အန ၆.၃၈: အတၱကာရီသုတ္

၃၈။ ထိုအခါ၌ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူဝမ္းေျမာက္ေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား –

”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္ကား ‘မိမိျပဳအပ္ေသာ ကိစၥသည္ မရွိ၊ သူတစ္ပါး ျပဳအပ္ေသာကိစၥသည္ မရွိ’ဟု ဤသို႔ ဆိုေလ့ရွိပါသည္၊ ဤသို႔ ယူေလ့ရွိပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား ငါသည္ ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိသူ ဤသို႔ယူေလ့ရွိသူကို ျမင္လည္း မျမင္ဖူး၊ ၾကားလည္း မၾကားဖူး၊ မိမိသည္ ေရွ႕သို႔ တက္ပါလ်က္ မိမိသည္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ”မိမိျပဳေသာကိစၥသည္ မရွိ၊ သူတစ္ပါးျပဳေသာ ကိစၥသည္ မရွိ”ဟု ဤသို႔ ဆိုဘိသနည္း။

ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

ေရွးဦးစြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘အာရဗ ၻဓာတ္’ သည္ ရွိသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ရွိပါ၏။

ေရွးဦးစြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘အာရဗ ၻဓာတ္’ ရွိလွ်င္ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘အာရဗ ၻဓာတ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ရွိပါ၏။

ပုဏၰား ေရွးဦးစြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘အာရဗ ၻဓာတ္’ ရွိလွ်င္ ေရွးဦးစြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘အာရဗ ၻဓာတ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထင္ရွားကုန္၏၊ ဤသည္ပင္ သတၱဝါတို႔၏ မိမိျပဳေသာကိစၥတည္း၊ ဤသည္ပင္ သူတစ္ပါးတို႔ ျပဳေသာ ကိစၥတည္း။

ပုဏၰား ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ (ပ်င္းရိျခင္းမွ) ထြက္ေျမာက္မႈသေဘာ ‘နိကၠမဓာတ္’သည္ ရွိသေလာ။ပ။

အဆင့္ဆင့္ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ပရကၠမဓာတ္’ သည္ ရွိသေလာ။

အားအစြမ္းဟု ဆိုအပ္ေသာ သေဘာ ‘ထာမဓာတ္’သည္ ရွိသေလာ။

တည္ျခင္းသေဘာ ‘ဌိတိဓာတ္’သည္ ရွိသေလာ။

လြန္စြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ဥပကၠမဓာတ္’သည္ ရွိသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ရွိပါ၏။

လြန္စြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ဥပကၠမဓာတ္’ ထင္ရွားရွိလွ်င္ လြန္စြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ဥပကၠမဓာတ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ထင္ရွားရွိကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထင္ရွားရွိပါကုန္၏။

ပုဏၰား လြန္စြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ဥပကၠမဓာတ္’ရွိလွ်င္ လြန္စြာ အားထုတ္မႈသေဘာ ‘ဥပကၠမဓာတ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ ထင္ရွားကုန္၏၊ ဤသည္ပင္ သတၱဝါတို႔၏ မိမိျပဳအပ္ေသာကိစၥတည္း၊ ဤသည္ပင္ သူတစ္ပါးျပဳအပ္ေသာ ကိစၥတည္း။

ပုဏၰား ငါသည္ ဤသို႔ဆိုေလ့ရွိသူ ဤသို႔ယူေလ့ရွိသူကို ျမင္လည္း မျမင္ဖူး၊ ၾကားလည္း မၾကားဖူး၊ မိမိသည္ ေရွ႕သို႔ တက္ပါလ်က္ မိမိသည္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ”မိမိျပဳေသာကိစၥသည္ မရွိ၊ သူတစ္ပါးျပဳေသာ ကိစၥသည္ မရွိ”ဟု ဤသို႔ ဆိုဘိသနည္း။

အသွ်င္ေဂါတမ တရားေတာ္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါ၏။ပ။ အကြၽႏ္ုပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ‘ဥပါသကာ’ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အ႒မသုတ္။