အန ၇.၅၁: သံေယာဂသုတ္

၅၁။ ရဟန္းတို႔ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ မယွဥ္မႈကို ၿပီးေစတတ္ေသာ တရားေဒသနာကို သင္တို႔အားေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္။ပ။

ရဟန္းတို႔ ထို (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ မယွဥ္မႈကို ၿပီးေစတတ္ေသာ တရားေဒသနာဟူသည္ အဘယ္ နည္း။

ရဟန္းတို႔ မိန္းမသည္ မိမိသႏၲာန္၌ မိန္းမဣေႁႏၵကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ မိန္းမအမူအရာ၊ မိန္းမအသြင္အျပင္၊ မိန္းမ၏ မာန္၊ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊ မိန္းမ၏ အသံ၊ မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ဣတၳိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိး တို႔၌ တပ္မက္၏၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာ ပုရိသိေႁႏၵကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ေယာက်္ား အမူအရာ၊ ေယာက်္ား အသြင္အျပင္၊ ေယာက်္ား၏မာန္၊ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊ ေယာက်္ား၏ အသံ၊ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္မက္၏၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ထိုမိန္းမသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကို အလိုရွိ၏၊ ထိုမိန္းမအား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္း့ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ မိန္းမအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေယာက်္ားတို႔၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈသို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္မိန္းမသည္ မိန္းမ၏အျဖစ္ကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားသည္ မိမိသႏၲာန္၌ ေယာက်္ားဣေႁႏၵကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ေယာက်္ားအမူအရာ၊ ေယာက်္ားအသြင္အျပင္၊ ေယာက်္ား၏ မာန္၊ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊ ေယာက်္ား၏ အသံ၊ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္မက္၏၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာ ဣတၳိေႁႏၵကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ မိန္းမ၏ အမူအရာ၊ မိန္းမ၏ အသြင္အျပင္၊ မိန္းမ၏ မာန္၊ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊ မိန္းမ၏ အသံ၊ မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကိုႏွလံုးသြင္း၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဣတၳိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္မက္၏၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးကုန္ေသာတရားတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကို အလိုရွိ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မိန္းမတို႔၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈသို႔ ေရာက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားသည္ ေယာက်္ား၏ အျဖစ္ကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ (ေမထုန္ႏွင့္) မယွဥ္မႈ ျဖစ္သနည္း။

ရဟန္းတို႔ မိန္းမသည္ မိမိသႏၲာန္၌ မိန္းမဣေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊ မိန္းမအမူအရာ၊ မိန္းမအသြင္အျပင္၊ မိန္းမ၏ မာန္၊ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊ မိန္းမ၏ အသံ၊ မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးမသြင္း၊ ထိုမိန္းမသည္ ဣတၳိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊ ထိုမိန္းမသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာပုရိသိေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊ ေယာက်္ား အမူအရာ၊ ေယာက်္ား အသြင္အျပင္၊ ေယာက်္ား၏ မာန္၊ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊ ေယာက်္ား၏ အသံ၊ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးမသြင္း၊ ထိုမိန္းမသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကို အလိုမရွိ၊ ထိုမိန္းမအား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုမရွိ၊ ရဟန္းတို႔ မိန္းမ၏အျဖစ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ေယာက်္ားတို႔၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈသို႔ မေရာက္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မိန္းမသည္ မိန္းမ၏ အျဖစ္ကိုလြန္ေျမာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားသည္ မိမိသႏၲာန္၌ ေယာက်္ားဣေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊ ေယာက်္ား အမူ အရာ၊ ေယာက်္ား အသြင္အျပင္၊ ေယာက်္ား၏ မာန္၊ ေယာက်္ား၏ အလိုဆႏၵ၊ ေယာက်္ား၏ အသံ၊ ေယာက်္ား၏ အဝတ္တန္ဆာကို ႏွလံုးမသြင္း၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ပုရိသိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာ တရားတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ထိုတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ ရွိေသာ ဣတၳိေႁႏၵကို ႏွလံုးမသြင္း၊ မိန္းမ အမူအရာ၊ မိန္းမ အသြင္အျပင္၊ မိန္းမ၏ မာန္၊ မိန္းမ၏ အလိုဆႏၵ၊ မိန္းမ၏ အသံ၊ မိန္းမ၏ အဝတ္တန္ဆာကိုႏွလံုးမသြင္း၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဣတၳိေႁႏၵစေသာ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔၌ မတပ္မက္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာတရားတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္၊ ထိုခုနစ္မ်ဳိးေသာတရားတို႔၌ မတပ္မက္ မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈကို အလိုမရွိ၊ ထိုေယာက်္ားအား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာမႈ ဝမ္းေျမာက္မႈကိုလည္း အလိုမရွိ၊ ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ား၏အျဖစ္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မိန္းမတို႔၌ (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈသို႔ မေရာက္၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ေယာက်္ားသည္ ေယာက်္ား၏ အျဖစ္ကို လြန္ေျမာက္၏

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား (ေမထုန္ႏွင့္) ယွဥ္မႈ မယွဥ္မႈကို ၿပီးေစတတ္ေသာ တရားေဒသနာပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။