အန ၇.၅၉: ကိမိလသုတ္

၅၉။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိမိလၿမဳိ႕ က်ည္းပင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါအသွ်င္ကိမိလသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကာျမင့္စြာမတည္တံ့ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကားအဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ကိမိလ ဤေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာဥပါသိကာမတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ တရားေတာ္၌ မ႐ိုေသမတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ သံဃာေတာ္၌ မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ အက်င့္သိကၡာ၌ မ႐ိုေသ့မတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ သမာဓိ၌ မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ၌ မ႐ိုေသမတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏၊ အေစ့အစပ္ျပဳမႈ ‘ပဋိသႏၴာရ’၌ မ႐ိုေသ မတုပ္ဝပ္မူ၍ ေနၾကကုန္၏။

ကိမိလ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကာျမင့္စြာ မတည္တံ့ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကာျမင့္စြာတည္တံ့ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ကိမိလ ဤေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာဥပါသိကာမတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈ ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏၊ တရားေတာ္၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏၊ သံဃာေတာ္၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ေနၾကကုန္၏၊ အက်င့္သိကၡာ၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏၊ သမာဓိ၌ ႐ိုေသမႈတုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏၊ မေမ့ေလ်ာ့မႈ၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏၊ အေစ့အစပ္ျပဳမႈ ‘ပဋိသႏၴာရ’၌ ႐ိုေသမႈ တုပ္ဝပ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏။

ကိမိလ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ကား ဤသည္ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။