အန ၆.၅၅: ေသာဏသုတ္

၅၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ေသာဏသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ယင္းတိုက္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါးတည္းကိန္းေအာင္းေနေသာ အသွ်င္ေသာဏအား ဤအၾကံသည္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏။

”ထက္သန္ေသာ ဝီရိယရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကဟူသမွ် တို႔တြင္ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏၊သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ငါ၏ စိတ္သည္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာအာ႐ံုကို) မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ေခ်၊ ငါ၏ အိမ္၌ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ခံစားရန္ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရန္တတ္ႏိုင္၏၊ ငါသည္ သိကၡာခ်၍လူထြက္ၿပီးလွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကိုလည္း ခံစားရမူ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္ေပၚ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ေသာဏ၏ စိတ္အၾကံကို (ကိုယ္ေတာ္၏) စိတ္ျဖင့္ သိေတာ္မူ၍ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္မွ ကြယ္ခဲ့၍ ယင္းတိုက္ေတာ၌ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ေသာဏသည္လည္းျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ေသာဏအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ –

ေသာဏ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေသာ သင့္အား ”ထက္သန္ ေသာဝီရိယရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကဟူသမွ်တို႔တြင္ ငါသည္တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏၊သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ငါ၏စိတ္သည္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကို) မစြဲလမ္းမူ၍ အာသေဝါတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ေခ်၊ ငါ၏ အိမ္၌ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ခံစားရန္ ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရန္ တတ္ႏိုင္၏၊ ငါသည္ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ၿပီးလွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကိုလည္း ခံစားရမူ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ေသာဏ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

သင္သည္ ေရွးအခါ လူျဖစ္စဥ္ကေစာင္းတီးမႈ၌ လိမၼာသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

မွန္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ေသာဏ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

သင္၏ေစာင္းညႇဳိ႔ ‘ႀကဳိး’တို႔ တင္းလြန္းေသာအခါ သင္၏ေစာင္းသည္ အသံသာပါမည္ေလာ၊ တီးရန္လည္း ေကာင္းပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေသာဏ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

သင္၏ေစာင္းညႇဳိ႔ ‘ႀကဳိး’တို႔ ေလ်ာ့လြန္းေသာအခါ သင္၏ေစာင္းသည္ အသံသာပါမည္ေလာ၊ ့တီးရန္လည္း ေကာင္းပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မေကာင္းပါ။

ေသာဏ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။

သင္၏ေစာင္းညႇဳိ႔ ‘ႀကဳိး’တို႔ မတင္းလြန္း မေလ်ာ့လြန္းမူ၍ ညီမွ်ေသာ ႀကဳိးအျဖစ္၌ တည္ေသာအခါသင္၏ေစာင္းသည္ အသံသာပါမည္ေလာ၊ တီးရန္လည္း ေကာင္းပါမည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါ၏။

ေသာဏ ဤအတူသာလွ်င္ ထက္သန္လြန္းေသာ ဝီရိယသည္ ပ်ံ႕လြင့္ရန္ ျဖစ္၏၊ ေလ်ာ့လြန္းေသာဝီရိယသည္ ပ်င္းရိရန္ ျဖစ္၏၊ ေသာဏ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဝီရိယႏွင့္ သမာဓိမွ်သည္၏ အျဖစ္ကိုေဆာက္တည္ေလာ့၊ (သဒၶါစေသာ) ဣေႁႏၵတို႔၏ ညီမွ်ေသာ အျဖစ္ကိုလည္း သိေလာ့၊ ထိုသို႔ ညီမွ်လတ္ေသာ္ (သမထစေသာ) နိမိတ္ကို ျဖစ္ေစေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု အသွ်င္ေသာဏသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ေသာဏကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူ၍ ခြန္အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔တန္းသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔တန္းေသာလက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ယင္းတိုက္ေတာမွ ကြယ္ခဲ့၍ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ေသာဏသည္ အခါတစ္ပါး၌ ဝီရိယႏွင့္ သမာဓိမွ်သည္၏ အျဖစ္ကို ေဆာက္တည္၏၊ (သဒၶါစေသာ) ဣေႁႏၵတို႔၏ ညီမွ်ေသာ အျဖစ္ကိုလည္း သိ၏၊ ထိုသို႔ ညီမွ်လတ္ေသာ္ (သမထစေသာ) နိမိတ္ကို ျဖစ္ေစ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ေသာဏသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ကာ (နိဗၺာန္သို႔)ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အတုမရွိေသာျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) အက်ဳိးကို မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏၊ အသွ်င္ေသာဏသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏။

ထိုအခါ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေသာ အသွ်င္ေသာဏအား ”ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္ထံ၌ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေလွ်ာက္ထားရမူကား ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ေသာဏသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

အသွ်င္ဘုရား အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ (ခႏၶာ) ဝန္ကို ခ်ၿပီးေသာ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ အစဥ္အတိုင္း ေရာက္ၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာသိ၍ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ရဟန္းသည္ေျခာက္မ်ဳိးေသာ အေၾကာင္းတို႔သို႔ သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ ကိေလသာမွ ထြက္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ (ကိေလသာမွ) ဆိတ္သုဥ္းမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ တဏွာ၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ ဥပါဒါန္တို႔၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊ ေမာဟကင္းမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔သက္ဝင္ၿပီးျဖစ္၏၊

အသွ်င္ဘုရား တရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္အား ”ဤအသွ်င္သည္ သက္သက္ယံုၾကည္မႈ (သဒၶါ) ့မွ်ကို မွီ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္၏ဟု ေျပာၾကားေလသေလာ”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။ အသွ်င္ဘုရား (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာမဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ မိမိျပဳရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ျပဳၿပီး (ကိစၥ) ၏ ပြါးျခင္းကို မျမင္ေသာ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ရာဂ) မွ ထြက္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ေဒါသမွ) ထြက္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူျဖစ္ပါ၏။ ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ေမာဟမွ) ထြက္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား တရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္အား ”ဤအသွ်င္သည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာကို ေတာင့္တ၍ (ကိေလသာတို႔မွ) ကင္းဆိတ္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္၏ဟုေျပာၾကားေလသေလာ”ဟု အၾကံျဖစ္ရာပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ မိမိျပဳရမည့္ ကိစၥႏွင့္ျပဳၿပီး (ကိစၥ) ၏ ပြါးမ်ားျခင္းကို မျမင္ေသာ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ရာဂ) မွ ကင္းဆိတ္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ေဒါသ) မွ ကင္းဆိတ္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူျဖစ္ပါ၏။

ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ (ေမာဟ) မွ ကင္းဆိတ္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီး သူျဖစ္ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား တရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ အသွ်င္အား ”ဤအသွ်င္သည္ မွားေသာအားျဖင့္ သံုးသပ္အပ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔သက္ဝင္ၿပီးသူျဖစ္၏ဟု ေျပာၾကားေလသေလာ”ဟူ၍ အၾကံျဖစ္ရာပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္သင့္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ မိမိျပဳရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ျပဳၿပီး (ကိစၥ) ၏ ပြါးျခင္းကို မျမင္ေသာ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟန္းသည္ ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ ပါ၏။

ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ ပါ၏။

ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ တဏွာ၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ တဏွာ၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ တဏွာ၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူျဖစ္ပါ၏။

ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပါဒါန္၏ကုန္ဆံုးမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ရာဂကုန္ျခင္း ရာဂကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေမာဟမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေဒါသကုန္ျခင္း ေဒါသကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေမာဟမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏။

ေမာဟကုန္ျခင္း ေမာဟကင္းျခင္းေၾကာင့္ ေမာဟမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ျဖစ္ ပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ (ကိေလသာတို႔မွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းအားစကၡဳဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ လြန္ကဲသည့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔သည္ အကယ္၍ မ်က္စိအား ထင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေစကာမူ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မယူႏိုင္ကုန္၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကိေလသာတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တည္တံ့၏၊ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုစိတ္၏ အျဖစ္ အပ်က္ကိုသာ ႐ႈ၏၊ ေသာတဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ လြန္ကဲသည့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’။ ဃာနဝိညာဥ္ျဖင့္သိအပ္ကုန္ေသာ အနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’။ ဇိဝွာဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’။ ကာယဝိညာဥ္ျဖင့္သိအပ္ကုန္ေသာ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’။ စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အကယ္၍ စိတ္အားထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေစကာမူ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မယူႏိုင္ကုန္၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ကိေလသာတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တည္တံ့၏၊ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုစိတ္၏အျဖစ္အပ်က္ကိုသာ ႐ႈ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဥပမာေသာ္ကား အေပါက္အေခါင္းမရွိ တစ္ခဲနက္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္သည္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ၏၊ အေရွ႕အရပ္မွ ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ အကယ္၍ လာေစကာမူ ထိုေတာင္ကိုမေရြ႕ရွားေစႏိုင္ရာ၊ မလႈပ္ရွားေစႏိုင္ရာ၊ ထိုမွဤမွ မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ရာ၊ အေနာက္အရပ္မွေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ အကယ္၍ လာေစကာမူ၊ ေျမာက္အရပ္မွ ေလျပင္းမုန္တိုင္းသည္ အကယ္၍လာေစကာမူ၊ ေတာင္အရပ္မွ ေလျပင္း မုန္တိုင္းသည္ အကယ္၍ လာေစကာမူ ထိုေတာင္ကိုမေရြ႕ရွားေစႏိုင္ရာ၊ မလႈပ္ရွားေစႏိုင္ရာ၊ ထိုမွဤမွ မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ရာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤအတူသာလွ်င္ ဤသို႔ (ကိေလသာတို႔မွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေသာရဟန္းအား စကၡဳဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ လြန္ကဲသည့္ အဆင္း ‘႐ူပါ႐ံု’ တို႔သည္ အကယ္၍ မ်က္စိအား ထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေစကာမူ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မယူႏိုင္ကုန္၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ကိေလသာတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တည္တံ့၏၊ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုစိတ္၏ အျဖစ္အပ်က္ကိုသာ ႐ႈ၏၊

ေသာတဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ လြန္ကဲသည့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’။ ဃာနဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာအနံ႔ ‘ဂႏၶာ႐ံု’။ ဇိဝွာဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’။ ကာယဝိညာဥ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ အေတြ႕ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’။ စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ကုန္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္ အကယ္၍ စိတ္အားထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကေစကာမူ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မယူႏိုင္ကုန္၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ကိေလသာတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏၊ တည္တံ့၏၊ မတုန္လႈပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုစိတ္၏အျဖစ္အပ်က္ကိုသာ ႐ႈ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထြက္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၊ ကိေလသာတို႔မွ ကင္းဆိတ္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၊ ေၾကာင့္ၾကမရွိမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၊ ဥပါဒါန္တို႔၏ကုန္ခန္းမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၊ တဏွာ၏ကုန္ခန္းမႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၊ စိတ္၏ ေမာဟမရွိမႈ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ သက္ဝင္ၿပီးသူ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္၏စိတ္သည္ အာယတနတို႔၏အျဖစ္အပ်က္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၍ (ကိေလသာ တို႔မွ လြတ္ေျမာက္၏)။ ေကာင္းစြာ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္သည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အားျပဳၿပီးကိစၥကို တစ္ဖန္ပြါးေစျခင္း မရွိ၊ ျပဳရမည့္ ကိစၥလည္း မရွိ။ တခဲနက္ေသာ ေက်ာက္ေတာင္သည္ (ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခတ္ေသာ) ေလေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ႐ူပါ႐ံု သဒၵါ႐ံု ဂႏၶာ႐ံု ရသာ႐ံု ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုအားလံုး တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာ ဓမၼာ႐ံုမေကာင္းေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္၏့တည္ၾကည္ေသာ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေသာစိတ္ကို မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ကုန္၊ ထိုစိတ္၏ အျဖစ္အပ်က္ကိုသာ ႐ႈ၏။

ပဌမသုတ္။