အန ၆.၁၂: ဒုတိယ သာရဏီယသုတ္

၁၂။ ရဟန္းတို႔ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာဤသာရဏီယတရား ေျခာက္မ်ဳိးတို႔သည္ သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္တစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္ရန္ ျဖစ္ကုန္၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္း၏ ကာယကံေမတၱာသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အေပၚဝယ္မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္မျငင္းခံု ရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္း၏ ဝစီကံေမတၱာသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အေပၚဝယ္မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္း့ကိုျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္မျငင္းခံု ရန္ ညီညြတ္ရန္ တေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္း၏ မေနာကံေမတၱာသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အေပၚဝယ္မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကိုျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ တရားႏွင့္ အညီျဖစ္ကုန္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာသေဘာရွိကုန္ေသာ လာဘ္တို႔ျဖင့္ ယုတ္စြအဆံုး သပိတ္၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ ဆြမ္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဝတၳဳ ပုဂၢဳိလ္ကို) ခဲြျခားမႈ မျပဳဘဲ သံုးေဆာင္ေလ့ရွိ၏၊ သီလရွိကုန္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံလ်က္သံုးေဆာင္ေလ့ရွိ၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ၊ (တဏွာ) ကြၽန္ အျဖစ္မွ လြတ္ကုန္ေသာ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ၊ မွားေသာအားျဖင့္ မသံုးသပ္အပ္ကုန္ေသာ၊ သမာဓိကို ျဖစ္တတ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ျဖင့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း သီလတူမွ်ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ထိုအတိုင္း က်င့္သူအား ေကာင္းစြာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ရန္ထုတ္ေဆာင္တတ္ေသာ နိယ်ာနိက အရိယ သမၼာဒိ႒ိျဖင့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း အယူတူမွ်ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ေန၏၊ (သီတင္းသံုးေဖာ္ တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ (သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏) ခ်စ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ ေလးစားျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသာရဏီယတရားသည္လည္း သၿဂႋဳဟ္ေထာက္ပံ့ရန္ မျငင္းခံုရန္ ညီညြတ္ရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။