အန ၆.၂၀: ဒုတိယ မရဏႆတိသုတ္

၂ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာတိကရြာ အုတ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ မရဏႆတိကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ မရဏႆတိကို အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္ အဘယ္သို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးႀကီးသည္အာနိသင္ႀကီးသည္ အၿမဳိက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္သည္ အၿမဳိက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိသည္ ျဖစ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေန႔ကို လြန္ေျမာက္ ညဥ့္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏-

”ငါ့အား ေသျခင္းအေၾကာင္းတို႔သည္ မ်ားျပားလွကုန္၏၊ ေႁမြမူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းၿမီးေကာက္မူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းေျခမ်ားမူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါေသဆံုးေလရာ၏၊ ထိုေႁမြစသည္ ကိုက္ျခင္းသည္ ငါအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ေခ်ာ္၍မူလည္း လဲရာ၏၊ ငါစားေသာအစာမူလည္း (မေက်ဘဲ) ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ငါ့အား သည္းေျခေသာ္လည္း ပ်က္ရာ၏၊ ငါ့အားသလိပ္ေသာ္လည္း ပ်က္ ရာ၏၊ ငါ့အား ေလသင္တုန္းတို႔ေသာ္လည္း ျဖတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ ေသဆံုး ေလရာ၏၊ ထိုေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းသည္ ငါအားအႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ”ညဥ့္အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျပဳမည့္ မပယ္အပ္ေသးသည့္ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ ရွိကုန္သေလာ”ဟု ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ”ညဥ္႔အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျပဳမည့္မပယ္အပ္ေသးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ ရွိကုန္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုသိေသာ ရဟန္းသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ ထိုအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္သာလွ်င္ လြန္ကဲေသာ ျပဳလိုမႈ’ဆႏၵ’ကိုလည္းေကာင္း၊ လံု႔လကိုလည္းေကာင္း၊ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အတိုင္းထက္အလြန္ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆုတ္နစ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ သတိကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုလည္းေကာင္း ျပဳအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပုဆိုး၌ မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း၌ မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုပုဆိုးထိုဦးေခါင္းကို မီးၿငိမ္းေစရန္ လြန္ကဲေသာ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ လံု႔လ အားထုတ္မႈ အတိုင္းထက္ အလြန္အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ သတိ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို ျပဳရာသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ထိုရဟန္းသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ ထိုအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္သာလွ်င္ လြန္ကဲေသာ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ကိုလည္းေကာင္း၊ လံု႔လကိုလည္းေကာင္း၊ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အတိုင္းထက္အလြန္အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆုတ္နစ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ သတိကိုလည္းေကာင္း၊ ့ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုလည္းေကာင္း ျပဳအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ”ညဥ္႔အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျပဳမည့္မပယ္အပ္ေသးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ မရွိကုန္”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ညဥ့္ ေန႔တို႔ပတ္လံုး အဖန္ဖန္က်င့္သည္ျဖစ္၍ ထိုႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မႈျဖင့္ပင္လွ်င္ ေနအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ညဥ့္ကို လြန္ေျမာက္ ေန႔သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ဤသို႔ဆင္ျခင္၏-

”ငါ့အား ေသျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သည္ မ်ားျပားလွကုန္၏၊ ေႁမြမူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းၿမီးေကာက္မူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ကင္းေျခမ်ားမူလည္း ကိုက္ရာ၏၊ ထိုေႁမြစသည္ ကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ငါေသဆံုးေလရာ၏၊ ထိုေႁမြစသည္ ကိုက္ျခင္းသည္ ငါအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏၊ ေခ်ာ္၍မူလည္း လဲရာ၏၊ ငါစားေသာ အစာမူလည္း (မေက်ဘဲ) ေဖာက္ျပန္ရာ၏၊ ငါ့အား သည္းေျခေသာ္လည္း ပ်က္ရာ၏၊ ငါ့အားသလိပ္ေသာ္လည္း ပ်က္ရာ၏၊ ငါ့အား ေလသင္တုန္းတို႔ေသာ္လည္း ျဖတ္ကုန္ရာ၏၊ ထိုေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါေသဆံုးေလရာ၏၊ ထိုေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းသည္ ငါအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏”ဟု (ဆင္ျခင္ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ”ေန႔အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ကို ျပဳမည့္ မပယ္အပ္ေသး သည့္ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ငါ့အား ရွိကုန္သေလာ”ဟု ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ”ေန႔အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ျပဳမည့္မပယ္အပ္ေသးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ငါ့အား ရွိကုန္၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူရဟန္းတို႔ ထိုသိေသာ ရဟန္းသည္ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ ထိုအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္သာလွ်င္လြန္ကဲ ေသာ ျပဳလိုမႈ’ဆႏၵ’ကိုလည္းေကာင္း၊ လံု႔လကိုလည္းေကာင္း၊ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အတိုင္းထက္ အလြန္ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆုတ္နစ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ သတိကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ကိုလည္းေကာင္း ျပဳအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ပုဆိုး၌ မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း၌ မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုပုဆိုးထိုဦးေခါင္းကို မီးၿငိမ္းေစရန္ လြန္ကဲေသာ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ လံု႔လ အားထုတ္မႈ အတိုင္းထက္ အလြန္အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ သတိ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို ျပဳရာသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ထိုရဟန္းသည္ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ ထိုအကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္သာလွ်င္ လြန္ကဲေသာ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ ကိုလည္းေကာင္း၊ လံု႔လကိုလည္းေကာင္း၊ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အတိုင္းထက္အလြန္ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆုတ္နစ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ သတိကိုလည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုလည္းေကာင္းျပဳအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ”ေန႔အခါ၌ ေသေသာ ငါ့အား အႏၲရာယ္ကို ျပဳမည့္မပယ္အပ္ေသးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ငါ့အား မရွိကုန္”ဟု အကယ္၍ သိပါမူရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ညဥ့္ ေန႔တို႔ပတ္လံုး အဖန္ဖန္က်င့္သည္ျဖစ္၍ ထိုႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္မႈျဖင့္ပင္လွ်င္ ေနအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ မရဏႆတိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိး ႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္၏၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။