အန ၅.၈၀: စတုထၱ အနာဂတဘယသုတ္

၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ေဘး ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္လိမ့္ဦးမည္၊ ထိုေဘးတို႔ကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္အားထုတ္ရမည္။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ သကၤန္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သကၤန္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ပံ့သကူဓူတင္ေဆာင္ျခင္းကိုစြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုးမင္းေနျပည္တို႔၌ ဝင္ေရာက္၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာ မအပ္ေသာပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤပဌမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ့ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ဆြမ္း၌ ေကာင္းသည္ကိုအလိုရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆြမ္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ပိ႑ပါတ္ဓူတင္ေဆာင္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တို႔၌ ဝင္ေရာက္၍ လွ်ာဖ်ားျဖင့္ ျမတ္ေသာ အရသာတို႔ကို ရွာမွီးကုန္လ်က္ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာ မအပ္ေသာပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤဒုတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ေက်ာင္း၌ ေကာင္းသည္ကိုအလိုရွိၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ေက်ာင္း၌ ေကာင္းသည္ကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ (သစ္ပင္ရင္း၌ ေနျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ) ႐ုကၡမူဓူတင္ေဆာင္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရြာ နိဂံုး မင္းေနျပည္တို႔၌ ဝင္ေရာက္၍ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေက်ာင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မေလ်ာက္ပတ္ေသာ မ်ားလွစြာေသာမအပ္ ေသာပစၥည္း ရွာမွီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤတတိယအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ ဘိကၡဳနီ သိကၡမာန္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရဟန္းတို႔ ဘိကၡဳနီ သိကၡမာန္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ”မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ညစ္ႏြမ္းေသာအာပတ္တစ္ခုခုသို႔မူလည္း ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္ သိကၡာခ် ၍မူလည္း လူထြက္ၾကကုန္လိမ့္မည္”ဟူေသာ အက်ဳိးကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤစတုတၳအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းတို႔သည္ အရံေစာင့္, သာမေဏတု႔ိႏွင့္ေရာေႏွာ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ရဟန္းတို႔ အရံေစာင့္ သာမေဏတု႔ိႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနသည္ရွိေသာ္”မ်ားစြာေသာ သိုမွီးသံုးေဆာင္ျခင္းကို လံု႔လျပဳ၍ ေနၾကကုန္လိမ့္မည္၊ ေျမႀကီး၌လည္းေကာင္း၊ စိမ္းေသာ သစ္ပင္စု၌လည္းေကာင္း ႐ုန္႔ရင္းသိသာေသာ နိမိတ္အမွတ္ကိုလည္းျပၾကကုန္လိမ့္မည္”ဟူေသာ အက်ဳိး ကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤပၪၥမအနာဂတ္ေဘးသည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသး၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္၊ ထိုေဘးကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအနာဂတ္ ေဘးငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ယခုအခါ မျဖစ္ေပၚေသးကုန္၊ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္လိမ့္မည္၊ ထိုေဘးတို႔ကို သင္တို႔ သိရမည္၊ သိၿပီး၍လည္း ထိုေဘးတို႔ကို ပယ္ရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ေယာဓာဇီဝဝဂ္ ၿပီး၏။