အန ၆.၈၅: သီတိဘာဝသုတ္

၈၅။ ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အတုမဲ့ ေအးခ်မ္းသည့္အျဖစ္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္တန္။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ စိတ္ကို ႏွိမ့္ခ်သင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို မႏွိမ့္ခ်၊ စိတ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္သင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို မခ်ီးေျမႇာက္၊ စိတ္ကို ရႊင္ေစသင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို မရႊင္ေစ၊ စိတ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈ၊ ႏွလံုးသြင္းလည္း ယုတ္ညံ့၏၊ (ခႏၶာငါးပါး) သကၠာယ၌လည္း ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အတုမဲ့ေအးခ်မ္းသည့္အျဖစ္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္တန္။

ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အတုမဲ့ ေအးခ်မ္းသည့္အျဖစ္ (နိဗၺာန္) ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္တန္၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ စိတ္ကို ႏွိမ့္ခ်သင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို ႏွိမ့္ခ်၏၊ စိတ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္သင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ စိတ္ကို ရႊင္ေစသင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို ရႊင္ေစ၏၊ စိတ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသင့္ေသာအခါ၌ စိတ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၏၊ ႏွလံုးသြင္းလည္း မြန္ျမတ္၏၊ နိဗၺာန္၌လည္းေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အတုမဲ့ ေအးခ်မ္းသည့္အျဖစ္ (နိဗၺာန္) ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္တန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။