အန ၆.၅၄: ဓမၼိကသုတ္

၅၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ဇာတိဘူမိအရပ္ရွိ ေက်ာင္းတိုက္ ခုနစ္တိိုက္လံုးတို႔၌ ေက်ာင္းထိုင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ဧည့္သည္အာဂႏၲဳရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ စကားျဖင့္ ထိုးဆြ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ထိုအာဂႏၲဳရဟန္းတို႔သည္လည္း အသွ်င္ဓမၼိကဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္ ညႇဥ္းဆဲ စကားျဖင့္ထိုးဆြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကရကုန္၏။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏-

”ငါတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာအေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏၊ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကကုန္၏၊ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြား၍ မတည္တံ့ႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”အသွ်င္ဓမၼိကသည္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္၏၊ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ စကားျဖင့္ထိုးဆြ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ထိုအာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္လည္း ဤအသွ်င္ဓမၼိက ဆဲေရး ၿခိမ္းေျခာက္ညႇဥ္းဆဲ စကားျဖင့္ ထိုးဆြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ဖဲသြားၾကရကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကရကုန္၏၊ အကယ္၍ ငါတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကကို ႏွင္ထုတ္ရပါမူေကာင္းေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

ထို႔ေနာက္ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ အသွ်င္ဓမၼိကအား”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ဤေက်ာင္းတိုက္မွ ဖဲသြားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င့္အား ဤေက်ာင္း၌ ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမရွိပါ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ထိုေက်ာင္းမွ အျခားေက်ာင္းသို႔ ႂကြသြား၏။

ထိုေရာက္ေသာ ေက်ာင္း၌လည္း အသွ်င္ဓမၼိကသည္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ စကားျဖင့္ ထိုးဆြ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ထိုအာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္လည္း အသွ်င္ဓမၼိကဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္ ညႇဥ္းဆဲစကားျဖင့္ ထိုးဆြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အရပ္တစ္ပါး သို႔ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကရကုန္၏။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”ငါတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏၊ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကကုန္၏၊ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြား၍ မတည္တံ့ႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”ဤအသွ်င္ဓမၼိကသည္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ စကားျဖင့္ထိုးဆြ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ထိုအာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္လည္း အသွ်င္ဓမၼိက ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္ ညႇဥ္းဆဲစကားျဖင့္ ထိုးဆြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ဖဲသြားၾကရကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကရကုန္၏၊ အကယ္၍ ငါတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကကို ႏွင္ထုတ္ရပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

ထို႔ေနာက္ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ အသွ်င္ ဓမၼိကအား”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ဤေက်ာင္းတိုက္မွလည္း ဖဲသြားေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င့္ အားဤေက်ာင္း၌ ေနျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမရွိပါ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ထိုေက်ာင္းမွလည္း အျခားေက်ာင္းသို႔ ဖဲသြားျပန္၏။

ထိုေရာက္ေသာ ေက်ာင္း၌လည္း အသွ်င္ဓမၼိကသည္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏၊ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ညႇဥ္းဆဲ၏၊ စကားျဖင့္ ထိုးဆြ၏၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၏၊ ထိုအာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္လည္း အသွ်င္ဓမၼိကဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္ ညႇဥ္းဆဲစကားျဖင့္ ထိုးဆြ ခ်ဳပ္ခ်ယ္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အရပ္တစ္ပါး သို႔ဖဲသြားၾကရကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကရကုန္၏။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”ငါတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာကို သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ သူနာအေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ျဖင့္ လုပ္ေကြၽးၾကကုန္၏၊ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔သည္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ မတည္တံ့ႏိုင္ကုန္၊ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကကုန္၏၊ အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ အရပ္တစ္ပါးသို႔ဖဲသြား၍ မတည္တံ့ႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းကို စြန္႔ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။ ”ဤအသွ်င္ဓမၼိကသည္အာဂႏၲဳကရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရး၏။ပ။

ငါတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကကို ဇာတိဘူမိရွိ ေက်ာင္းခုနစ္ေက်ာင္းလံုးမွ ႏွင္ထုတ္ရပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

ထိုအခါ ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ အသွ်င္ဓမၼိကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ အသွ်င္ဓမၼိကကို”အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္ဓမၼိကသည္ ဇာတိဘူမိရွိ ေက်ာင္းခုနစ္ေက်ာင္းလံုးမွ ဖဲသြားေတာ္မူပါ”ဟုေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဓမၼိကအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏။

”ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ ဇာတိဘူမိရွိ ေက်ာင္းခုနစ္ေက်ာင္းလံုးတို႔မွ (ငါ့ကို) ႏွင္ထုတ္၏၊ ယခုအခါ အဘယ္အရပ္သို႔ ငါသြားရပါမည္နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဓမၼိကအား ”ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ငါသြားရပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္ျပန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဓမၼိကသည္ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္သို႔ သြား၏၊ အစဥ္အတိုင္း (လာခဲ့ရာ) ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ဓမၼိကအားျမတ္စြာဘုရားသည္-

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ယခုအခါ အဘယ္အရပ္မွ သင္လာခဲ့သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔က ဇာတိဘူမိရွိ ေက်ာင္းခုနစ္ေက်ာင္းလံုး တို႔မွႏွင္ထုတ္ၾကပါသည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သင့္ေလ်ာ္ေပ၏၊ သင္သည္ ဇာတိဘူမိ၌ ေနျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ သင့္ကိုထိုထိုေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ၾကကုန္၏၊ သင္သည္ ထိုထိုေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္ ျဖစ္၍ ငါ့ထံသို႔သာလွ်င္ လာရ၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား သမုဒၵရာ၌ သြားလာကုန္ေသာကုန္သည္တို႔သည္ကမ္းၾကည့္ငွက္ကို ဖမ္းဆီး၍ ေလွျဖင့္ သမုဒၵရာသို႔ သြားကုန္၏၊ ေလွသည္ ကမ္းကို မျမင္လတ္ေသာ္ထိုကုန္သည္တို႔သည္ ကမ္းၾကည့္ငွက္ကို လႊတ္လိုက္ၾကကုန္၏၊ ထိုငွက္သည္ အေရွ႕အရပ္သို႔ ပ်ံသြား၏၊ အေနာက္အရပ္သို႔ ပ်ံသြား၏၊ ေျမာက္အရပ္သို႔ ပ်ံသြား၏၊ ေတာင္အရပ္သို႔ ပ်ံသြား၏၊ အထက္အရပ္သို႔ပ်ံသြား၏၊ ေထာင့္အရပ္သို႔ ပ်ံသြား၏၊ ထိုငွက္သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ကမ္းကို အကယ္၍ ျမင္ပါမူထိုျမင္ရာသို႔ ပ်ံသြား၏၊ ထိုငွက္သည္ အကယ္၍ ထက္ဝန္းက်င္မွ ကမ္းသို႔ မျမင္ပါမူ ထိုေလွသို႔သာလွ်င္တစ္ဖန္ျပန္လာ၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအတူသာလွ်င္ သင့္ကို ထိုထိုေက်ာင္းမွ ႏွင္ထုတ္ကုန္၏၊ သင္သည္ ထိုထို ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္ခံရသည္ျဖစ္၍ ငါ့ထံသို႔သာလွ်င္ လာဘိ၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား ေကာရဗ်မင္း၏ သုပၸတိ႒မည္ေသာ ပေညာင္ပင္မင္းသည္အကိုင္းငါးခုရွိ၏၊ ေအးျမေသာ အရိပ္ရွိ၏၊ စိတ္ႏွလံုး ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏ အက်ယ္အျပန္႔သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယူဇနာတိုင္ေအာင္ ျဖစ္၏၊ အျမစ္တို႔၏ (အက်ယ္အျပန္႔သည္) ငါးယူဇနာတိုင္ေအာင္ ျဖစ္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏ အသီးတို႔သည္ တစ္ကြမ္းစား ‘တစ္ျပည္’ ခ်က္ ထမင္းအိုးပမာဏမွ်ေလာက္ ႀကီးမားၾကကုန္၏၊ ပ်ားေကာင္ပ်ားဥမရွိေသာ ပ်ားရည္ပမာ အရသာရွိေသာ အသီးရွိကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏အကိုင္းတစ္ခုကို ေမာင္းမေႁခြရံႏွင့္အတူ မင္းသည္ သံုးေဆာင္၏၊ အကိုင္းတစ္ခုကို စစ္သည္ဗိုလ္ပါအေပါင္းသည္ သံုးေဆာင္၏၊ အကိုင္းတစ္ခုကို နိဂံုးဇနပုဒ္သားတို႔ သံုးေဆာင္ကုန္၏၊ အကိုင္းတစ္ခုကိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ သံုးေဆာင္ကုန္၏၊ အကိုင္းတစ္ခုကို သားသမင္တို႔သည္ သံုးေဆာင္ကုန္၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏ အသီးတို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မေစာင့္ေရွာက္၊ တစ္ဦး၏အသီးတို႔ကို တစ္ဦးက မညႇဥ္းဆဲ (မေႏွာင့္ယွက္)ကုန္၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏ အသီးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း စားၿပီးလွ်င္ အခက္ကို ခ်ဳိးဖဲ့၍ဖဲသြားေလ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏။

”အခ်င္းတို႔ အံ့ၾသဖြယ္ ရွိစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္စြတကား၊ အလြန္ယုတ္မာေသာလူေပတကား၊ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္း၏ အသီးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း စားၿပီးလွ်င္ အခက္ကို ခ်ဳိးဖဲ့၍့ဖဲသြားဘိ၏၊ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္းသည္ ေနာင္အခါ၌ အသီးကို မေပးပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္းသည္ ေနာင္အခါ၌ အသီးကို မေပးေတာ့ၿပီ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ ေကာရဗ်မင္းသည္ သိၾကားမင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သိၾကားမင္းအား ဤစကားကို ဆို၏။

”အခ်င္း သိရွိေတာ္မူပါ၊ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္းသည္ အသီးကို မေပးေတာ့ပါ”ဟု (ဆို၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ သိၾကားမင္းသည္ ေလႀကီးမိုးႀကီးလာ၍ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္းကိုလဲက်ေစလ်က္ အျမစ္ေထာင္ေနေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းမႈကို ျပဳ၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္သည္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍မ်က္ရည္ရႊဲစို ငိုယိုလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္ေန၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ သိၾကားမင္းသည္ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္အား ဤစကားကို ေျပာဆို၏။

”နတ္သား သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ မ်က္ရည္ရႊဲစို ငိုယိုလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္ေနဘိသနည္း”ဟု (ဆို၏)။

အရွင္ ေလႀကီးမိုးႀကီးလာ၍ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဗိမာန္ကို လဲက်ေစပါ၏၊ အျမစ္ေထာင္ေနသည္ကို ျပဳပါ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငိုပါ၏ဟု (ဆို၏)။

နတ္သား စင္စစ္ သစ္ပင္တရား ‘႐ုကၡဓမၼ’၌ တည္ေသာ သင္၏ ဗိမာန္ကို ေလႀကီးမိုးႀကီးသည္ လာ၍လဲက်ေစသေလာ၊ အျမစ္ေထာင္ေနေအာင္ ျပဳသေလာဟု (ေမး၏)။

အရွင္ အဘယ္သို႔လွ်င္ သစ္ပင္သည္ သစ္ပင္တရား ‘႐ုကၡဓမၼ’၌ တည္ပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

နတ္သား ဤေလာက၌ သစ္ပင္၏ အျမစ္ကို အလိုရွိသူတို႔သည္ အျမစ္ကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အေခါက္ကိုအလိုရွိသူတို႔သည္ အေခါက္ကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အရြက္ကို အလိုရွိသူတို႔သည္ အရြက္ကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အပြင့္ကို အလိုရွိသူတို႔သည္ အပြင့္ကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အသီးကို အလိုရွိသူတို႔သည္ အသီးကိုေဆာင္ကုန္၏၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္သည္ ႏွလံုးမသာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း မျပဳထိုက္၊ နတ္သား ဤသို႔လွ်င္ သစ္ပင္သည္ သစ္ပင္တရား’႐ုကၡဓမၼ’၌ တည္၏ဟု (ဆို၏)။

အရွင္ သစ္ပင္တရား ‘႐ုကၡဓမၼ’၌ မတည္ေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဗိမာန္ကို ေလႀကီးမိုးႀကီးသည္ လာ၍လဲက်ေစပါ၏၊ အျမစ္ေထာင္ေနသည္ကို ျပဳပါ၏ဟု (ဆို၏)။

နတ္သား သင္သည္ အကယ္၍ သစ္ပင္တရား ‘႐ုကၡဓမၼ’၌ တည္သည္ျဖစ္ျငားအံ့၊ သင္၏ ဗိမာန္သည္ေရွးအတိုင္း ျဖစ္ရာ၏ဟု (ဆို၏)။

အရွင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သစ္ပင္တရား ‘႐ုကၡဓမၼ’၌ တည္ပါအံ့၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဗိမာန္သည္ ေရွးအတိုင္းျဖစ္ပါေစဟု (ဆို၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအခါ၌ သိၾကားမင္းသည္ ေလႀကီးမိုးႀကီးလာ၍ သုပၸတိ႒ပေညာင္ပင္မင္းကိုစိုက္ေထာင္ေစသည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းမႈကို ျပဳ၏၊ အျမစ္တို႔သည္ ေရွးအတိုင္းျဖစ္ကုန္၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထို႔အတူသာလွ်င္ ရဟန္းတရား၌ တည္ေသာ သင့္ကို ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ ဇာတိဘူမိရွိ ေက်ာင္းခုနစ္ေက်ာင္းလံုးတို႔မွ ႏွင္ထုတ္ၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းတရား၌ တည္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆဲေရးသူကို ျပန္၍ မဆဲေရး၊ ျခဳတ္ခ်ယ္သူကို့ျပန္၍ မျခဳတ္ခ်ယ္၊ ျငင္းခံုသူကို ျပန္၍ မျငင္းခံု၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းတရား၌ တည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ရဟန္းတရား၌ မတည္သည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ အကြၽႏု္ပ္ကို ဇာတိဘူမိေန ဥပါသကာတို႔သည္ ဇာတိဘူမိရွိ ခုနစ္ေက်ာင္းလံုးတို႔မွ ႏွင္ထုတ္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား အယူဝါဒတီထြင္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ (ဝိကၡမ႓နပဟာန္ျဖင့္) စဲြြမက္မႈကင္းေသာ သုေနတၱမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူးၿပီ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုေနတၱ မည္ေသာဆရာအား တပည့္ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ သုေနတၱဆရာႀကီးသည္ တပည့္တို႔အားျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ တရားေဟာ၏၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သုေနတၱဆရာႀကီးသည္ ျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္တရားေဟာသည္ရွိေသာ္ မၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည့္ တပည့္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္၏။

သုေနတၱဆရာႀကီးသည္ ျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ တရားေဟာသည္ရွိေသာ္ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည့္တပည့္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား-

မူဂပကၡမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူး၏။ပ။

အရေနမိမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူး၏။ပ။

ကုဒၵါလကမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူး၏။ပ။

ဟတၳိပါလမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူး၏။ပ။

အယူဝါဒတီထြင္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ စဲြြမက္မႈကင္းေသာ ေဇာတိပါလမည္ေသာ ဆရာသည္ ျဖစ္ေပၚဖူးၿပီ၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေဇာတိပါလဆရာအား တပည့္ရာေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ေဇာတိပါလဆရာသည္ တပည့္တို႔အား ျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ တရားေဟာ၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ေဇာတိပါလဆရာသည္ ျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ တရားေဟာသည္ရွိေသာ္ မၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည့္ တပည့္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ေဇာတိပါလဆရာသည္ ျဗဟၼာ့့ျပည္၌ ျဖစ္ရန္ တရားေဟာသည္ရွိေသာ္ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည့္တပည့္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

အယူဝါဒတီထြင္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ စဲြြမက္မႈကင္းၿပီးကုန္ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ အျခံအရံရွိကုန္ေသာ တပည့္အေပါင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဤဆရာေျခာက္ဦးတို႔ကို ျပစ္မွားလိုစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္သူသည္ မ်ားစြာေသာ မေကာင္းမႈကို ပြါးေစရာသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရားဟုတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက အယူဝါဒတီထြင္ကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ စဲြြမက္မႈကင္းကုန္ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာအျခံအရံရွိကုန္ေသာ တပည့္အေပါင္းႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဤဆရာေျခာက္ဦးတို႔ကို ျပစ္မွားလိုစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဆဲေရး ၿခိမ္းေျခာက္သူသည္ မ်ားစြာ မေကာင္းမႈကို ပြါးေစရာ၏။

ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ျပစ္မွားလိုစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုေရွးပုဂၢိဳလ္တို႔ထက္ မေကာင္းမႈကို သာ၍ မ်ားစြာ ပြါးမ်ားေစ၏။

ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ဤဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးကို မိမိကိုယ္ကို တူးၿဖိဳ၏ဟုေဟာသကဲ့သို႔ ဤသာသနာေတာ္အပ၌ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးကို မိမိကိုယ္ကိုတူးၿဖိဳ၏ဟု ငါမဆို။

ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္-

”မိမိႏွင့္တူေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ငါတို႔၏ စိတ္တို႔သည္ ျပစ္မွားၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ကုန္”ဟု (က်င့္ရမည္)၊ ပုဏၰားမ်ဳိးဓမၼိက ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သုေနတၱသည္လည္းေကာင္း၊ မူဂပကၡသည္လည္းေကာင္း၊ အရေနမိပုဏၰားသည္လည္းေကာင္း၊ ကုဒၵါလကသည္လည္းေကာင္း၊ ဟတၳိပါလလုလင္သည္လည္းေကာင္း ဆရာ ျဖစ္ဖူးၿပီ။ မင္းခုနစ္ပါးတို႔၏ ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာ ေဂါဝိႏၵမည္ေသာ ေဇာတိပါလသည္လည္း ဆရာျဖစ္ဖူးၿပီ၊ အျခံအရံမ်ားျပားကုန္ေသာ ဆရာေျခာက္ေယာက္တို႔သည္ အတိတ္ အဖို႔၌ (သူတစ္ပါးကို) မညႇဥ္းဆဲတတ္ကုန္။ အစိမ္းနံ႔ ‘ေဒါသ’ မရွိကုန္ေသာ က႐ုဏာအရာ၌ ႏွလံုးသြင္းမႈရွိကုန္ေသာ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ကိုလြန္ကုန္ေသာ ထိုဆရာတို႔သည္ ကာမဂုဏ္၌ စဲြမက္မႈ ကင္းေစ၍ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားကုန္ၿပီ။ ထိုဆရာေျခာက္ေယာက္တို႔၏ ရာေပါင္းစြာေသာ တပည့္တို႔သည္လည္း အစိမ္းနံ႔ ‘ေဒါသ’ မရွိကုန္၊ က႐ုဏာအရာ၌ ႏွလံုးသြင္းကုန္၏၊ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ႀကဳိးကို လြန္ေျမာက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္၌ စဲြမက္မႈ ‘ကာမရာဂ’ကို ကင္းေစ၍ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားကုန္ၿပီ။ အၾကင္သူသည္ (ဝိကၡ မ႓နပဟာန္ျဖင့္) စဲြမက္မႈ ကင္းၿပီးကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ရွိကုန္ေသာ သာသနာေတာ္မွ အပျဖစ္ကုန္ေသာ ရေသ့တို႔ကို ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံရွိသည္ျဖစ္၍ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ထိုလူသည္ မေကာင္းမႈကို မ်ားစြာ ပြါးမ်ားေစ၏။ အၾကင္သူသည္ကား ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ (ေသာတာပတၱိ) မဂ္ဉာဏ္ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာရဟန္းတစ္ပါးကို ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံရွိသည္ျဖစ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ဤသူသည္ထိုဆရာေျခာက္ေယာက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သူထက္ အထူး အားျဖင့္ မ်ားစြာ မေကာင္းမႈကို ပြါးမ်ားေစ၏။ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ဒိ႒ိအေၾကာင္းကို ပယ္ျခင္းရွိေသာ ေကာင္းေသာ သေဘာရွိသူ (ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္) ကို မထိပါးေစရာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ စဲြမက္မႈ မကင္းေသာ ဤ (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္ကိုအရိယာသံဃာ၏ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္၁ဟု ဆိုအပ္၏၊ အၾကင္ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္အားဣေႁႏၵငါးပါးတို႔သည္ ႏုကုန္၏၊ သဒၶါသည္လည္းေကာင္း၊ သတိသည္လည္းေကာင္း၊ ဝီရိယသည္လည္းေကာင္း၊ သမထသည္လည္းေကာင္း၊ ဝိပႆနာသည္လည္းေကာင္း ႏု၏။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ရဟန္းကို ထိပါးမိေသာေၾကာင့္ (သူတစ္ပါးကို မညႇဥ္းဆဲမီ) ေရွးအဖို႔ကပင္လွ်င္မိမိကိုယ္ကို ညႇဥ္းဆဲသည္ မည္၏၊ မိမိကိုယ္ကို ညႇဥ္းဆဲၿပီး၍ ေနာက္မွ သူတစ္ပါးကို ညႇဥ္းဆဲသည္မည္၏။ အၾကင္သူသည္ မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္၏၊ ထိုသူသည္ အပျဖစ္ေသာ ရန္သူကိုေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္မည္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ အခါခပ္သိမ္း (မိမိဂုဏ္ကို) မတူးၿဖိဳမူ၍ မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ရာသတည္း။

ဒြါဒသမသုတ္။

ငါးခုေျမာက္ ဓမၼိကဝဂ္ ၿပီး၏။

ပဌမ သုတ္ငါးဆယ္ ၿပီး၏။

၁။ အရဟတၱဖိုလ္မွစ၍ ေရတြက္သျဖင့္ ခုနစ္ေယာက္ေျမာက္ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုလိုသည္ (အ႒ကထာ)။