အန ၆.၄၆: မဟာစုႏၵသုတ္

၄၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္မဟာစုႏၵသည္ေစတိယတိုင္း သယံဇာတိနိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”ငါ့သွ်င္”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္မဟာစုႏၵအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ အသွ်င္မဟာစုႏၵမေထရ္သည္ ဤစကားကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏ –

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ တရားေဟာၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ စ်ာန္ဝင္စားေသာရဟန္းတို႔ကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုကုန္၏ –

”ဤရဟန္းတို႔သည္ ‘ငါတို႔ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏၊ ငါတို႔ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏’ဟု ႐ႈကုန္၏၊ အဖန္ဖန္႐ႈကုန္၏၊ တစိမ့္စိမ့္ ႐ႈကုန္၏၊ ကပ္၍ ႐ႈကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္ကို ႐ႈကုန္သနည္း၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္အက်ဳိးငွါ ႐ႈကုန္သနည္း၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ႈကုန္သနည္း”ဟု (ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုကုန္၏)။

ထိုသို႔ ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုရာ၌ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ လူမ်ားစြာတို႔၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြားခ်မ္းသာအလို႔ငွါ က်င့္သူတို႔ မျဖစ္ကုန္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္း တို႔ကိုပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုၾကကုန္၏ –

”ဤရဟန္းတို႔သည္ ‘ငါတို႔ တရားေဟာကုန္၏၊ ငါတို႔ တရားေဟာကုန္၏’ဟု ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ (က်ဴပင္ကဲ့သို႔ အထက္သို႔) တက္ေသာ မာန္မာန ရွိကုန္၏၊ လွ်ပ္ေပၚကုန္၏၊ ႏႈတ္ၾကမ္းကုန္၏၊ ဖ႐ိုဖရဲၾကဲေသာ စကားရွိကုန္၏၊ သတိ လြတ္ကင္းကုန္၏၊ ပညာအဆင္ျခင္ မရွိကုန္၊ မတည္ၾကည္ကုန္၊ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ဟင္းလင္းပြင့္ေသာ ဣေႁႏၵရွိကုန္၏၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္သို႔ တရားေဟာကုန္သနည္း၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္ အက်ဳိးငွါ တရားေဟာကုန္သနည္း၊ ဤသူတို႔သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ တရားေဟာကုန္သနည္း”ဟု (ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

ထိုသို႔ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုရာ၌ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ လူမ်ားစြာတို႔၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ က်င့္သူတို႔ မျဖစ္ကုန္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တရားေဟာကုန္ေသာရဟန္းတို႔၏သာလွ်င္ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ စ်ာန္ဝင္စားသူ ရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ကို မေျပာဆိုၾကကုန္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုရာ၌ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ စ်ာန္ဝင္စားေသာရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ လူမ်ားစြာတို႔၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာရန္အလို႔ငွါမ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာ အလို႔ငွါ က်င့္သူတို႔ မျဖစ္ကုန္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔သည္ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔၏သာလွ်င္ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုကုန္၏၊ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ကို မေျပာဆိုကုန္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုရာ၌ စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ တရားေဟာကုန္ေသာရဟန္းတို႔သည္လည္း မၾကည္လင္ကုန္၊ လူမ်ားစြာတို႔၏ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာရန္ အလို႔ငွါမ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း၏ အက်ဳိးငွါ နတ္လူတို႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာ အလို႔ငွါ က်င့္သူတို႔ မျဖစ္ကုန္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔က်င့္ရမည္ ”တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ပါကုန္ေသာ္စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုကုန္အံ့”ဟု က်င့္ရမည္၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔က်င့္ရမည္။

ထိုသို႔ က်င့္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ေသျခင္းမရွွိေသာ နိဗၺာနဓာတ္ကို နာမကာယျဖင့္ ေတြ႕ထိ၍ ေနၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အံ့ဖြယ္ရွိကုန္၍ ေလာက၌ ရခဲကုန္ေသာေၾကာင့္တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္ ”စ်ာန္ဝင္စားေသာ ရဟန္းတို႔ျဖစ္ပါကုန္ေသာ္ တရားေဟာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုၾကကုန္အံ့”ဟု က်င့္ရမည္။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္။

ထိုသို႔ က်င့္ရျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

နက္နဲေသာ အနက္ (ခႏၶာ,အာယတန,ဓာတ္) အစုကို ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျမင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အံ့ဖြယ္ရွိကုန္၍ ေလာက၌ ရခဲကုန္ေသာေၾကာင့္တည္းဟု (ဆိုေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။