အန ၇.၅၂: ဒါနမဟပၹလသုတ္

၅၂။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စမၸာၿမဳိ ႔ ဂဂၢရာမည္ေသာ ေရကန္၏ ကမ္းနား၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ စမၸာၿမဳိ ႔သား မ်ားစြာေသာ ဥပါသကာတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား –

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကာလၾကာျမင့္စြာက ျမတ္စြာဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို ၾကားနာအပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို ၾကားနာျခင္းငွါ ရလိုပါကုန္၏”ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ဒါယကာတို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုဥပုသ္ေန႔၌ ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို ၾကားနာရန္လာၾကကုန္ေလာ့ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

စမၸာၿမိဳ ႔သား ဥပါသကာတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ ေနရာမွထကာ အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ဖဲသြားၾကကုန္၏။

ထိုအခါ စမၸာၿမိဳ႔သား ဥပါသကာတို႔သည္ ထိုဥပုသ္ေန႔၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါအသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ထိုစမၸာၿမိဳ႔သား ဥပါသကာတို႔ႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား –

အသွ်င္ဘုရား ဤေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာဟု ေလွ်ာက္၏။

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ မျဖစ္ႏိုင္။

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ တစ္ရံတစ္ခါ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ထိုသို႔သေဘာရွိသည္သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း။

အသွ်င္ဘုရား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ငဲ့ကြက္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ေႏွာင္ဖြဲ႔အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ သိုမွီးျခင္းကိုငဲ့ကြက္လ်က္ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ”ဤအလွဴ၏ အက်ဳိးကို တမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္လွ်င္ သံုးေဆာင္ခံစားရလိမ့္မည္”ဟု အလွဴကိုေပးလွဴ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သမဏအား ျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏအား ျဖစ္ေစ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး (ဟုဆိုအပ္ေသာ) အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ သာရိပုၾတာထိုအရာကို သင္မည္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ အလွဴကို ေပးလွဴရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေပးလွဴရာပါ၏။

သာရိပုၾတာ ထိုသို႔ ေပးလွဴရာ၌ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ငဲ့ကြက္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ေႏွာင္ဖြဲ႔ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ သိုမွီးျခင္းကို ငဲ့ကြက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ”ဤအလွဴ၏ အက်ဳိးကို တမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္လွ်င္ သံုးေဆာင္ခံစားရလိမ့္မည္”ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ ထိုအလွဴကို ေပးလွဴၿပီးလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ထိုကုသိုလ္ကံကို ထိုတန္ခိုးကို ထိုအျခံအရံႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို ထိုအစိုးရမႈကိုကုန္ေစ၍ ဤလူ႔ဘံုသို႔ေရာက္လ်က္ ေအာက္ဘံုသို႔ ဆင္းရ၏။

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ကား အလွဴကို မငဲ့ကြက္မူ၍ ေပးလွဴ၏၊ မေႏွာင္မဖြဲ႔မူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ သိုမွီးျခင္းကို မငဲ့ကြက္မူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ”ဤအလွဴ၏ အက်ဳိးကိုတမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္လွ်င္ သံုးေဆာင္ခံစားရလိမ့္မည္”ဟု အလွဴကို မေပးလွဴ၊ စင္စစ္မူကား ”အလွဴေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္လွ၏”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ပ။

”အလွဴေပးျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္လွ၏”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား ”အဖ, အဖိုးတို႔သည္ (အလွဴကို) ေပးလွဴဖူး၏၊ ျပဳဖူး၏၊ ေရွးျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ အႏြယ္အဆက္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းငွါ မထိုက္”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ပ။

”အဖ, အဖိုးတို႔သည္ (အလွဴကို) ေပးလွဴဖူး၏၊ ျပဳဖူး၏၊ ေရွးျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ အႏြယ္အဆက္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ မထိုက္”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား”ငါသည္ ခ်က္ျပဳတ္၏၊ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား မခ်က္ျပဳတ္ကုန္၊ ခ်က္ျပဳတ္သူသည္မခ်က္ျပဳတ္ ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အား အလွဴကို မေပးလွဴဘဲ ေနရန္မသင့္”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ပ။

”ငါသည္ ခ်က္ျပဳတ္၏၊ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ကား မခ်က္ျပဳတ္ကုန္၊ ခ်က္ျပဳတ္သူသည္မခ်က္ျပဳတ္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔အား အလွဴကို မေပးလွဴဘဲ ေနရန္မသင့္”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍အလွဴကို ေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား ”ေရွးကျဖစ္ကုန္ေသာ အ႒ကရေသ့ ဝါမကရေသ့ဝါမေဒဝရေသ့ ေဝႆာမိတၱရေသ့ ယမဒဂၢိရေသ့ အဂၤ ီရသရေသ့ ဘာရဒြါဇရေသ့ ဝါေသ႒ရေသ့ကႆပရေသ့ ဘဂုရေသ့ တို႔၏ ႀကီးမားလွေသာ ထိုယဇ္ပူေဇာ္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူငါ၏ ဤလွဴဒါန္းခဲြေဝမႈသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ပ။

”ေရွးကျဖစ္ကုန္ေသာ အ႒ကရေသ့ ဝါမကရေသ့ ဝါမေဒဝရေသ့ ေဝႆာမိတၱရေသ့ ယမဒဂၢိရေသ့အဂၤ ီရသရေသ့ ဘာရဒြါဇရေသ့ ဝါေသ႒ရေသ့ ကႆပရေသ့ ဘဂုရေသ့တို႔၏ ႀကီးမားလွေသာ ထိုယဇ္ပူေဇာ္မႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငါ၏ ဤလွဴဒါန္းခဲြေဝမႈသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု အလွဴကိုေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား ဤအလွဴကို ေပးလွဴေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ဝမ္းေျမာက္မႈျဖစ္၏”ဟု အလွဴကို ေပးလွဴ၏။ပ။

”ဤအလွဴကို ေပးလွဴေသာ ငါ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ဝမ္းေျမာက္မႈျဖစ္၏”ဟုအလွဴကို ေပးလွဴသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္မူကား (သမထ, ဝိပႆနာ) စိတ္၏တန္ဆာ စိတ္၏အျခံအရံ ျဖစ့္သည့္ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ထိုသူသည္ သမဏအားျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏအားျဖစ္ေစ ထမင္း အေဖ်ာ္ အဝတ္ ယာဥ္ ပန္း နံ႔သာနံ႔သာေပ်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ ဆီမီး (ဟုဆိုအပ္ေသာ) အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

သာရိပုၾတာ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့သနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ အလွဴကို ေပးလွဴရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေပးလွဴရာပါ၏။

သာရိပုၾတာ ထိုသို႔ေပးလွဴရာ၌ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ မငဲ့ကြက္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ေႏွာင္ဖြဲ႔ေသာ စိတ္မရွိမူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ သိုမွီးျခင္းကို မငဲ့ကြက္မူ၍ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ”တမလြန္ဘဝ၌ ခံစားရလိမ့္မည္”ဟု ေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ ေပးလွဴ ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္လွ၏ဟူ၍လည္း အလွဴကို ေပးလွဴသည္ မဟုတ္၊ ”အဖ, အဖိုးတို႔သည္ ေရွးက လွဴဖူး ျပဳဖူး၏၊ ေရွးက ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိး အႏြယ္ အဆက္ကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ မသင့္”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အလွဴကို ေပးလွဴသည္မဟုတ္၊ ငါသည္ ခ်က္ျပဳတ္၏၊ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မခ်က္ျပဳတ္ကုန္၊ ခ်က္ျပဳတ္သူသည္ မခ်က္ျပဳတ္ သူတို႔အား မလွဴဘဲ ယုတ္ေလ်ာ့ေစရန္ မသင့္”ဟု အလွဴကို ေပးလွဴသည္မဟုတ္၊ ”ေရွးကျဖစ္ကုန္ေသာ အ႒ကရေသ့ ဝါမကရေသ့ ဝါမေဒဝရေသ့ ေဝႆာ မိတၱရေသ့ ယမဒဂၢိရေသ့ အဂၤ ီရသရေသ့ ဘာရဒြါဇရေသ့ ဝါေသ႒ရေသ့ ကႆပရေသ့ ဘဂုရေသ့တို႔၏ ႀကီးမားလွေသာ ထိုယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ငါ၏ လွဴဒါန္းခဲြေဝမႈသည္ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု အလွဴကို ေပးလွဴသည္မဟုတ္၊ ”ဤအလွဴကို ေပးလွဴေသာငါ့အား စိတ္သည္ ၾကည္လင္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ဝမ္းေျမာက္မႈျဖစ္၏”ဟုအလွဴကို ေပးလွဴသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား (သမထ, ဝိပႆနာ) စိတ္၏တန္ဆာ စိတ္၏အျခံအရံျဖစ္သည့္ အလွဴကို ေပးလွဴ၏၊ ထိုသူသည္ အလွဴေပးၿပီးလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ျဗဟၼာတို႔၏ အသင္းဝင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊ ထိုသူသည္ ထိုကံ ထိုတန္ခိုး ထိုအျခံအရံ ထိုအစိုးရမႈကိုကုန္ေစ၍ ဤကာမဘံုသို႔ မလာမေရာက္ေသာေၾကာင့္ (စ်ာန) အနာဂါမ္ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္၏။

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားမႈ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား ဤသည္ပင္တည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္း၊ သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား ေပးလွဴအပ္ေသာ အလွဴသည္ အက်ဳိးအာနိသင္ႀကီးမားျခင္း၏ အေၾကာင္းကား ဤသည္ပင္တည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။