အန ၅.၇၆: ဒုတိယေယာဓာဇီဝသုတ္

၇၆။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ဤသူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကို လြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာထိုသူရဲေကာင္းကို တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ သတ္ျဖတ္ကုန္၏၊ ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပဌမသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ကာကိုစဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကို လြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုသူရဲေကာင္းကို တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္၏၊ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ ယူေဆာင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔အိမ္ မေရာက္မီပင္ လမ္းခရီးအၾကား၌ ေသဆံုး၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူရဲေကာင္းသည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ ဒုတိယသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ကာကိုစဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကို လြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုသူရဲေကာင္းကို တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ လုပ္ေကြၽးကုန္၏၊ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ လုပ္ေကြၽးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စဥ္ ထိုဒဏ္ရာ (အနာ) ျဖင့္ပင္လွ်င္ ေသဆံုး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ ဤသို႔သေဘာ့ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ တတိယသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ကာကိုစဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကို လြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုသူရဲေကာင္းကို တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ လုပ္ေကြၽးကုန္၏၊ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ လုပ္ေကြၽးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ရွိေသာ္ထိုဒဏ္ရာ (အနာ) မွ ထေျမာက္က်န္းမာလာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ စတုတၳသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ကာကိုစဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကို လြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္ကို ေအာင္ႏိုင္၍ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုစစ္ေျမဦးကိုပင္လွ်င္ စိုးအုပ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူရဲေကာင္းသည္ ဤသို႔သေဘာ ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေလာက၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပၪၥမသူရဲေကာင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သူရဲေကာင္းတို႔ႏွင့္တူေသာ ဤ ပုဂၢိဳလ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုျဖစ္ေစ နိဂံုးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ထိုရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ကိုယ္ကို မေစာင့္စည္း ႏႈတ္ကို မေစာင့္စည္း စိတ္ကို မေစာင့္စည္းမူ၍သာလွ်င္ သတိမထင္ဘဲ ဣေႁႏၵတို႔ကို မပိတ္ဆို႔မူ၍ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းခံရာ၌ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္၏၊ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သိကၡာအားနည္းမႈကို ထင္စြာ မျပဳမူ၍ သိကၡာမခ်ဘဲ ေမထုန္အက်င့္ကို မွီဝဲ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ ျမားက်ည္ေတာက္ကိုလြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုသူရဲေကာင္းကိုတစ္ဖက္စစ္သည္တို႔က သတ္ျဖတ္ကုန္သကဲ့သို႔ ေသဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစကုန္သကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပဌမသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုျဖစ္ေစ နိဂံုးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ထိုရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ကိုယ္ကို မေစာင့္စည္း ႏႈတ္ကို မေစာင့္စည္း စိတ္ကို မေစာင့္စည္းမူ၍သတိမထင္ဘဲ ဣေႁႏၵတို႔ကို မပိတ္ဆို႔မူ၍ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းခံရာ၌ မလံုမၿခဳံ ဝတ္ဆင့္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္၏၊ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ကိုယ္၌ ပူေလာင္၏၊ စိတ္၌ ပူေလာင္၏၊ ထိုရဟန္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”အကယ္၍ ငါသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္သြားၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား ‘ငါ့သွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ စြဲမက္ျခင္း’ရာဂ’ ထႂကြေသာင္းက်န္းခံရပါ၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ခံရပါ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ သံုးေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာအားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ် လ်က္လူထြက္ပါအ့ံ”ဟု ေလွ်ာက္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ ေက်ာင္းသို႔ျပန္သြားသည္ရွိေသာ္ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ မေရာက္ဘဲ ခရီးအၾကား၌ပင္ သိကၡာအားနည္းသည့္အျဖစ္ကိုထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ ျမားက်ည္ေတာက္ကိုလြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ စစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုစစ္သူရဲေကာင္းကိုတစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွမိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ကုန္၏၊ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ ယူေဆာင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔အိမ္ မေရာက္မီပင္ လမ္းခရီးအၾကား၌ ေသဆံုးေလသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ဒုတိယသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုျဖစ္ေစ နိဂံုးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ထိုရြာသို႔လည္းေကာင္း၊ နိဂံုးသို႔လည္းေကာင္း ကိုယ္ကို မေစာင့္စည္း ႏႈတ္ကို မေစာင့္စည္း စိတ္ကို မေစာင့္စည္းမူ၍သတိမထင္ဘဲ ဣေႁႏၵတို႔ကို မပိတ္ဆို႔မူ၍ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းခံရာ၌ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္၏၊ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ကိုယ္၌ ပူေလာင္၏၊ စိတ္၌ ပူေလာင္၏၊ ထိုရဟန္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏-

”အကယ္၍ ငါသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္သြားၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား ‘ငါ့သွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ စြဲမက္ျခင္း’ရာဂ’ ထႂကြေသာင္းက်န္းခံရပါ၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ခံရပါ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာပုဒ္၌ အားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ပါအံ့”ဟု ေလွ်ာက္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ထိုရဟန္းသည္ေက်ာင္းသို႔ ျပန္သြား၍ ရဟန္းတို႔အား- ”ငါ့သွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ထႂကြ ေသာင္းက်န္းခံရပါ၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ခံရပါ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာအားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ပါေတာ့အံ့”ဟုေလွ်ာက္၏။

ထိုရဟန္းကို သီတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔သည္ သြန္သင္ကုန္၏၊ ဆံုးမကုန္၏-

”ငါ့သွ်င္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သားတစ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အိပ္မက္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အငွါးပစၥည္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသီးရွိေသာ အပင္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စဥ္းတီတံုးႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ လံွတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊

ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊

အသွ်င္သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ ‘သာသနာ’၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ သိကၡာအားနည္း သည္၏အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူမထြက္ပါလင့္”ဟု (သြန္သင္ကုန္၏၊ ဆံုးမကုန္၏)။

ထိုရဟန္းသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔က ဤသို႔ သြန္သင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ ဆံုးမအပ္သည္ရွိ ေသာ္ဤသို႔ ျပန္ေျပာ၏-

”ငါ့သွ်င္တို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားပါ၏၊ သို႔ပင္ေဟာထားေသာ္လည္းအကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ေဆာက္တည္က်င့္သံုးျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာအားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ပါေတာ့အံ့”ဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုရဟန္းသည္ သိကၡာအားနည္းျခင္းကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ ျမားက်ည္ေတာက္ကိုလြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္း သည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာထိုသူရဲေကာင္းကို တစ္ဖက္ စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္လုပ္ေကြၽးကုန္၏၊ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔လုပ္ေကြၽးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စဥ္ ထိုဒဏ္ရာ (အနာ) ျဖင့္ပင္လွ်င္ ေသဆံုး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကိုထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ တတိယသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုျဖစ္ေစ နိဂံုးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ထိုရြာသို႔ ျဖစ္ေစနိဂံုးသို႔ျဖစ္ေစ ကိုယ္ကို မေစာင့္စည္း ႏႈတ္ကို မေစာင့္စည္း စိတ္ကို မေစာင့္စည္းမူ၍ သတိ မထင္ဘဲဣေႁႏၵတို႔ကို မပိတ္မဆို႔မူ၍ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆြမ္းခံရာ၌ မလံုမၿခဳံဝတ္ဆင္ေသာမာတုဂါမကို ျမင္၏၊ မလံုမၿခဳံ ဝတ္ဆင္ေသာ မာတုဂါမကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ သည္ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ကိုယ္၌ ပူေလာင္၏၊ စိတ္၌ ပူေလာင္၏၊ ထိုရဟန္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

”အကယ္၍ ငါသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္သြားၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား ‘ငါ့သွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ စြဲမက္ျခင္း’ရာဂ’ ထႂကြေသာင္းက်န္းခံရပါ၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ခံရပါ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာအားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ပါအ့ံ’ဟု ေလွ်ာက္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထိုရဟန္းသည္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္သြား၍ ရဟန္းတို႔အား-

”ငါ့သွ်င္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ စြဲမက္ျခင္း’ရာဂ’ထႂကြေသာင္းက်န္းခံရပါ၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွိပ္စက္ခံရပါ၏၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာအားနည္းသည္၏အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ပါေတာ့အံ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုရဟန္းကို သီတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔သည္ သြန္သင္ကုန္၏၊ ဆံုးမကုန္၏-

”ငါ့သွ်င္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာဖြယ္ နည္းကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈ မ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသားမကပ္ေသာ အ႐ိုးႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သားတစ္ႏွင့္ တူကုန္၏။ပ။ ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အိပ္မက္ႏွင့္တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အငွါးပစၥည္းႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အသီးရွိေသာ အပင္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စဥ္းတီတံုးႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ လံွတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမ်ားကုန္၏၊ ပင္ပန္းမႈမ်ားကုန္၏၊ ဤကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္မ်ားလွ၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏၊ ငါ့သွ်င္သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ ‘သာသနာ’၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ့၊ ငါ့သွ်င္သည္ သိကၡာအားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္လူမထြက္ပါလင့္”ဟု (သြန္သင္ကုန္၏၊ ဆံုးမကုန္၏)။

ထိုရဟန္းသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔က ဤသို႔ သြန္သင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ ဆံုးမအပ္ သည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ ျပန္ေျပာ၏-

”ငါ့သွ်င္တို႔ အားထုတ္ပါအံ့၊ လံု႔လျပဳပါေတာ့အံ့၊ (ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ) ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေတာ့အံ့၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ယခုအခါ၌ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သိကၡာပုဒ္၌ အားနည္းသည္၏ အျဖစ္ကို ထင္စြာျပဳ၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူမထြက္ေတာ့ပါအံ့”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ ျမားက်ည္ေတာက္ကိုလြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္၌ အားထုတ္၏၊ လံု႔လျပဳ၏၊ အားထုတ္လံု႔လျပဳေသာ ထိုစစ္သူရဲေကာင္းကို့တစ္ဖက္စစ္သည္တို႔သည္ ထိုးပစ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို (က်န္အေဖာ္ စစ္သည္တို႔သည္ စစ္ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ စစ္တပ္ရွိရာသို႔) ယူေဆာင္သြားကုန္၏၊ ယူေဆာင္ခဲ့ကုန္ၿပီးလွ်င္ ေဆြမ်ဳိးတို႔ထံ ပို႔ေဆာင္ကုန္၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းကို အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ လုပ္ေကြၽးကုန္၏၊ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ အေဆြအမ်ဳိးတို႔က လုပ္ေကြၽးေစာင့္ေရွာက္ အပ္သည္ရွိေသာ္ ထိုဒဏ္ရာ (အနာ) မွ ထေျမာက္က်န္းမာလာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္ တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ စတုတၳသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုျဖစ္ေစ နိဂံုးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ထိုရြာသို႔ျဖစ္ေစနိဂံုးသို႔ျဖစ္ေစ ကိုယ္ကိုေစာင့္စည္း ႏႈတ္ကိုေစာင့္စည္း စိတ္ကိုေစာင့္စည္း၍ သတိထင္လ်က္ ဣေႁႏၵတို႔ကို ပိတ္ဆို႔၍ ဆြမ္းခံ ဝင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ ကို ျမင္ေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ၿပဳံးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ အကယ္၍ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵကိုမေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထို (မေစာင့္စည္း) သူကို အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္) ထိုစကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ ကို ၾကားေသာ္။

ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းေသာ္။

လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။

ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ထိေသာ္။

စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ အဂၤါ ၿပဳံးဟန္ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စဲြယူေလ့မရွိ၊ အကယ္၍မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာ ျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ထို (မေစာင့္စည္း) သူကို အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသည္ ထိုမနိေႁႏၵကိုေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္၏၊ ထိုမနိေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့၍ ေတာ သစ္ပင္ရင္း ေတာင္ ေခ်ာက္ေတာင္ေခါင္း သင္းခ်ဳိင္း ေတာအုပ္ လြင္ျပင္ ေကာက္႐ိုးပံုဟူေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာေက်ာင္း (အိပ္ရာေနရာ) ကိုမွီဝဲ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ေတာသို႔ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းသို႔ျဖစ္ေစကပ္ေရာက္၍ ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထား၍ ကမၼ႒ာန္းသို႔ ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစလ်က္ ထိုင္၏။

ထိုရဟန္းသည္ (ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ) ေလာက၌ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ကို ပယ္၍။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳတတ္ကုန္ေသာအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လတ္ေသာ့္တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔ကိုကုန္ေစေသာ’အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈညြတ္ေစ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲ”ဟုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ သိ၏။ပ။ ”ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ သန္လ်က္ႏွင့္ ကာကို စဲြကိုင္လ်က္ ေလးႏွင့္ျမားက်ည္ေတာက္ကိုလြယ္ၿပီးလွ်င္ (ႏွစ္ဖက္စစ္သည္တို႔) ယွဥ္ၿပဳိင္တိုက္ခိုက္ရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏၊ ထိုသူရဲေကာင္းသည္ ထိုစစ္ေျမျပင္အရပ္ကို ေအာင္ျမင္လ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ စစ္ေျမျပင္ရွိသည္ျဖစ္၍ထိုစစ္ေျမဦးကိုပင္ စိုးအုပ္လ်က္ေနသကဲ့သို႔ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္ကို ထိုသူရဲေကာင္းႏွင့္တူ၏ဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိေသာ ပၪၥမသူရဲေကာင္းႏွင့္တူေသာ ပုဂၢိဳလ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသူရဲေကာင္းငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ တူေသာ ပုဂၢိဳလ္ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ရဟန္းတို႔၌ ထင္ရွားရွိကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။