အန ၅.၆၄: ဒုတိယ ဝၯိသုတ္

၆၄။ ရဟန္းတို႔ ႀကီးပြါးျခင္း ငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးေသာ အရိယာတပည့္မသည္ ျမတ္ေသာႀကီးပြါးျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ ကိုယ္၏ အႏွစ္ကိုလည္း ယူတတ္၏၊ အျမတ္ကိုလည္း ယူတတ္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

သဒၶါျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ သီလျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ သုတျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ စာဂျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ ပညာျဖင့္ႀကီးပြါး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤႀကီးပြါးျခင္း ငါးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးေသာ အရိယာတပည့္မသည္ ျမတ္ေသာ ႀကီးပြါးျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ ကိုယ္၏ အႏွစ္ကိုလည္း ယူတတ္၏၊ အျမတ္ကိုလည္း ယူတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သဒၶါျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီလျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာျဖင့့္္လည္းေကာင္း၊ စာဂ, သုတႏွစ္ပါးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးပြါးျခင္းသေဘာရွိေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုဥပါသိကာမသည္ဤဘဝ၌ပင္ မိမိ၏ (သီလ သမာဓိ စေသာ) အႏွစ္ကို ယူေလ သတည္း။

စတုတၳသုတ္။