အန ၅.၅၇: (အဘိဏွပေစၥဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္

၅၇။ ရဟန္းတို႔ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ေသာအေၾကာင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

”(ငါသည္) အိုျခင္းသေဘာရွိ၏၊ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ား့ျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

”နာျခင္းသေဘာရွိ၏၊ နာျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစလူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

”ေသျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

”ငါ၏ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

”(ငါသည္) ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္မွီခိုရာရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”(ငါသည္) အိုျခင္းသေဘာရွိ၏၊ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔အား ပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္၌ ပ်ဳိရြယ္မာန္ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းပ်ဳိရြယ္မာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ေမ့ေလ်ာ့ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထို (အိုျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအားပ်ဳိရြယ္ခ်ိန္၌ ပ်ဳိရြယ္မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္းျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါသည္ အိုျခင္းသေဘာရွိ၏၊ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါသည္ နာျခင္းသေဘာရွိ၏၊ နာျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔အား အနာကင္းခ်ိန္၌ အနာကင္းမႈ မာန္ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းမာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ေမ့ေလ်ာ့ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထို (နာျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာထိုသူအား အနာကင္း ခ်ိန္၌ အနာကင္းမႈ မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါသည္ နာျခင္းသေဘာရွိ၏၊ နာျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔အား အသက္ရွင္ခ်ိန္၌ အသက္မာန္ယစ္ျခင္းရွိ၏၊ ယင္းအသက္ မာန္ယစ္ျခင္း ျဖင့္ေမ့ေလ်ာ့ယစ္မူးကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထို (ေသျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအားအသက္ရွင္ခ်ိန္၌ ယင္းအသက္မာန္ယစ္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ေသျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါ၏ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔အား ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာတို႔၌ လိုလားစြဲမက္ျခင္း ‘ဆႏၵရာဂ’ ျဖင့္စြဲမက္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ကုန္၏၊ ထို (ကြဲျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာသူအား ခ်စ္အပ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာတို႔၌ လိုလား စြဲမက္ျခင္းသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္းျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စြဲ၍ ”ငါ၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္းေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်မည္”ဟု မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစမျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို စဲြ၍ ”ငါသည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာ ရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္မွီခိုရာ ရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္”ဟု မိန္းမျဖစ္ေစေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သတၱဝါတို႔အား ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္သည္ ရွိ၏၊ ထို (ကံ) အေၾကာင္းကိုမျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မေကာင္းမႈသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္းမူလည္း ေပ်ာက္ကင္း၏၊ ေခါင္းပါးျခင္းမူလည္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးထူးကို စဲြ၍ ”ငါသည္ ကံသာလွ်င္ ဥစၥာရွိ၏၊ ကံ၏ အေမြခံ ျဖစ္၏၊ ကံသာ လွ်င္အေၾကာင္းရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္မွီခိုရာ ရွိ၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ရေပမည္”ဟူ၍ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အရိယာတပည့္သည္ ”ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ အိုျခင္းသေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသို႔) လာျခင္း (တျခားဘံုဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ အိုျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ အိုျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ကုန္ေခ်”ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထို (အိုျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏။ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ ‘အႏုသယ’ တရားတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

”ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ နာျခင္းသေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ နာျခင္းသေဘာ ကိုမလြန္ဆန္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ျခားဘံုဘဝသို႔) သြားျခင္းစုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ နာျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ နာျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ကုန္ေခ်”ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထို (နာျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ ‘အႏုသယ’ တရားတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

”ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ေသျခင္းသေဘာရွိသည္ ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ေသျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ျခားဘံုဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ေသျခင္းသေဘာရွိကုန္၏၊ ေသျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ကုန္ေခ်”ဟူ၍ ဆင္ျခင္၏။

ထို (ေသျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ ‘အႏုသယ’ တရားတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

”ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ျခားဘံုဘဝသို႔) သြားျခင္းစုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ခ်စ္အပ္ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ အရာအားလံုးတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ ျဖစ္ေခ်၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထို (ကြဲျခင္း) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ ‘အႏုသယ’ တရားတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏။

”ငါတစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္ ကံ၏အေမြခံျဖစ္သည္ ကံသာလွ်င္အေၾကာင္းရွိသည္ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးရွိသည္ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္မွီခိုရာ ရွိသည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ ျဖစ္ေစ ငါျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံျဖစ္သည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (ဤဘံုဘဝသို႔) လာျခင္း (တစ္ျခားဘံုဘဝသို႔) သြားျခင္း စုေတျခင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိသည့္ သတၱဝါဟူသမွ် အားလံုးတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိကုန္၏၊ ကံ၏ အေမြခံျဖစ္ကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးရွိကုန္၏၊ ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္မွီခိုရာရွိကုန္၏၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ျပဳမိေသာ ကံ၏ အေမြခံတို႔သာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္”ဟု ဆင္ျခင္၏။

ထို (ကံ) အေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳ၏၊ ထိုမဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏၊ အစဥ္ကိန္းေနေသာ ‘အႏုသယ’ တရားတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သေဘာတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာတိုင္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သတၱဝါတို႔သည္ နာျခင္းသေဘာရွိကုန္၏၊ အိုျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ ထိုမွတစ္ပါး ေသျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏၊ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ (ထိုသေဘာကို) စက္ဆုပ္ရြံရွာကုန္၏။ ငါသည္လည္း ဤသို႔ (အိုျခင္းစေသာ) သေဘာရွိသည့္ သတၱဝါတို႔၌ ထို (အိုျခင္း စေသာ) သေဘာကိုစက္ဆုပ္ ရြံရွာျငားအံ့၊ ဤသို႔ စက္ဆုပ္ရြံရွာေနေသာ ငါ့အား ထိုစက္ဆုပ္ရြံရွာမႈသည္ မေလ်ာ္ကန္ရာ။ ဤသို႔ေနေသာ ထိုငါသည္ ဥပဓိကင္းရာ တရား (အရဟတၱဖိုလ္) ကို သိ၍ အနာကင္းျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ ပ်ဳိမ်စ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္း၌လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မာန္ယစ္ျခင္း အလံုးစံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးႏိုင္၏၊ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို ေဘးမရွိေသာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ ထိုငါ့အား အားထုတ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။ ငါသည္ ယခုအခါ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မွီဝဲရန္ မထိုက္ေတာ့ေခ်၊ ျမတ္ေသာအက်င့္သာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာ ရွိသည္ျဖစ္၍ (သာသနာေတာ္မွ) မဆုတ္နစ္ေတာ့အံ့သတည္း။

သတၱမသုတ္။