အန ၅.၇၉: တတိယ အနာဂတဘယသုတ္

၇၉။ ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါတို႔၌ ျဖစ္ေပၚကုန္လိမ့္ဦးမည္၊ ထိုေဘးတို႔ကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ ‘သမာဓိ’ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ ‘သမာဓိ’ကို မပြါးမ်ားပညာကို မပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ပၪၥင္းခံေပးလိမ့္ဦးမည္၊ (ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ပၪၥင္းခံေပးေသာ) ထိုဆရာတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္လြန္ျမတ္ေသာပညာ၌ ဆံုးမျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ (ဤသို႔ေသာ ဆရာတို႔ထံ ပၪၥင္းခံၾကကုန္ေသာ) ထိုတပည့္ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကိုမပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုတပည့္ျဖစ္သူ ရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ကို မပြါး မ်ားပညာကို မပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ၾကပါလ်က္ အျခားသူတို႔ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ပၪၥင္းခံေပးၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္ လြန္ျမတ္ေသာပညာ၌ ဆုံးမျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္။

ထိုတပည့္ရဟန္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိနည္းပ်က္စီး၏၊ ဝိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရားပ်က္စီး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤပဌမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္ဦးမည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကိုမပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူ တို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ကို မပြါးမ်ား ပညာကို့မပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ျဖစ္ပါလ်က္ အျခားသူတို႔အား နိႆရည္း ေပးၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

(နိႆရည္း ဆရာျပဳလုပ္သူ) ထိုဆရာတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္လြန္ျမတ္ေသာ ပညာ၌ ဆံုးမျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္။

(ဤသို႔ေသာ ဆရာတို႔ထံ နိႆရည္းခံယူၾကကုန္ေသာ) ထိုတပည့္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အျခားသူတို႔အား နိႆရည္းကို ေပးၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း လြန္ျမတ္ေသာသီလ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္ လြန္ျမတ္ေသာပညာ၌ ဆုံးမျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္။

ထိုတပည့္ရဟန္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကို မပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူ တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိနည္းပ်က္စီး၏၊ ဝိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္တရားပ်က္စီး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္ဦး မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကိုမပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူ တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ကို မပြါးမ်ား ပညာကိုမပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ (ျမတ္ေသာသီလစေသာ တရားစကား) အဘိဓမၼကထာႏွင့္ေဝဒလႅကထာကို ေျပာေဟာကုန္လ်က္ မည္းညစ္ေသာ အကုသိုလ္တရားသို႔ သက္ေရာက္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ သိျမင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိနည္းပ်က္စီး၏၊ ဝိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရားပ်က္စီး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္ဦး မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကိုမပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူ တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ကို မပြါးမ်ား ပညာကိုမပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ၊ နက္နဲကုန္ေသာ၊ နက္နဲေသာ အနက္ရွိကုန္ေသာ၊ ေလာကမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ (သတၱမွ) ဆိတ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္ယွဥ္ကုန္ေသာ သုတၱန္တရားတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ နားေထာင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ သိရွိနားလည္လိုေသာ စိတ္ကို ျဖစ္ေစၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ထိုသုတၱန္တရားတို႔ကို သင္ယူအပ္ အဖန္တလဲလဲ ေလ့လာအပ္၏ဟူ၍ မွတ္ထင္ၾကလိမ့့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ကဗ်ာဆရာတို႔ ျပဳအပ္ကုန္၍ ကဗ်ာဆရာတို႔၏ဥစၥာျဖစ္ကုန္ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ အကၡရာ သဒၵါပုဒ္ဗ်ည္းရွိကုန္လ်က္ (သာသနာေတာ္မွ) အပျဖစ္ကုန္၍ (သာသနာပဆရာတို႔၏) တပည့္ေဟာ သုတၱန္ပါဠိတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ နာယူၾကကုန္လိမ့္မည္၊ နားေထာင္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ သိရွိနားလည္လိုေသာ စိတ္ကို ျဖစ္ေစၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုသုတၱန္တရားတို႔ကို သင္ယူအပ္ အဖန္တလဲလဲေလ့လာအပ္၏ဟူ၍ မွတ္ထင္ၾကကုန္လိမ့့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိနည္းပ်က္စီး၏၊ ဝိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရား့ပ်က္စီး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္ဦး မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ကိုယ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ သီလကိုမပြါးမ်ားသူ၊ စိတ္ကို မပြါးမ်ားသူ၊ ပညာကို မပြါးမ်ားသူ တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္ဦးမည္။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ (မိမိတို႔က) ကိုယ္ကို မပြါးမ်ား သီလကို မပြါးမ်ား စိတ္ကို မပြါးမ်ား ပညာကိုမပြါးမ်ားၾကကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ မေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔သည္ ပစၥည္းမ်ားရန္သာ က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ (သိကၡာကို) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေပါ့ေပါ့သာ က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေအာက္သို႔ သက္ေစတတ္ေသာ တရား၌ ေရွ႕သြားျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ဥပဓိဝိေဝက (နိဗၺာန္)၌ တာဝန္မဲ့ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လဝီရိယကို အားထုတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္မဟုတ္ကုန္၊ ေနာင္လာ ေနာက္သား လူအမ်ားတို႔သည္ ျမင္ရေသာ ဆရာ့အျပဳအမူသို႔ အစဥ္တစိုက္လိုက္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုေနာင္လာ ေနာက္သား လူအမ်ားသည္လည္း ပစၥည္းေပါမ်ားရန္သာ က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ (သိကၡာကို) ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေပါ့ေပါ့ က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေအာက္သို႔ သက္ေစတတ္ေသာတရား၌ ေရွ႕သြား ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ဥပဓိဝိေဝက (နိဗၺာန္)၌ တာဝန္မဲ့ ျဖစ္ၾကကုန္လိမ့္မည္။ မေရာက္ေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္)သို႔ ေရာက္ရန္ မရေသးသည့္ (စ်ာန္ မဂ္ ဖိုလ္) ကို ရရန္မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးသည့္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လံု႔လဝီရိယကို အားထုတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္မဟုတ္ကုန္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ တရားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိနည္းပ်က္စီး၏၊ ဝိနည္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ တရားပ်က္စီး၏။

ရဟန္းတို႔ ဤပၪၥမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္ဦးမည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္လိမ့္ဦးမည္၊ ထိုေဘးတို႔ကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။