အန ၆.၄၅: ဣဏသုတ္

၄၅။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာသူအား လူမြဲျဖစ္မႈသည္ ဆင္းရဲသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ လူမြဲသည္ ေႂကြးယူရ၏။ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာသူအား ေႂကြးယူရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ လူမြဲသည္ ေႂကြးယူ၍ အတိုးကို (ေပးပါမည္ဟု) ဝန္ခံရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာသူအား အတိုးကို (ေပးပါမည္ဟု) ဝန္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ လူမြဲသည္ အတိုးကို (ေပးပါမည္ဟု) ဝန္ခံၿပီး၍အခ်ိန္ျဖင့္ ေပးဆပ္ရေသာ အတိုးကို မေပးဆပ္ႏိုင္၊ ထိုသူကို (ေႂကြးရွင္တို႔သည္) ေတာင္းဆို ‘ေစာဒနာ’ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာသူအား ေႂကြးေတာင္းခံရျခင္းသည္လည္းဆင္းရဲသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ လူမြဲသည္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္ရွိေသာ္ မေပးအပ္ႏိုင္၊ ထိုသူကို (ေႂကြးရွင္တို႔သည္) အစဥ္လိုက္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာသူအားေႂကြးရွင္တို႔ အလိုက္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ လူမြဲသည္ အစဥ္လိုက္အပ္ေသာ္ မေပးဆပ္ႏိုင္၊ ထိုသူကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾကကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ကို ခံစားေသာ သူအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲသည္မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ခံစားေသာသူအား လူမြဲျဖစ္မႈသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ ေႂကြးယူရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ အတိုးကို (ေပးဆပ္ပါမည္ဟု) ဝန္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ ေႂကြးေတာင္းခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ ေႂကြးရွင္တို႔ အလိုက္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူအား ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ မရွိ၊ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ မရွိ၊ ထိတ္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ မရွိ၊ အားထုတ္မႈ ဝီရိယမရွိ၊ သိမႈ ‘ပညာ’ မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို အရိယာတို႔၏ အဆံုးအမ၌ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့သူ၊ မႂကြယ္ဝသူ၊ လူမြဲဟူ၍ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ ထိုလူမြဲသည္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ သဒၶါမွ် မရွိခဲ့ ေသာ္၊ ဟိရီမွ် မရွိခဲ့ေသာ္၊ ၾသတၱပၸမွ် မရွိခဲ့ေသာ္၊ ဝီရိယမွ် မရွိခဲ့ေသာ္၊ ပညာမွ် မရွိခဲ့ေသာ္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္၏၊ ဤသည္ကို ထိုသူ၏ ေႂကြးယူမႈဟူ၍ ငါဆို၏၊ ထိုသူသည္ ထိုကာယဒုစ႐ိုက့္ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ဖံုးလႊမ္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ ေတာင့္တမႈကိုအားထုတ္၏၊ ”ငါ့ကို သူတစ္ပါးတို႔ မသိပါေစလင့္”ဟု အလိုရွိ၏၊ ”ငါ့ကို သူတစ္ပါးတို႔မသိပါေစလင့္”ဟု ၾကံ၏၊ ”ငါ့ကို သူတစ္ပါးတို႔ မသိပါေစလင့္”ဟု စကားေျပာဆို၏၊ ”ငါ့ကို သူတစ္ပါးတို႔ မသိပါေစလင့္”ဟု ကိုယ္ျဖင့္ လံု႔လျပဳ၏၊ ဤသည္ကို ထိုသူ၏ အတိုးတက္မႈဟူ၍ ငါဆို၏။

ထိုပုဂၢဳိလ္ကို သီလကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔က ”ဤအသွ်င္သည္ ဤသို႔ ျပဳေလ့ ရွိ၏၊ ဤသို႔ အက်င့္ရွိ၏”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသည္ကို ထိုသူ၏ ေႂကြးေတာင္းခံရမႈဟူ၍ ငါဆို၏။

ေတာအရပ္သို႔ ျဖစ္ေစ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ျဖစ္ေစ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ျဖစ္ေစ ကပ္ေသာ ထိုသူကိုႏွလံုးမသာျခင္းႏွင့္ တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသလဝိတက္တို႔သည္ အစဥ္လိုက္ကုန္၏၊ ဤသည္ကို ထိုသူ၏ ေႂကြးရွင္တို႔ အလိုက္ခံရမႈဟူ၍ ငါဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမဲ့ေသာ မႂကြယ္ဝေသာ ထိုလူမြဲသည္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကိုျပဳက်င့္၍ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ငရဲဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ျဖင့္လည္းေႏွာင္ဖြဲ႔ခံရ၏၊ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ျဖင့္လည္း ေႏွာင္ဖြဲ႔ခံရ၏။

ရဟန္းတို႔ ငရဲဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္း၊ တိရစၧာန္ဘံု၌ ျဖစ္ေသာ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္းကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဤသို႔ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ ဤသို႔စပ္ခါးေသာ၊ အတုမရွိေသာ ေယာဂေလးပါးကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ကို ရရန္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ျပဳတတ္သည့္ အျခားတစ္စံုတစ္ခုေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကိုမွ်လည္း ငါမျမင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေလာက၌ လူမြဲျဖစ္ရျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေႂကြးယူရျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆင္းရဲ၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ လူမြဲသည္ ေႂကြးယူ၍ စားေသာက္ရေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူကို ေႂကြးရွင္တို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္၏၊ (ထိုသူသည္) ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ရျခင္းသို႔လည္းေရာက္ရ၏၊ ကာမဂုဏ္ရမႈကို ေတာင့္တသူတို႔အား ထိုေႏွာင္ဖြဲ႔ခံ ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲသည္သာတည္း။ ထို႔အတူ သာလွ်င္ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အဆံုးအမ၌ သဒၶါတရားမရွိသူ၊ မရွက္ တတ္သူ၊ မထိတ္လန္႔တတ္သူ၊ မေကာင္းမႈကံကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္သူသည္ ကာယ ဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳ၍ ငါ့ကို မသိပါေစလင့္ဟု အလိုရွိ၏။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို ပြါးေစသူသည္ ထိုမေကာင္းမႈ၌ အဖန္ဖန္ ေရြ႕ရွား တုန္လႈပ္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းေသာ အမူအရာကို သိေသာ၊ မေကာင္းမႈရွိေသာ ပညာမဲ့သူ ထိုလူမြဲသည္ ေႂကြးယူ၍စားေသာက္ရေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းရ၏။ ထိုေႂကြးယူ၍ စားေသာက္ရျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးမသာယာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ဆင္းရဲေၾကာင္းအၾကံအစည္တို႔သည္ ရြာ၌ ျဖစ္ေစ ေတာ၌ ျဖစ္ေစ ထိုသူသို႔ အစဥ္ လိုက္ကုန္၏။ မိမိ၏ မေကာင္းေသာ အမူအရာကို သိေသာ၊ မေကာင္းမႈရွိေသာ ထိုပညာမဲ့ သူသည္တိရစၧာန္ဘံုတစ္ခုခုသို႔ ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ ငရဲဘံုသို႔ ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ အေႏွာင္အဖြဲ႔ခံရ၏။ ဤသို႔ ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္းမ်ဳိး ခံရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစလ်က္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာဥစၥာတို႔ျဖင့္ ေပးလွဴေသာ ပညာရွိသည္ ယင္းသို႔ေသာ ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈမွ လြတ္ေျမာက္၏။ အိမ္ေထာင္ဝတ္ကို ရွာေလ့ရွိ၍ သဒၶါတရားရွိသူအား မ်က္ေမွာက္၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါလည္းေကာင္း၊ တမလြန္၌ ခ်မ္းသာျခင္းငွါလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစုံေသာ ဘဝ၌ ေအာင္ဆုကို ယူ၏။ ဤသို႔အိမ္ယာေထာင္ေသာ လူတို႔အား စြန္႔ၾကဲမႈဟူေသာ ထိုေကာင္းမႈသည္ တိုးပြါး၏။ ထို႔အတူ သာလွ်င္ အရိယာတို႔၏ အဆံုးအမ၌ ‘သဒၶါ’ တရားရွိသူ၊ ရွက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ရွိသူ၊ မေကာင္းမႈမွ လန္႔မႈရွိသူ၊ ပညာရွိသူ၊ သီလျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ ‘ေစာင့္ေရွာက္’မႈ ရွိသူကို အရိယာတို႔၏့အဆံုးအမ၌ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးျခင္း ရွိသူဟု ဆိုအပ္၏။ အျမဲမျပတ္ ထက္သန္ေသာ လံု႔လရွိေသာ၊ သမာဓိႏွင့္ ရင့္က်က္မႈ ပညာရွိေသာ၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုသူသည္ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကို ပယ္၍ စ်ာန္ေလးပါးတို႔သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္ အာမိသကင္းေသာစ်ာန္ခ်မ္းသာကို ရလ်က္ (စတုတၳစ်ာန္) ဥေပကၡာကို စြဲျမဲ၍ တည္၏။ ဤသို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိ၍ သံေယာဇဥ္ဟူသမွ်တို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ခပ္သိမ္း ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ စိတ္သည္ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ကင္း၏။ သည္းခံျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ အား ငါ၏ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ သည္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိ ေတာ့ၿပီဟု (ပစၥေဝကၡဏာ) ဉာဏ္ျဖစ္ခဲ့မူ ဘဝသံေယာဇဥ္တို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ဤဉာဏ္သည္ လြန္ျမတ္၏၊ ဤခ်မ္းသာသည္စိုးရိမ္ျခင္းမရွိ၊ ကိေလသာျမဴ မရွိ၊ ေဘးမရွိ၊ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ ခ်မ္းသာ မည္၏၊ ဤဉာဏ္သည္ကိေလသာ ေႂကြးၿမီမွ ကင္း၍ လြန္ျမတ္၏။

တတိယသုတ္။