အန ၅.၇၈: ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ္

၇၈။ ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ကား ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ငယ္ရြယ္၍ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိေသး၏၊ ပဌမအရြယ္ျဖစ္ ေသာေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသး၏၊ ဤကိုယ္သို႔ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ထိေရာက္ေသာ အခါသည္ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ အိုျခင္း ‘ဇရာ’ ႏွိပ္စက္သည္ျဖစ္၍ အိုသူသည္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကိုႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလိုမရွိအပ္မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထိုအိုျခင္းသေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ အိုေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပဌမအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ ငါသည္ အနာကင္း၏၊ ေရာဂါကင္း၏၊ မေအးလြန္း မပူလြန္း အလယ္အလတ္ျဖစ္၍ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းရန္ ခံ့ေသာ၊ အစာကို အညီအမွ်ေၾကက်က္ေစတတ္သည့္ ဝမ္းမီးႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤကိုယ္သို႔ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ ထိေရာက္ေသာ အခါသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ ႏွိပ္စက္သည္ျဖစ္၍နာသူသည္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထိုနာျခင္းသေဘာသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုပါမူ နာေသာ္လည္းခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါသည္ ဝေျပာ၏၊ ေကာက္စပါး ေကာင္းမြန္၏၊ ဆြမ္းရလြယ္၏၊ သပိတ္လက္စဲြလ်က္ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ လြယ္ကူ၏၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး ေကာက္စပါးမေကာင္း၍ ဆြမ္းရခဲေသာ သပိတ့္လက္စဲြလ်က္ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ မွ်တရန္ မလြယ္ကူသည့္ အခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ အခါ၌ ကား လူတို႔သည္ ဝေျပာရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရ၏၊ ေရာႁပြမ္း၍ ေနရ၏၊ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရျခင္း ေရာႁပြမ္း၍ ေနရျခင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထို (ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း) သေဘာသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) တရားႏွင့္ျပည့္စံုပါမူ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ အခါ၌လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤတတိယအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ၌ လူတို႔သည္ ညီၫြတ္ကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏၊ ခိုက္ရန္ျငင္းခံုျခင္း မရွိၾကကုန္ဘဲႏို႔ႏွင့္ ေရ ေရာေႏွာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေသာ မ်က္စိတို႔ျဖင့္ ၾကည့္၍ ေနထိုင္ကုန္၏၊ ေတာပုန္းဓားျပတို႔ ထႂကြေသာင္းက်န္းသည္ျဖစ္၍ ဇနပုဒ္ေနသူတို႔သည္ လွည္းရထားယာဥ္တို႔ကို တက္စီးကုန္လ်က္ ေျပးလႊားၾကရသည့္ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာအခါမ်ဳိးသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ ေဘးျဖစ္လာသည္ရွိေသာ္ လူတို႔သည္ ေအးခ်မ္းရာ အရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏၊ ထိုအရပ္၌ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရ၏၊ ေရာႁပြမ္း၍ ေနရ၏၊ အေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ ေနရျခင္း ေရာႁပြမ္း၍ ေနရျခင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကိုမွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ ထို (ၿမဳိ႕ရြာေသာင္းက်န္းမႈ) သေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ရွိေသာ္ (ေသာင္းက်န္းမႈ) ေဘးျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏-

”ယခုအခါ၌ ကား သံဃာသည္ ညီညြတ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိသည္ျဖစ္၍ ခိုက္ရန္ျငင္းခုံျခင္းမရွိဘဲပါတိေမာက္အတူျပလ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ေန၏၊ သံဃာကဲြျပားေသာအခါသည္ ျဖစ္လာလိမ့္ဦးမည္၊ သံဃာကဲြျပားသည္ရွိေသာ္ ဘုရားသွ်င္တို႔၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရန္ မလြယ္ကူ၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာေတာေက်ာင္းတို႔ကို မွီဝဲရန္ မလြယ္ကူ၊ အလိုမရွိအပ္ မႏွစ္သက္အပ္ မျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ (သံဃာကြဲျပားမႈ) သေဘာတရားသည္ ငါ့ထံသို႔ မေရာက္လာမီ ငါသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ယခုေစာေစာကပင္ လံု႔လကို အားထုတ္ေတာ့မည္၊ ငါသည္ ယင္း (စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္) တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ရွိေသာ္ သံဃာကဲြျပားေသာ္လည္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤပၪၥမအနာဂတ္ေဘးကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္မဂ္ ဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ဖိုလ္) ကို ရရန္ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ (နိဗၺာန္) သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္သည္သာလွ်င္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။