အန ၇.၄၉: ဒုတိယသညာသုတ္

၄၉။ ရဟန္းတို႔ ဤမွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမားကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’၊ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’၊ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရပဋိကူလသညာ’၊ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ဟုမွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’၊ မျမဲဟူ၍ မွတ္သားမႈ ‘အနိစၥသညာ’၊ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟုမွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’၊ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရအနတၱဟု မွတ္သားမႈ’ဒုေကၡအနတၱသညာ’ တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤမွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ ရွိေသာ္အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမားကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာ ရွိကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏။

”ရဟန္းတို႔ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမားကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိကုန္၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိကုန္၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေမထုန္အက်င့္သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ စိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္ေတာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာတံုးကိုလည္းေကာင္း မီး၌ ခ်အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေမထုန္အက်င့္သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ စိတ္သည္တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေမထုန္အက်င့္သို႔ ေရာက္ျခင္း၌ စိတ္သည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ မစက္ဆုပ့္မရြံရွာျခင္းသည္ အကယ္၍ တည္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ အသုဘသညာကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား (အသုဘသညာ) မပြါးမ်ားမီ ေရွးႏွင့္ပြါးမ်ားၿပီးေနာက္ ထူးျခားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာအားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကိုသိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေမထုန္အက်င့္သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ စိတ္သည္ အကယ္၍ တြန္႔ခဲ့မူ ႐ံႈ ႔ခဲ့မူ ဆုတ္နစ္ခဲ့မူမပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ တည္ခဲ့မူရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ မတင့္တယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အသုဘသညာ’ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိၿပီး ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အသုဘသညာကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကိုဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၁)

”ရဟန္းတို႔ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ ရွိေသာ္အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာရဟန္းအား အသက္ရွင္ျခင္း၌ တပ္ႏွစ္သက္မႈ စိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္ေတာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာတံုးကိုလည္းေကာင္း မီး၌ ခ်အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာ ရဟန္းအား အသက္ရွင္ျခင္း၌ တပ္ႏွစ္သက္မႈမွစိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’ ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာရဟန္းအား အသက္ရွင္ျခင္း၌ ႏွစ္သက္မႈစိတ္သည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ မစက္ဆုပ္ မရြံရွာျခင္းသည္အကယ္၍ တည္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’ ကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈမရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာရဟန္းအား အသက္ရွင္ျခင္း၌ တပ္ႏွစ္သက္မႈမွ စိတ္သည္ အကယ္၍ တြန္႔ခဲ့မူ ႐ံႈ ႔ခဲ့မူ ဆုတ္နစ္ ခဲ့မူမပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ တည္ခဲ့မူရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ေသျခင္း၌ မွတ္သားမႈ ‘မရဏသညာ’ ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္အပ္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိၿပီးျဖစ္၏။

”ရဟန္းတို႔ မရဏသညာကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကိုဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’ကို ပြါးမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား အရသာကို တပ္မက္မႈမွ စိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္ေတာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာတံုးကိုလည္းေကာင္း မီး၌ ခ်အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’၌ ေလ့လာေသာစိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာရဟန္းအား အရသာ၌ တပ္မက္မႈမွ စိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’ ကို ေလ့လာေသာစိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား အရသာကို တပ္မက္မႈ စိတ္သည္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ မစက္ဆုပ္ မရြံရွာျခင္းသည္ တည္ျငားအံ့၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ”ငါသည္ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟုမွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’ ကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား အရသာကို တပ္မက္မႈမွ စိတ္သည္ အကယ္၍ တြန္႔ခဲ့မူ ႐ံႈ ႔ခဲ့မူဆုတ္နစ္ခဲ့မူ မပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္းေကာင္းစြာ တည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’ ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အားေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကိုသိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ စားဖြယ္၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘အာဟာေရ ပဋိကူလသညာ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၃)

”ရဟန္းတို႔ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’ ကိုပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေလာက၏ ဆန္းၾကယ္မႈတို႔၌ စိတ္သည္တြန္႔၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား။ပ။ စိတ္သည္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ ရဟန္း့တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာ ရဟန္းအား ေလာက၏ ဆန္းၾကယ္မႈတို႔၌ စိတ္သည္တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေလာက၏ ဆန္းၾကယ္မႈတို႔၌ စိတ္သည္အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ မစက္ဆုပ္ မရြံရွာျခင္းသည္ တည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’ကိုမပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ေလာက၏ ဆန္းၾကယ္မႈတို႔၌ စိတ္သည္အကယ္၍ တြန္႔ခဲ့မူ။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္းေကာင္းစြာ တည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္အပ္ၿပီ”ဟုဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ ေလာကအားလံုး၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ဟု မွတ္သားမႈ ‘သဗၺေလာေကအနဘိရတိသညာ’ ကိုပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၄)

”ရဟန္းတို႔ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိစၥသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာရဟန္းအား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ၌ စိတ္သည္ တြန္႔၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကက္ေတာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာတံုးကိုလည္းေကာင္း မီး၌ ခ်အပ္သည္ရွိေသာ္ တြန္႔၏၊ ႐ံႈ ႔၏၊ ဆုတ္နစ္၏၊ မပ်ံ႕ႏွံ႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာမွ စိတ္သည္ တြန္႔၏။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္၏။

ရဟန္းတို႔ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’ ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာရဟန္းအား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ၌ စိတ္သည္ အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ မစက္ဆုပ္ မရြံရွာျခင္းသည္ တည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’ ကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’၌ ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာရဟန္းအား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာမွ စိတ္သည္ အကယ္၍ တြန္႔ခဲ့မူ ႐ံႈ ႔ခဲ့မူ ဆုတ္နစ္ခဲ့မူမပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းသည္လည္းေကာင္း တည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’ ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ မျမဲဟု မွတ္သားမႈ’အနိစၥသညာ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၅)

”ရဟန္းတို႔ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟုေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ သန္လ်က္ေျမႇာက္ခ်ီေသာ သူသတ္ေယာက်္ား၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟူေသာသညာသည္ ေရွး႐ႈတည္သကဲ့သို႔ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’ ကို ေလ့လာေသာစိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ပ်င္းရိမႈ ေပါ့ဆမႈ မရဲရင့္မႈ ေမ့ေလ်ာ့မႈ အားမထုတ္မႈမဆင္ျခင္မႈ၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟု႐ႈေသာ သညာသည္ ေရွး႐ႈတည္၏။

ရဟန္းတို႔ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေနေသာ ရဟန္းအား ပ်င္းရိမႈ ေပါ့ဆမႈ မရဲရင့္မႈ ေမ့ေလ်ာ့မႈ အားမထုတ္မႈ မဆင္ျခင္မႈ၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟု႐ႈေသာ သညာသည္ အကယ္၍ ေရွး႐ႈမတည္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ သန္လ်က္ေျမႇာက္ခ်ီေသာ သူသတ္ေယာက်္ား၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟူေသာ သညာသည္ ေရွး႐ႈတည္သကဲ့သို႔ ေဘးဟူေသာ သညာသည္ ေရွး႐ႈမတည္၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’ ကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ထူးျခားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟူေသာ သေဘာကို သိအပ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ သန္လ်က္ေျမႇာက္ခ်ီေသာ သူသတ္ေယာက်္ား၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟူေသာသညာသည္ ေရွး႐ႈတည္သကဲ့သို႔ ေဘးဟု႐ႈေသာ သညာသည္ အကယ္၍ တည္ခဲ့မူ၊ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟုမွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥဒုကၡသညာ’ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ပ်င္းရိမႈေပါ့ဆမႈ မရဲရင့္မႈ ေမ့ေလ်ာ့မႈ အားမထုတ္မႈ မဆင္ျခင္မႈ၌ ျပင္းထန္အားႀကီးေသာ ေဘးဟူေသာ သညာသည္ တည္၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥ ဒုကၡသညာ’ ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အား ေရွ႕ႏွင့္ ေနာက္ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကို သိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ မျမဲမႈ၌ ဆင္းရဲဟု မွတ္သားမႈ ‘အနိေစၥ ဒုကၡသညာ’ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟုေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၆)

”ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡအနတၱသညာ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င့္အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္အရာကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္သနည္း။

”ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡအနတၱသညာ’ ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ဝိညာဏ္ရွိေသာ ဤကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာအလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌လည္းေကာင္း ငါဟူေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဒိ႒ိ’၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူေသာအျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ မွ ကင္းေသာ စိတ္ျဖစ္၏၊ မာနသံုးပါးကိုေကာင္းစြာ လြန္၏၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္း၏၊ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ’ဒုေကၡအနတၱသညာ’ ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ဝိညာဏ္ရွိေသာ ဤကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌လည္းေကာင္း ငါဟူေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဒိ႒ိ’၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ မွ ကင္းေသာ စိတ္သည္ မာနသံုးပါးကို ေကာင္းစြာလြန္သည္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းသည္၊ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္ အကယ္၍မျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡအနတၱသညာ’ကို မပြါးမ်ားရေသး၊ ငါ့အားေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈမရွိ၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ မေရာက္ေသး”ဟု ဤသေဘာကိုသိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡအနတၱသညာ’ ကို ေလ့လာေသာ စိတ္ျဖင့္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေနေသာ ရဟန္းအား ဝိညာဏ္ရွိေသာ ဤကိုယ္၌လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌လည္းေကာင္း ငါဟူေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘ဒိ႒ိ’၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ စြဲလမ္းမႈ ‘တဏွာ’ႏွင့္ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ မွ ကင္းေသာ စိတ္သည္ မာနသံုးပါးကိုေကာင္းစြာ လြန္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းသည္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သည္အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့မူ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ –

”ငါသည္ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡ အနတၱသညာ’ ကို ပြါးၿပီးျဖစ္၏၊ ငါ့အားေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ထူးျခားမႈ ရွိ၏၊ ငါသည္ ဘာဝနာ၏ အားအစြမ္းသို႔ ေရာက္ၿပီ”ဟု ဤသေဘာကိုသိအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ထိုအရာ၌ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။

”ရဟန္းတို႔ ဆင္းရဲျခင္း၌ အစိုးမရဟု မွတ္သားမႈ ‘ဒုေကၡ အနတၱသညာ’ ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္အဆံုးရွိ၏”ဟု ေဟာၾကားအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စြဲ၍ ေဟာၾကားအပ္၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ ဤသညာ ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ ႀကီးမား၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ တည္ရာရွိ၏၊ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။