အန ၆.၁၃: နိႆာရဏီယသုတ္

၁၃။ ရဟန္းတို႔ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) ထြက္ေျမာက္တတ္ကုန္ေသာ ဓာတ္တို႔သည္ ဤေျခာက္ပါး တို႔တည္း။

အဘယ္ေျခာက္ပါးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ –

”ငါသည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာေလ့လာ အားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ငါ၏ စိတ္ကို ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ သည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔့ေဟာၾကားေတာ္မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာေလ့လာအားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ဗ်ာပါဒသည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်။

ငါ့သွ်င္ ဤ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ေမတၱာစိတ္သည္ ဗ်ာပါဒ၏ ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ –

”ငါသည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ က႐ုဏာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာေလ့လာ အားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ငါ၏ စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲလိုမႈ’ဝိဟႎသ’သည္သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ က႐ုဏာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္, ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္,ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္, တည္ရာ ျပဳအပ္, ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္, ဆည္းပူးအပ္ ေကာင္းစြာ ေလ့လာအားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲလိုမႈ ‘ဝိဟႎသ’သည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍တည္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်။

ငါ့သွ်င္ ဤ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ က႐ုဏာစိတ္သည္ ညႇဥ္းဆဲလိုမႈ ‘ဝိဟႎသ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏။

”ငါသည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ မုဒိတာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာေလ့လာ အားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ငါ၏ စိတ္ကို မေမြ႕ေလ်ာ္မႈ ‘အရတိ’ သည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ မုဒိတာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္, ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္,ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္, တည္ရာ ျပဳအပ္, ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္, ဆည္းပူးအပ္, ေကာင္းစြာ ေလ့လာအားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို မေမြ႕ေလ်ာ္မႈ ‘အရတိ’သည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍တည္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်။

ငါ့သွ်င္ ဤ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ မုဒိတာစိတ္သည္ မေမြ႕ေလ်ာ္မႈ ‘အရတိ’၏ ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ –

”ငါသည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ဥေပကၡာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာ့ေလ့လာအားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ငါ၏ စိတ္ကို စဲြမက္မႈ ‘ရာဂ’သည္ သိမ္းက်ဳံး ယူ၍ တည္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ဥေပကၡာစိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္, ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္,ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္, တည္ရာ ျပဳအပ္, ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္, ဆည္းပူးအပ္, ေကာင္းစြာ ေလ့လာအားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို စဲြမက္မႈ ‘ရာဂ’သည္ သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်။

ငါ့သွ်င္ ဤ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ ဥေပကၡာစိတ္ကို စဲြမက္မႈ ‘ရာဂ’ ၏ ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ –

”ငါသည္ (ရာဂစေသာ) နိမိတ္မရွိသည့္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ စိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာ ျပဳအပ္၏၊ ေဆာက္တည္၍ ထားအပ္၏၊ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာ ေလ့လာအားထုတ္အပ္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ငါ၏ ဝိညာဥ္သည္ (ရာဂစေသာ) နိမိတ္သို႔ အစဥ္လိုက္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္ မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ (ရာဂစေသာ) နိမိတ္မရွိသည့္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေသာ စိတ္ကို ပြါးမ်ားအပ္,ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္, ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳအပ္, တည္ရာျပဳအပ္, ေဆာက္တည္၍ထားအပ္, ဆည္းပူးအပ္,ေကာင္းစြာ ေလ့လာအားထုတ္အပ္သည္ျဖစ္ပါလ်က္ပင္ ထိုရဟန္း၏ ဝိညာဥ္သည္ (ရာဂစေသာ) နိမိတ္သို႔အစဥ္လိုက္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်။

ငါ့သွ်င္ (ရာဂစေသာ) နိမိတ္မရွိသည့္ (ဆန္႔က်င္ဖက္မွ) လြတ္ေသာ စိတ္သည္ နိမိတ္အလံုးစံုတို႔၏ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ ဆိုရာ၏ –

”ငါ့အား ငါတကားဟု ေထာင္လႊားမႈ ကင္းရွင္းၿပီးလွ်င္ ‘ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ငါျဖစ္၏’ဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို မေဝခြဲႏိုင္မႈသို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာမႈဟူေသာ ေျငာင့္သည္သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္၏”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ထိုရဟန္းကို ”ဤသို႔ မဆိုလင့္”ဟု ေျပာဆိုရာ၏၊ ”အသွ်င္သည္ ဤသို႔ မဆိုပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မစြပ္စြဲပါလင့္၊ ျမတ္စြာဘုရားအား စြပ္စြဲျခင္းသည္ မေကာင္းပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မမူရာပါ။

ငါ့သွ်င္ ငါတကားဟု ေထာင္လႊားမႈ ကင္းရွင္းၿပီးလွ်င္ ‘ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ငါျဖစ္၏’ဟူ၍လည္းမ႐ႈပါဘဲလ်က္ပင္ မေဝခြဲႏိုင္မႈသို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာမႈဟူေသာ ေျငာင့္သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံးယူ၍ တည္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းအခြင့္သည္ မရွိႏိုင္ေခ်၏။

ငါ့သွ်င္ ‘ငါတကား’ဟု ေထာင္လႊားမႈကို ႏုတ္ပယ္ျခင္းသည္ မေဝခြဲႏိုင္မႈသို႔ေလာသို႔ေလာေတြးေတာမႈ ေျငာင့္၏ ထြက္ေျမာက္ရာပင္တည္း”ဟု (ဆိုရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) ထြက္ေျမာက္တတ္ကုန္ေသာ ဓာတ္တို႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိးတို႔ တည္းဟု့ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။