အန ၆.၁၀၂: အနဝတၳိတသုတ္

၁ဝ၂။ ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၌ (ဤမွ်ေသာ သခၤါရတို႔ကား အျမဲမရွိကုန္၊ ထိုမွ ႂကြင္းေသာ သခၤါရတို႔ကား အျမဲရွိကုန္၏ဟု) အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ အနိစၥသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္း။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔သည္ အပိုင္းအျခားမရွိဟူ၍ ငါ့အား ထင္ကုန္လိမ့္မည္။

အလံုးစံုေသာ ေလာက၌လည္း ငါ၏ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။

အလံုးစံုေသာ ေလာကမွလည္း ငါ၏ စိတ္သည္ ထေျမာက္လိမ့္မည္။

ငါ၏ စိတ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ညြတ္လိမ့္မည္။

ငါ့အား ေႏွာင္ႀကဳိး ‘သံေယာဇဥ္’ တို႔သည္လည္း ပယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္လိမ့္မည္။

ငါသည္ လြန္ျမတ္ေသာ (အရိယာမဂ္တည္းဟူေသာ) ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုရေပလိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၌ အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ အနိစၥသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။