အန ၇.၁၁: ပဌမ အႏုသယသုတ္

၁၁။ ရဟန္းတို႔ အကိန္းဓာတ္ ‘အႏုသယ’ တို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ကာမရာဂါႏုသယ၊ ပဋိဃာႏုသယ၊ ဒိ႒ာႏုသယ၊ ဝိစိကိစၧာႏုသယ၊ မာနာႏုသယ၊ ဘဝရာဂါႏုသယ၊ အဝိဇၨာႏုသယတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ အကိန္းဓာတ္ ‘အႏုသယ’ တို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။