အန ၆.၁၉: ပဌမ မရဏႆတိသုတ္

၁၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ”မရဏႆတိ ‘ေသျခင္း တရားကို ေအာက္ေမ့မႈ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) သို႔ သက္ဝင္၏။ အၿမဳိက္ (နိဗၺာန္) လွ်င္ အဆံုးရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားကုန္၏ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ တစ္ေန႔ တစ္ညဥ့္မွ် အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကိုႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ တစ္ေန႔မွ် အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရ ေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ ဆြမ္းတစ္ထပ္ စားခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ ေလးလုတ္ ငါးလုတ္ေသာ ဆြမ္းကို ဝါးမ်ဳိေနခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ ဆြမ္းတစ္လုတ္မွ်ကို ဝါးမ်ဳိးေနခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတစ္ပါးသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း သင္သည္ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ပါ၏-

”ငါသည္ ဝင္သက္႐ႈ၍ ထြက္သက္ထုတ္ခ်ိန္ ထြက္သက္ထုတ္၍ ဝင္သက္႐ႈခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ ရပါမူေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ပါ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ တစ္ေန႔ တစ္ညဥ့္မွ် အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟုမရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာရဟန္း၊ ”ငါသည္ တစ္ေန႔ အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာ ရဟန္း၊ ”ငါသည္ ဆြမ္းတစ္ထပ္ စားခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာရဟန္း၊ ”ငါသည္ ေလးလုတ္ငါးလုတ္ေသာ ဆြမ္းကို ဝါးမ်ဳိေနခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟုမရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာရဟန္း၊ ဤရဟန္းတို႔ကို ေမ့ေလ်ာ့စြာ ေနၾကကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အာသေဝါတရားကုန္ခန္းရန္ ႏုံ႔ေႏွးစြာ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ ဆြမ္းတစ္လုတ္တည္းကို ဝါးမ်ဳိေနခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာရဟန္း၊ ”ငါသည္ ဝင္သက္ရွဴ၍ ထြက္သက္ထုတ္ခ်ိန္ ထြက္သက္ထုတ္၍ ဝင္သက္ရွဴခ်ိန္အတြင္း အသက္ရွင္ပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏အဆံုးအမ ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္း ရေလရာ၏၊ ငါ့အား စင္စစ္ (ရဟန္းကိစၥကို) မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည့္ျဖစ္ရာ၏”ဟု မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားေသာ ရဟန္း၊ ဤရဟန္းတို႔ကို မေမ့မေလ်ာ့ေနၾကကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အာသေဝါတရားကုန္ခန္းရန္ ထက္သန္စြာ မရဏႆတိကိုပြါးမ်ားကုန္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္လွ်င္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္ ”မေမ့မေလ်ာ့ ေနကုန္အံ့၊ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ခန္းရန္ ထက္သန္စြာ မရဏႆတိကမၼ႒ာန္းကို ပြါးမ်ားကုန္အံ့”ဟူ၍ (က်င့္ရမည္)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။