အန ၅.၇၅: ပဌမသုတ္ ေယာဓာဇီဝသုတ္

၇၅။ ရဟန္းတို႔ သူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ (ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ စသည္တို႔ေၾကာင့္တက္လာေသာ) ျမဴမႈန္႔ထုကို ျမင္၍ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔သက္ဆင္းရန္ မတတ္ႏိုင္၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပဌမသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ (ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္စသည္တို႔ေၾကာင့္ တက္လာေသာ) ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊သို႔ေသာ္လည္း အလံဖ်ားကို ျမင္ရပါမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ ဆင္းရန္ မတတ္ႏိုင္၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသူရဲေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာဒုတိယသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ (ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္စသည္တို႔ေၾကာင့္ တက္လာေသာ) ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊သို႔ေသာ္လည္း (ဆင္ ျမင္း ရထား ဗိုလ္ေျခတို႔၏) က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကို ၾကားရမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းရန္ မတတ္ႏိုင္၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသူရဲေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ တတိယသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ (ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္စသည္တို႔ေၾကာင့္ တက္လာေသာ) ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ (ဆင္ ျမင္း ရထား ဗိုလ္ေျခတို႔၏) က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊သို႔ေသာ္လည္းထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ပင္ပန္း၏၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္း သည္လည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ စတုတၳသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ (ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ စသည္တို႔ေၾကာင့္ တက္လာေသာ) ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ ခံႏိုင္၏၊ (ဆင္ ျမင္း ရထား ဗိုလ္ေျခတို႔၏) က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာအသံကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္အရပ္ကို ေအာင္ျမင္လ်က္ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိသည္ျဖစ္၍ထိုစစ္ေျမဦးကိုပင္လွ်င္ စိုးအုပ္၍ ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္လည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာပၪၥမသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ သူရဲေကာင္းတို႔ႏွင့္ တူကုန္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကိုသာလွ်င္ ျမင္၍ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္၊ သိကၡာအားနည္းမႈကိုထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်ၿပီးလွ်င္ လူထြက္၏။

ထိုရဟန္း၏ ျမဴမႈန္႔ထုဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤမည္ေသာ ရြာ နိဂံုး၌ မိန္းမႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ မိန္းမပ်ဳိသည္လည္းေကာင္း အလြန္အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိ၏၊ စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္ ရွိ၏၊ လြန္ကဲေသာအဆင္း သဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟူ၍ (သတင္း) ၾကား၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသတင္းကို ၾကား၍ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါမတတ္ႏိုင္၊ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်ၿပီးလွ်င္ လူထြက္ေလ၏၊ ဤသည္ကား ထိုရဟန္း၏ ျမဴမႈန္႔ထုပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို ျမင္၍သာလွ်င္ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ ကားရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပဌမသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္း အလံဖ်ားကို ျမင္ရမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္၊ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ် ၿပီးလွ်င္လူထြက္ေလ၏။

ထိုရဟန္း၏ အလံဖ်ားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤမည္ေသာရြာ ဤမည္ေသာနိဂံုး၌ မိန္းမႀကီးသည္လည္းေကာင္း၊ မိန္းမပ်ဳိသည္လည္းေကာင္း အလြန္အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိ၏၊ စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္ရွိ၏၊ လြန္ကဲေသာ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟူ၍ (သတင္းမူကား) မၾကား၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အလြန္အဆင္းလွ၍ ႐ႈခ်င္ဖြယ္လည္းရွိ စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္လည္းရွိသျဖင့္ လြန္ကဲေသာ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မိန္းမႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ မိန္းမပ်ဳိကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ပင္ ေတြ႕ျမင္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုမိန္းမကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္၊ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာျပဳ၍သိကၡာခ်ၿပီးလွ်င္ လူထြက္ေလ၏၊ ဤသည္ကား ထိုရဟန္း၏ အလံဖ်ားပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္းအလံဖ်ားကို ျမင္ရမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔သက္ဆင္းျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ ကား့ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ဒုတိယသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာအသံကို ၾကားရမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္၊ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်ၿပီးလွ်င္ လူထြက္ေလ၏။

ထိုရဟန္း၏ က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေတာသို႔ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ျဖစ္ေစ ကပ္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းသို႔ မာတုဂါမသည္ ခ်ဥ္းကပ္လာ၍ ၿပဳံးလည္း ၿပဳံး၏၊ ေျမႇာက္ပင့္၍လည္း ေျပာဆို၏၊ ျပင္းစြာလည္း ရယ္ေမာ၏၊ ေျပာင္ေလွာင္လည္း ေျပာင္ေလွာင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မာတုဂါမကၿပဳံး သည္ရွိေသာ္ ေျမႇာက္ပင့္၍ ေျပာဆိုသည္ရွိေသာ္ ျပင္းစြာ ရယ္သည္ရွိေသာ္ ေျပာင္ေလွာင္သည္ရွိေသာ္ဆုတ္ နစ္၏၊ ထိုမွ ဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္၊ သိကၡာ အားနည္းမႈကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်ၿပီးလွ်င္ လူထြက္ေလ၏၊ ဤသည္ကား ထိုရဟန္း၏က်ယ္ေလာင္ ေျမာက္ျမားေသာ အသံပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္း က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကိုၾကားရမူကား ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုမွဤမွ ဆုတ္နစ္၏၊ မရပ္တည္ႏိုင္၊ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းျခင္းငွါမတတ္ ႏိုင္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဤသို႔ သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကားရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ တတိယသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ေသာ္ကား ပင္ပန္း၏၊ ပ်က္စီး၏။

ထိုရဟန္း၏ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေတာသို႔ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ျဖစ္ေစ ကပ္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းသို႔ မာတုဂါမသည္ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးလွ်င္ အနီး၌ ကပ္၍ ထိုင္၏၊ အနီး၌ ကပ္၍အိပ္၏၊ ဖိစီးလႊမ္းမိုး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မာတုဂါမက အနီး၌ ကပ္၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ အနီး၌ ကပ္၍အိပ္ေနသည္ရွိေသာ္ ဖိစီးလႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာ မျပဳမူ၍ သိကၡာမခ်ဘဲေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲ၏၊ ဤသည္ကား ထိုရဟန္း၏ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရ ေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ေသာ္ကား ပင္ပန္းပ်က္စီးသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ ကားရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ စတုတၳသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ရဟန္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္ကို့ေအာင္ျမင္လ်က္ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုစစ္ေျမျပင္ဦးကိုပင္လွ်င္ စိုးအုပ္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္း၏ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေတာသို႔ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ျဖစ္ေစ ကပ္ေရာက္ေနေသာ ရဟန္းသို႔ မာတုဂါမသည္ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီးလွ်င္ အနီး၌ ကပ္၍ ထိုင္၏၊ အနီး၌ ကပ္၍အိပ္၏၊ ဖိစီး လႊမ္းမိုး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မာတုဂါမက အနီး၌ ကပ္၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ အနီး၌ ကပ္၍ အိပ္ေနသည္ရွိေသာ္ ဖိစီးလႊမ္းမိုးသည္ရွိေသာ္ ေျဖ၍ လႊတ္ေစလ်က္ အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ဖဲသြား၏။ ထိုရဟန္းသည္ ေတာ သစ္ပင္ရင္း ေတာင္ ေခ်ာက္ ေတာင္ေခါင္း သင္းခ်ဳိင္း ေတာအုပ္လြင္ျပင္ ေကာက္႐ိုးပံုဟူေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္း (အိပ္ရာေနရာ) ကို မွီဝဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ေတာသို႔ ကပ္၍လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္၍လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကပ္၍လည္းေကာင္းထက္ဝယ္ ဖဲြ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ (ကမၼ႒ာန္းသို႔) ေရွး႐ႈ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ထိုင္၏၊ ထို ရဟန္းသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကို ပယ္၍မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ပ်က္စီးေစ လိုေသာ ေဒါသကို ပယ္၍ မပ်က္စီးေစလိုေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏အစီး အပြါးကို လိုလားလ်က္ ေန၏၊ ပ်က္စီးေစလိုေသာ ‘ေဒါသ’ မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္း ျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကို ပယ္၍ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္လ်က္ အလင္းေရာင္ကို မွတ္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ေလးလံထိုင္းမႈိင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ မွစိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’ ကို ပယ္၍ မိမိသႏၲာန္၌ ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ မပ်ံ႕လြင့္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ‘ဥဒၶစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရျခင္း ‘ကုကၠဳစၥ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို ပယ္၍ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သို႔ေလာ သို႔ေလာ မရွိသည္ျဖစ္၍ေန၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’မွ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စိတ္၏ညစ္ညဴးေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာ၏အားနည္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔ကိုကုန္ေစတတ္ေသာ’အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲ”ဟုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚ ျခင္း၏ အေၾကာင္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤသည္တို႔ကား အာသေဝါတရားတို႔”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏ အေၾကာင္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၏၊ ”ဤကား အာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏၊ ”ဤကားအာသေဝါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိ၏။

ဤသို႔သိေသာ ဤသို႔ျမင္ေသာ ထို (ရဟန္း) ၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ အဝိဇၨာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္၏၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးလတ္ေသာ္”လြတ္ေျမာက္ေလၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္သံုး ၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု့သိ၏၊ ဤ သည္ကား ထိုရဟန္း၏ ေအာင္အပ္ၿပီး ေသာ စစ္ေျမျပင္ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ျမဴမႈန္႔ထုကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ အလံဖ်ားကို (ျမင္ရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏၊ က်ယ္ေလာင္ေျမာက္ျမားေသာ အသံတို႔ကို (ၾကားရေသာ္လည္း) ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္၏။ ထိုးပစ္ပုတ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုင္ေသး၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္အရပ္ကို ေအာင္ျမင္လ်က္ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုစစ္ေျမဦး၌ပင္လွ်င္ စိုးအုပ္၍ေန သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ ကားရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပၪၥမသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ သူရဲေကာင္းႏွင့္တူကုန္ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။