အန ၅.၅၁: အာဝရဏသုတ္

၅၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ေခၚေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုစကားေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကို လႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္၌ လိုလားမႈ ‘ကာမစၧႏၵ’ သည္ ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ ပိတ္ပင္တတ္၏၊ စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးတတ္၏၊ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ သည္ ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ ပိတ္ပင္တတ္၏၊ စိတ္ကို လႊမ္းမိုး တတ္၏၊ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ သည္ ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ ပိတ္ပင္တတ္၏၊ စိတ္ကို လႊမ္းမိုးတတ္၏၊ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ သည္ ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ ပိတ္ပင္တတ္၏၊ စိတ္ ကိုလႊမ္းမိုးတတ္၏၊ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ မေဝခြဲႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ သည္ ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ ပိတ္ပင္တတ္၏၊ စိတ္ကို လႊမ္းမိုး တတ္၏၊ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကို လႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ စင္စစ္ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကို လႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္မူ၍ အားမရွိေသာ အားနည္းေသာ ပညာျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါး အက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ အက်ဳိးႏွစ္ပါးစံုကိုလည္းသိလိမ့္မည္၊ လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ) ျမတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ အေဝးသို႔ စီးဆင္းသြားေသာ ေတာင္က်ျမစ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ ေရအလ်ဥ္ရွိသည္ျဖစ္၍ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္အပ္သည္တို႔ကို ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္သြားေလရာ၏၊ ေယာက္်ားသည္ ထိုျမစ္၏ ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္မွ ေျမာင္းဝတို႔ကို တူးေဖာက္ဖြင့္လွစ္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ တူးေဖာက္ဖြင့္လွစ္ထားသည္ရွိေသာ္ ျမစ္လယ္ရွိ ထိုေရအလ်ဥ္သည္ ဖ႐ိုဖရဲ ကြဲျပားပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ အထူးထူးအျပားျပား ယူအပ္သည္ျဖစ္ရကား အေဝးသို႔ စီးသြားျခင္းလည္း မျဖစ္ရာ၊ လ်င္ျမန္ေသာ ေရအလ်ဥ္လည္း မျဖစ္ရာ၊ ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္အပ္သည္တို႔ကို ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္သြားသည္လည္း မျဖစ္ရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္မူ၍ အားမရွိေသာအားနည္းေသာ ပညာျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ အက်ဳိးႏွစ္ပါးစံုကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ေသာ) ျမတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ စင္စစ္ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္၍ အားရွိေသာ ပညာျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ ႏွစ္ပါးစံုေသာ အက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ) ျမတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ အေဝးသို႔ စီးဆင္းသြားေသာ ေတာင္က်ျမစ္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ ေရအလ်ဥ္ရွိသည္ျဖစ္၍ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္အပ္သည္တို႔ကို ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္သြားေလရာ၏၊ ေယာက္်ားသည္ ထိုျမစ္၏ ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္မွ ေျမာင္းဝတို႔ကို ပိတ္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ပိတ္သည္ရွိေသာ္ ျမစ္လယ္ရွိ ထိုေရအလ်ဥ္သည္ဖ႐ိုဖရဲ မကြဲျပား မပ်ံ႕ႏွံ႔ အထူးထူးအျပားျပား မယူအပ္သည္ျဖစ္ရကား အေဝးသို႔ စီးသြားျခင္းလည္းျဖစ္ရာ၏၊ ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္အပ္သည္တို႔ကို ေဆာင္ယူတိုက္ခိုက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ ပိတ္ဆို႔တတ္ ပိတ္ပင္တတ္ စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးတတ္ ပညာ၏ အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္၍ အားရွိေသာ ပညာျဖင့္ မိမိအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ ႏွစ္ပါးစံုေသာ အက်ဳိးကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ (ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ) ျမတ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။