အန ၅.၃၇: ေဘာဇနသုတ္

၃၇။ ရဟန္းတို႔ ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴသူသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ငါးမ်ဳိးေသာ အရာဌာနတို႔ကိုေပးလွဴသည္ မည္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အသက္ကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

အဆင္းကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

ပညာကို ေပးလွဴသည္ မည္၏။

အသက္ကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္သက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသက္ေသာ္လည္းေကာင္းရွည္ရန္ျဖစ္၏၊ အဆင္းကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္အဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအဆင္းေသာ္လည္းေကာင္း လွရန္ ျဖစ္၏၊ ခ်မ္းသာကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္ခ်မ္းသာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူခ်မ္းသာေသာ္လည္းေကာင္း ရရန္ျဖစ္၏၊ ခြန္အားကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္ခြန္အားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူခြန္အားေသာ္လည္းေကာင္း ႀကီးရန္ျဖစ္၏၊ ပညာကို ေပးလွဴသည္မည္ျခင္းေၾကာင့္နတ္ပညာေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပညာေသာ္လည္းေကာင္း ရွိရန္ျဖစ္၏၊

ရဟန္းတို႔ ေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴသူသည္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အား ဤငါးမ်ဳိးေသာ အရာဌာနတို႔ကိုေပးလွဴသည္ မည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပညာရွိပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ခြန္အားအလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ အဆင္းအလွဴကိုေပးလွဴ၏၊ ပညာအလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ခ်မ္းသာကိုေပးလွဴ၏၊ ထိုပညာရွိသည္ ခ်မ္းသာကို ရရွိ၏။ အသက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခြန္အားကိုလည္းေကာင္း၊ အဆင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာကိုလည္းေကာင္း ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ ရာရာ ဘံုဘဝ၌ အသက္ရွည္ျခင္းအျခံအရံေပါမ်ားျခင္း ျဖစ္ရာသတည္း။

သတၱမသုတ္။