အန ၅.၄၁: အာဒိယသုတ္

၄၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာအနာထပိဏ္သူေဌးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ဒါယကာ ဤေလာက၌ အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာစည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏိုင္၏၊ မိဘတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကို ေကာင္းစြာေဆာင္ႏိုင္၏၊ သား မယား ကြၽန္ အမႈလုပ္ ေယာက္်ားတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ႏိုင္၏။

ဤကား ပဌမ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ အေဆြ ခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ခ်မ္းသာကိုေကာင္းစြာေဆာင္ႏိုင္၏။

ဤကား ဒုတိယ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ့္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ မီးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခိုးသူေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္သူ အေမြခံဆိုးေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ေဘးရန္တို႔၌ ထက္ဝန္းက်င္မွ ပိတ္ဆို႔၍ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေအာင္ ျပဳ၏။

ဤကား တတိယ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးတို႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဧည့္သည္တို႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ ေရွးက ေသၿပီးေသာေဆြမ်ဳိးတို႔အား ပူေဇာ္ျခင္း၊ မင္းအား ပူေဇာ္ျခင္း၊ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ျခင္းဟူေသာ ငါးပါးေသာပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္၏။

ဤကား စတုတၳ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူး၍ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ မာန္ယစ္ျခင္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမွ ကင္းကုန္ေသာ၊ သည္းခံျခင္း ေကာင္းေသာအမႈဝယ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၌ တည္ကုန္ေသာ၊ တစ္ေယာက္တည္းေသာ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမကုန္ေသာ၊ တစ္ခုတည္းေသာ မိမိစိတ္ကို (ကိေလသာမွ) ၿငိမ္းေအးေစကုန္ေသာ၊ တစ္ခုတည္းေသာ မိမိ စိတ္ကို (ကိေလသပရိနိဗၺာန္အားျဖင့္) ၿငိမ္းေအးေစကုန္ေသာ သေဘာရွိသည့္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ အထက္ဘံုသို႔ သြားေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ၊ နတ္ျပည္အစီးအပြါးျဖစ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ံုကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ျဖစ္ေစ၏။

ဤကား ပၪၥမ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတည္း။

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္း ငါးမ်ဳိးကို ရေသာ ထိုအရိယာတပည့္အား အကယ္၍ စည္းစိမ္တို႔သည္ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့မူ ”ငါသည္ စင္စစ္ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ရယူ၏၊ ငါ၏ စည္းစိမ္တို႔သည္လည္းကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏”ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရိယာတပည့္အား ႏွလံုးသာယာျခင္း ျဖစ္၏။

ဒါယကာ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ကို ရယူေသာ ထိုအရိယာတပည့္အား အကယ္၍ စည္းစိမ္တို႔သည္ တိုးပြါးခဲ့မူ ”ငါသည္ စင္စစ္ စည္းစိမ္ရေၾကာင္းတို႔ကို ရယူ၏၊ ငါ၏ စည္းစိမ္တို႔သည္လည္းတိုးပြါးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏”ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရိယာတပည့္အား ႏွစ္ပါးေသာအျခင္းအရာျဖင့္ပင္ ႏွလံုးသာယာျခင္းျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါသည္ စည္းစိမ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊ (မိဘတို႔ကို) လုပ္ေကြၽးခဲ့ၿပီ၊ သား မယားတို႔ကို ေမြးျမဴခဲ့ၿပီ၊ ေဘးရန္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ အထက္နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို ေပးလွဴခဲ့ၿပီ၊ ထို႔ျပင္ငါးမ်ဳိးေသာ ပူေဇာ္မႈကိုလည္း ျပဳခဲ့ၿပီ၊ သီလရွိကုန္ (ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုး)ေစာင့္သံုးကုန္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးသူတို႔အား လုပ္ေကြၽးခဲ့ၿပီ။ အိမ္၌ ေနေသာ ပညာရွိသည္ အၾကင္အက်ိဳးငွါ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို အလို ရွိရာ၏၊ ထိုအက်ဳိးသည္ငါ့အား အစဥ္ဆိုက္ေရာက္ေလၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မပူပန္ ရေသာ အမႈကို ငါ ျပဳခဲ့ေပၿပီ။ ဤသို႔ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ေသာ လူျဖစ္သူ သတၱဝါသည္ အရိယာတို႔၏ တရား၌ တည္၏၊ ထိုသူကိုဤဘဝ၌ပင္ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏၊ တမလြန္ဘဝဝယ္ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရေလသတည္း။

ပဌမသုတ္။