အန ၆.၄၁: ဒါ႐ုကၡႏၶသုတ္

၄၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကိုေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္အတူ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္မွ ဆင္းေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ႀကီးစြာေသာ သစ္တံုးကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို –

”ငါ့သွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ဤသစ္တံုးႀကီးကို ျမင္ကုန္၏ေလာ”ဟု ေမး၏။

ငါ့သွ်င္ ျမင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာရဟန္းသည္ ဤသစ္တံုးႀကီးကို ေျမဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏၊ ထိုသို႔ ႏွလံုးသြင္းရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ (ခက္မာမႈ) ပထဝီကို အမွီျပဳ၍ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ စိတ္၏ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းသည္ ဤသစ္တံုးႀကီးကို ေျမဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏၊ ထို (ခက္မာမႈ) ပထဝီဓာတ္သည္ ဤသစ္တံုးႀကီး၌ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အလိုရွိခဲ့လွ်င္ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာရဟန္းသည္ ဤသစ္တံုးႀကီးကို ေရဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏။ပ။

မီးဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏။

ေလဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏။

တင့္တယ္၏ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏။

မတင့္တယ္၏ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏၊ ထိုသို႔ ႏွလံုးသြင္းရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္မတင့္တယ္ျခင္း ‘အသုဘဓာတ္’ ကို အမွီျပဳ၍ တန္ခိုးအဘိညာဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ စိတ္၏ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းသည္ ဤသစ္တံုးႀကီးကို မတင့္တယ္ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္းရာ၏၊ ထို (မတင့္တယ္ျခင္းသေဘာ) အသုဘဓာတ္သည္ ဤသစ္တံုးႀကီး၌ ရွိ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။