခ်မ္းသာကို သာယာ (ခံစား) ရာ၏။

(ကာမဂုဏ္မွ) ထြက္ေျမာက္မႈ ‘ေနကၡမၼ’ ခ်မ္းသာ၊ ကင္းဆိတ္မႈ ‘ပဝိေဝက’ ခ်မ္းသာ၊ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ဥပသမ’ ခ်မ္းသာ၊ သိမႈ ‘သေမၺာဓ’ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရေသာ ငါသည္မစင္ၾကယ္မႈ ခ်မ္းသာ ငိုက္မ်ဥ္းမႈခ်မ္းသာ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာခ်မ္းသာကို အဘယ္မွာသာယာ (ခံစား) ရာအံ့နည္း။

နာဂိတ စား ေသာက္ ခဲ လ်က္အပ္ေသာ အစာအာဟာရ၏ (အက်ဳိးဆက္ကား) က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ပင္တည္း၊ ဤ (က်င္ႀကီးက်င္ငယ္) သည္ ထို (စား ေသာက္ခဲလ်က္အပ္ေသာ အစာအာဟာရ) ၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္း၊ နာဂိတ ခ်စ္အပ္ေသာ သတၱဝါသခၤါရတို႔၏ (အက်ဳိးဆက္ကား) ပ်က္စီးျခင္း ေကြကြင္းျခင္း ပူေဆြးငိုေႂကြြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔ပင္တည္း၊ ဤအျဖစ္သည္ထို (ခ်စ္ခင္မႈ) ၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္း။

နာဂိတ မတင့္တယ္ေသာ အာ႐ံုနိမိတ္၌ ႀကဳိးပမ္းမႈကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္သူအား တင့္တယ္ေသာအာ႐ံုနိမိတ္၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ဤအျဖစ္သည္ ထို (ႀကဳိးပမ္းမႈ) ၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္း။

နာဂိတ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ‘အာယတန’ ေျခာက္ပါးတို႔၌ အနိစၥဟု အဖန္ဖန္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ဤအျဖစ္သည္ ထို (အဖန္ဖန္ ႐ႈလ်က္ေနျခင္း) ၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္း။

နာဂိတ (ျပင္းစြာစဲြလန္းမႈ) ဥပါဒါန္တရား၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကိုအဖန္ဖန္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား ျပင္းစြာစဲြလန္းမႈ ‘ဥပါဒါန္’၌ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ဤအျဖစ္သည္ ထို (အဖန္ဖန္႐ႈလ်က္ေနျခင္း) ၏ အက်ဳိးဆက္ေပတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ပၪၥဂႋကဝဂ္ ၿပီး၏။