အန ၅.၇၇: ပဌမ အနာဂတဘယသုတ္

၇၇။ ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေတာေနရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ၌ ငါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေန၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေနေသာ ငါ့ကိုေႁမြမူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းၿမီးေကာက္မူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းေျခမ်ားမူလည္း ကိုက္ရာ၏။ ထိုေႁမြကင္းတို႔ ကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား ေသျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုေႁမြကင္းတို႔၏ ကိုက္ျခင္းသည္ငါ့အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္မရေသး သည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပဌမ အနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသး သည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသး သည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာေနရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေန၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေနေသာ ငါ သည္ခြၽတ္ေခ်ာ္၍မူလည္း က်ရာ၏၊ စားၿပီးေသာ အစားသည္မူလည္း ငါ့အား ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ သည္းေျခမူလည္း ငါ့အား ပ်က္ရာ၏၊ သလိပ္မူလည္း ငါ့အား ပ်က္ရာ၏၊ ေလသင္ဓုန္းသည္မူလည္း ငါ့အားျဖတ္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား ေသဆံုးျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထို (ခြၽတ္ေခ်ာ္၍ က်ျခင္း စသည္) သည္ငါ့အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသး သည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသး သည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာေနရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေန၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေနေသာ ငါသည္သားရဲတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရာ၏၊ ျခေသၤ့ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သစ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာင္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ႀကဳံရာ၏၊ ထိုသားရဲသတၱဝါတို႔သည္ ငါ့အား သတ္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ရာ၏၊ ထိုသားရဲသတၱဝါေဘးသည္ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤတတိယအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္ မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာေနရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေန၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေနေသာ ငါသည္ျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ၿပီးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ မက်ဴးလြန္ရေသးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ လူဆိုးတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိရာ၏။ ထိုလူဆိုးတို႔သည္ ငါ့ကို သတ္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါအား ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုလူဆိုးေဘးသည္ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကိုရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လကိုအား ထုတ္ေတာ့အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသး သည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသး သည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ေတာေနရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာ၌ ေန၏၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဘီလူးတို႔သည္ ေတာအရပ္၌ ရွိကုန္၏၊ ထိုဘီလူးတို႔သည္ ငါ့ကို သတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုဘီလူးေဘးေၾကာင့္ ငါ့အား ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ရာ၏၊ ထိုဘီလူးေဘးသည္ ငါ့အား အႏၲရာယ္ ျဖစ္ရာ၏၊ ယခုအခါ၌ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့အံ့”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပၪၥမအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ေတာေနရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။