အန ၆.၃၇: ဒါန (ဆဠဂၤဒါန) သုတ္

၃၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုစဥ္အခါ ေဝဠဳက႑ကီၿမိဳ႔ေန နႏၵမာတာဥပါသိကာမသည္ သာရိပုၾတာ ေမာဂၢလာန္အမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာ၌ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴကိုတည္ေစ၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ထက္ သာလြန္ေသာနတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ အဘိညာဥ္မ်က္စိျဖင့္ သာရိပုၾတာေမာဂၢလာန္အမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာ၌ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴကို တည္ေစေသာ ေဝဠဳက႑ကီျမိဳ႔ေန နႏၵမာတာဥပါသိကာမကိုျမင္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

”ရဟန္းတို႔ ေဝဠဳက႑ကီၿမိဳ႔ေန ဤနႏၵမာတာဥပါသိကာမသည္ သာရိပုၾတာေမာဂၢလာန္အမွဴးရွိေသာရဟန္းသံဃာ၌ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴကို တည္ေစ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအလွဴ ျဖစ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေပးလွဴတတ္သူ ‘ဒါယကာ’ ၏ အဂ ၤါသံုးပါး၊ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တို႔၏အဂၤါသံုးပါးတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ေပးလွဴတတ္သူ ‘ဒါယကာ’ ၏ အဂၤါသံုးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ေပးလွဴတတ္သူ ‘ဒါယကာ’သည္ မေပးလွဴမီ ဝမ္းေျမာက္၏၊ ေပးလွဴစဥ္စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ၏၊ ေပးလွဴ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သက္၏။

ဤသည္တို႔ကား ေပးလွဴတတ္သူ ‘ဒါယကာ’ ၏ အဂၤါသံုးပါးတို႔တည္း။

အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အဂၤါသံုးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ တပ္မက္ျခင္း’ရာဂ’ ကင္းကုန္၏၊သို႔မဟုတ္ရာဂကင္းရန္မူလည္း က်င့္ကုန္၏။

အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းကုန္၏၊သို႔မဟုတ္ ေဒါသကင္းရန္မူလည္း က်င့္ကုန္၏။

ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းကုန္၏၊သို႔မဟုတ္ ေမာဟကင္းရန္မူလည္း က်င့္ကုန္၏။

ဤသည္တို႔ကား ေပးလွဴတတ္သူ ‘ဒါယကာ’ ၏ အဂၤါသံုးပါး၊ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အဂၤါသံုးပါးတို႔ တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴ၌ ”ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ရွိေသာေကာင္းမႈအထု ကုသိုလ္အယဥ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ံုကိုေပးတတ္၏၊ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိ၏၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ အလိုရွိဖြယ္အလို႔ငွါ ႏွစ္သက္ဖြယ္အလို႔ငွါျမတ္ႏိုးဖြယ္ အလို႔ငွါ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ေကာင္းမႈအတိုင္းအရွည္ပမာဏကို ယူျခင္းငွါ မလြယ္ကူေခ်၊ စင္စစ္ေသာ္ကား မေရတြက္ႏိုင္ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္ေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္ အစုႀကီးာဟူ၍ သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ မဟာသမုဒၵရာ၌ ”ဤမွ်ေလာက္ ကြမ္းစားပမာဏရွိ ေရတို႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ ကြမ္းစားအရာပမာဏရွိ ေရတို႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ ကြမ္းစားအေထာင္ပမာဏရွိ ေရတို႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”ဤမွ်ေလာက္ ကြမ္းစားအသိန္းပမာဏရွိ ေရတို႔”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရ၏ ပမာဏကို ယူျခင္းငွါ မလြယ္ကူေခ်၊ စင္စစ္ေသာ္ကား မေရတြက္ႏိုင္ မႏႈိင္းရွည့္ႏိုင္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ေရအစုဟူ၍သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ဤအဂၤါေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလွဴ၌ ”ဤမွ်ေလာက္ေသာ ေကာင္းမႈအထု ကုသိုလ္အယဥ္သည္ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္၏၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အာ႐ံုကို ေပးတတ္၏၊ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိ၏၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ အလိုရွိဖြယ္အလို႔ငွါ ႏွစ္သက္ဖြယ္အလို႔ငွါ ျမတ္ႏိုးဖြယ္အလို႔ငွါ အစီးအပြါးအလို႔ငွါခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ေကာင္းမႈ၏ အတိုင္းအရွည္ပမာဏကို ေရတြက္ျခင္းငွါ မလြယ္ကူေခ်၊ စင္စစ္ေသာ္ကား မေရတြက္ႏိုင္ မႏႈိင္းရွည့္႔ႏိုင္ေသာ ႀကီးစြာေသာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္အစုဟူ၍သာလွ်င္ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မေပးလွဴမီကပင္ ဝမ္းေျမာက္၏၊ ေပးလွဴစဥ္ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ၏၊ ေပးလွဴ ၿပီး ေနာက္၌ ႏွစ္သက္၏၊ ဤသည္ကား အလွဴ၏ ျပည့္စံုျခင္းတည္း။ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ကင္းကုန္, အာသေဝါမရွိကုန္, ကိုယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကိုေစာင့္ေရွာက္ကုန္, ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အလွဴ၏ ျပည့္စံုေသာ လယ္ေျမ မည္၏။ ကိုယ္တိုင္ (လက္ ေျခ ခံတြင္းတို႔ကို) ေဆးေၾကာ၍ မိမိလက္တို႔ျဖင့္ ေပးလွဴေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ထိုအလွဴသည္ တမလြန္ေလာက၌ ႀကီးေသာ အက်ဳိးရွိ၏။ လ်င္ေသာ ဉာဏ္ရွိေသာ၊ သဒၶါႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပညာရွိသည္ (လာဘ, မေစၧရ စသည္မွ) လြတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ဤသို႔ လွဴဒါန္းေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမရွိ ခ်မ္းသာ ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ရေလသတည္း။

သတၱမသုတ္။