အန ၆.၁၆: နကုလပိတုသုတ္

၁၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ ေပးရာေဘသကဠမည္ေသာ ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုစဥ္အခါ၌ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္အနာေရာဂါ ရွိ၏၊ ဆင္းရဲ၏၊ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာျဖစ္၏၊ ထိုအခါ နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္နကုလပိတာသူႂကြယ္အား-

သူႂကြယ္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းသည္ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ သားငယ္ သမီးငယ္တို႔ကိုေမြးျမဴရန္ မစြမ္းႏိုင္ရာ၊ အိမ္ေထာင္မႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းရန္ မစြမ္းႏိုင္ရာ”ဟု အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ၊ သူႂကြယ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဗိုင္းငင္ရန္ (သိုးေမြးတို႔ကို) ေျဖရွင္း သုတ္သင္ အခင္းျပဳရန္ တတ္ကြၽမ္းလိမၼာပါ၏။

သူႂကြယ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ သင္ကြယ္လြန္ေသာအခါ သားငယ္ သမီးငယ္တို႔ကို ေမြးျမဴရန္ အိမ္ေထာင္မႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းရန္ စြမ္းႏိုင္ပါ၏။

သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။ (၁)

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ျပဳလိမ့္မည္”ဟု အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

သူႂကြယ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး လူ၌ တည္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ ‘ဂဟ႒က ျဗဟၼစရိယသီလ’ ကို ေကာင္းစြာ က်င့္သံုးၿပီးပါၿပီ၊ ထိုအရာကို အသင္လည္း သိပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္လည္း သိပါ၏၊ သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္း သည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။ (၂)

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားအားဖူးေျမာ္လိုသူျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ရဟန္းသံဃာအား ဖူးေျမာ္လိုသူ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္”ဟု အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ၊ သူႂကြယ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ သင္ကြယ္လြန္ေသာအခါျမတ္စြာဘုရားအား သာ၍ ဖူးေျမာ္လိုသူ ျဖစ္ပါမည္၊ ရဟန္းသံဃာအား သာ၍ ဖူးေျမာ္လိုသူ ျဖစ္ပါမည္။

သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။ (၃)

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ ငါကြယ္လြန္ေသာအခါ သီလတို႔၌ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးမႈျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ သီလတို႔၌ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါ၏၊ (ဤအရာ၌ ) ယံုမွားမႈေတြးေတာမႈရွိသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာျဖစ္သည့္ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ၏။

သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။ (၄)

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးမႈ (သမာဓိကမၼ႒ာန္း) ကို ရရွိသူ မဟုတ္”ဟု အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးမႈ (သမာဓိကမၼ႒ာန္း) ကို ရရွိၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါ၏။ (ဤအရာ၌ ) ယံုမွားမႈ ေတြးေတာမႈ ရွိသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရ ဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပး ရာျဖစ္သည့္ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ၏။

သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏။ (၅)

သူႂကြယ္ သင့္အား ”နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာ’၌ သက္ဝင္ရာ ေထာက္တည္ရာ သက္သာရာကိုရသည္ ဝိစိကိစၧာကို လြန္ေျမာက္သည္ သိို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈ ကင္းရွင္းသည္ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားမွတစ္ပါး အားထားရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ေနသူမဟုတ္”ဟူ၍ အၾကံျဖစ္တန္ရာပါ၏။

သူႂကြယ္ ထိုအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

သူႂကြယ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာ’၌ သက္ဝင္ရာ ေထာက္တည္ရာ သက္သာရာကိုရသည္ ဝိစိကိစၧာကို လြန္ေျမာက္သည္ သိို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈ ကင္းရွင္းသည္ ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားမွတစ္ပါး အားထားရာမရွိသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသာသနာေတာ္၌ ေနၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါ၏။ (ဤအရာ၌ ) ယံုမွားမႈ ေတြးေတာမႈရွိသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာျဖစ္သည့္ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ေမးေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ၏။

သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မေသပါလင့္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ေသရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွပါ၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသရျခင္းကို ျမတ္စြာဘုရားကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။ (၆)

ထိုအခါ နကုလပိတာသူႂကြယ္အား နကုလမာတာသူႂကြယ္မက ဤသြန္သင္မႈျဖင့္ သြန္သင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ထိုအနာသည္ ခဏခ်င္း ၿငိမ္းေအးေလ၏၊ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ ထိုအနာမွ ထေျမာက္၏၊ နကုလပိတာသူႂကြယ္အား ထိုအနာသည္ ထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီးသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ အနာမွ ထေျမာက္ၿပိီးသည္ရွိေသာ္ အနာေပ်ာက္ကင္း၍ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ ေတာင္ေဝွးကိုေထာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ နကုလပိတာသူႂကြယ္အား ျမတ္စြာဘုရားသည္-

သူႂကြယ္ သင့္အား နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးကို အလိုရွိ၏၊ သြန္သင္တတ္၏၊ ဆံုးမတတ္၏၊ သူႂကြယ္ သင့္အား အရေတာ္ေပစြ၊ သင္သည္ လူ႔အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာရအပ္ေပစြ။

သူႂကြယ္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ သီလတို႔၌ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးျခင္း (သမာဓိကမၼ႒ာန္း) ကိုရရွိၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ ငါ၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာ’၌ သက္ဝင္ရာ ေထာက္တည္ရာသက္သာရာကိုရသည္ ဝိစိကိစၧာကို လြန္ေျမာက္သည္ သိို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈ ကင္းရွင္းသည္ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားမွတစ္ပါး အားထားရာမရွိသည္ ျဖစ္၍ ဘုရားသာသနာ၌ ေနၾကသည့္ အဝတ္ျဖဴဝတ္ လူဥပါသိကာမဟူသမွ်တို႔တြင္ နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ သင့္အား နကုလမာတာသူႂကြယ္မသည္ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးကို အလိုရွိ၏၊ သြန္သင္တတ္၏၊ ဆံုးမတတ္၏၊ သူႂကြယ္ သင့္အား အရေတာ္ေပစြ၊ သင္သည္ လူ႔အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာရအပ္ေပစြဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။