အန ၇.၆၁: ပစလာယမာနသုတ္

၆၁။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာေဘသကဠမည္ေသာ ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္သည္မဂဓတိုင္း ကလႅဝါဠပုတၱရြာ၌ ငိုက္မ်ဥ္းလ်က္ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ မ်က္စိျဖင့္မဂဓတိုင္း ကလႅဝါဠပုတၱရြာ၌ ငိုက္မ်ဥ္းလ်က္ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔တန္းဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးလိုက္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထို႔အတူသာလွ်င္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာျဖစ္ေသာ ေဘသကဠမည္ေသာ ေတာမွ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့၍မဂဓတိုင္း ကလႅဝါဠပုတၱရြာ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ ေရွ႕၌ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူၿပီးေသာ္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္အား-

ေမာဂၢလာန္ သင္သည္ ငိုက္မ်ဥ္းသေလာ၊ ေမာဂၢလာန္ သင္သည္ ငိုက္မ်ဥ္းသေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ငိုက္မ်ဥ္းသည္ မွန္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အၾကင္သို႔ေသာ သညာရွိလ်က္ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ ‘ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း’သည္ သက္ဝင္၏၊ ထိုသညာကို ႏွလံုးမသြင္းလင့္၊ ထိုသညာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မျပဳလင့္၊ ေမာဂၢလာန္ဤသို႔ မိဒၶသက္ဝင္ေၾကာင္း သညာကို ႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၁)

ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ၾကားနာၿပီး သင္ယူၿပီးေသာ တရားကို စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ ၾကံစည္ေလေလာ့၊ အဖန္ဖန္ သံုးသပ္ေလေလာ့၊ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ ႐ႈေလေလာ့၊ ထိုသို႔ ေနေသာ သင့္အားထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၂)

ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ၾကားနာၿပီး သင္ယူၿပီးေသာ တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္သရဇၩာယ္ျခင္း ကို ျပဳေလာ့၊ ဤသို႔ အက်ယ္အားျဖင့္ သရဇၩာယ္၍ ေနေသာ သင့္အားထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၃)

ဤသို႔ သရဇၩာယ္၍ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ နားရြက္ႏွစ္ဖက္တို႔ကို ဆဲြငင္ဘိေလာ့၊ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကိုသံုးသပ္ဘိေလာ့၊ ဤသို႔ ျပဳေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၄)

ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ မ်က္စိတို႔ကို ပြတ္သပ္၍အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို ၾကည့္ေလေလာ့၊ နကၡတ္တာရာတို႔ကို ၾကည့္ေလေလာ့၊ ဤသို႔ ၾကည့္ေသာ သင့္အားထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ ေၾကာင္းသည္ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၅)

ဤသို႔ ၾကည့္ေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ အလင္းေရာင္ဟူေသာ အမွတ္ကို ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေန႔ဟူေသာ အမွတ္သညာကို ေဆာက္တည္ေလာ့၊ ေန႔အခါ၌ ကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ညဥ့္၌လည္း (အလင္းေရာင္သညာကို ေဆာက္တည္ေလာ့)၊ ညဥ့္အခါ၌ ကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေန႔၌လည္း (အလင္းေရာင္သညာကို ေဆာက္တည္ေလာ့)၊ ဤသို႔ မိဒၶကင္းစင္၍ ထက္ဝန္းက်င္ ေျမႇးယွက္ျခင္းမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ အေရာင္ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုပြါးေလေလာ့၊ ဤသို႔ ပြါး၍ ေနေသာ သင့္အား မိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၆)

ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ေနာက္ႏွင့္ ေရွ႕သို႔ ေရွး႐ႈေဆာင္ေသာ သညာရွိသည္ ျဖစ္၍ အတြင္း၌ တည္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္ အပ၌ မတည္ေသာ စိတ္ျဖင့္ စၾကံသြားမႈကို ေဆာက္တည္ေလေလာ့၊ ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶကင္းေပ်ာက္ေၾကာင္းသည္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။ (၇)

ဤသို႔ ေနေသာ သင့္အား ထိုမိဒၶ အကယ္၍ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ခဲ့မူ ေမာဂၢလာန္ ထိုသို႔ မကင္းေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္သည္ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ေလ်ာင္း၍ (လက္ယာ) ေျခ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကိုစဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထားလ်က္ သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထအံ့ဟူေသာ အမွတ္သညာကိုျပဳကာျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အိပ္ျခင္းကို ျပဳေလာ့၊ ေမာဂၢလာန္ ႏိုးေသာအခါ သင္သည္ အိပ္မႈခ်မ္းသာ ဘယ္ေျပာင္းညာျပန္ လဲေလ်ာင္းမႈခ်မ္းသာကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ မေနအံ့ဟု လ်င္ျမန္စြာ ထရာ၏။ ေမာဂၢလာန္ သင္သည္ ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ေမာဂၢလာန္ ထို႔ေၾကာင့္ (ငါသည္) ျမင့္ေသာ မာနတည္းဟူေသာ ႏွာေမာင္းကို ခ်ီပင့္၍ ဒါယကာတို႔ အိမ္သို႔ မကပ္အံ့ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္၊ ေမာဂၢလာန္ ရဟန္း့သည္ ျမင့္ေသာ မာနတည္းဟူေသာ ႏွာေမာင္းကို ခ်ီပင့္၍ ဒါယကာတို႔ အိမ္သို႔ ကပ္ေရာက္ပါမူ၊ ေမာဂၢလာန္ ဒါယကာတို႔၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥတို႔ ရွိကုန္၏၊ ယင္းျပဳဖြယ္ ကိစၥတို႔ေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ႂကြလာေသာ ရဟန္းကို ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ကုန္၊ ထိုႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ရာ၌ ရဟန္းအား ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္ရာ၏-

”ယခုအခါ ငါ့ကို ဤအမ်ဳိး၌ အဘယ္သူသည္ ဖ်က္ဆီးဘိသနည္း၊ ယခုအခါ၌ ဤလူတို႔သည္ ငါ၌ (ခင္မင္ျခင္း) ကင္းေသာ သေဘာရွိၾကကုန္၏”ဟု (ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏)။

ဤသို႔ လာဘ္မရျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးမသာျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ႏွလံုးမသာေသာ သူအား စိတ္ပ်ံ႕ လြင့္မႈျဖစ္ရာ၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ သူအား မေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္ရာ၏၊ မေစာင့္စည္းေသာ သူ၏ စိတ္ သည္သမာဓိမွ ေဝးကြာ၏။

ေမာဂၢလာန္ ထို႔ေၾကာင့္ (ငါသည္) ဆန္႔က်င္ဘက္စကားကို မေျပာအံ့ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ေမာဂၢလာန္ ဆန္႔က်င္ဘက္စကားရွိခဲ့ေသာ္ စကားမ်ားမႈ (မခြၽတ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏၊ စကားမ်ားမႈ ရွိခဲ့ေသာ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ျဖစ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ သူအား မေစာင့္စည္းမႈ ျဖစ္၏၊ မေစာင့္စည္းေသာသူ၏ စိတ္သည္ သမာဓိမွ ေဝးကြာ၏။

ေမာဂၢလာန္ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ အရာတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကို မခ်ီးမြမ္း၊ အလံုးစံုေသာ အရာတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံမႈကိုသာ မခ်ီးမြမ္းသည္ မဟုတ္ေသး၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါသည္ လူ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံမႈကိုလည္း မခ်ီးမြမ္း။ အသံနည္းကုန္ေသာ၊ ျပည္ရြာတြန္သံမရွိကုန္ေသာ၊ လူတို႔၏ အေငြ႕အသက္ကင္းကုန္ေသာ၊ လူတို႔ လွ်ဳိ႔ဝွက္မႈကို ျပဳျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္ေသာ၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္းငွါေလ်ာက္ပတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္ ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကိုမူကား ခ်ီးမြမ္း၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ တဏွာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ အာ႐ံုျပဳ၍ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသူ၊ စင္စစ္ ၿပီးဆံုးမႈရွိသူ၊ စင္စစ္ ေယာဂေလးပါးျဖင့္ ေဘးမရွိသူ၊ စင္စစ္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သူ၊ စင္စစ္ နိဗၺာန္ဟု ဆိုအပ္ေသာအဆံုးရွိသူ၊ နတ္လူတို႔ထက္ ျမတ္သူျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေမာဂၢလာန္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”တရားအလံုးစံုတို႔ကို (တဏွာ,ဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္ နိစၥ၊ သုဘ၊ သုခ၊ အတၱဟု) ႏွလံုးသြင္းရန္ မသင့္”ဟု ၾကားနာအပ္၏။ ေမာဂၢလာန္ ရဟန္းသည္ ”(ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္) တရားအလံုးစံုတို႔ကို မွားေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းရန္ မသင့္”ဟု ဤသို႔သာလွ်င္ထိုစကားကို ၾကားနာအပ္၏။ ထိုရဟန္းသည္ တရားအလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၏၊ တရားအလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ တရားအလံုးစံုကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ တရားအလံုးစံုကိုပိုင္းျခားသိ၍ သုခကို ျဖစ္ေစ ဒုကၡကိုျဖစ္ေစ အဒုကၡမသုခကို ျဖစ္ေစ ေဝဒနာဟူသမွ်ကို ခံစား၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုေဝဒနာတို႔၌ မျမဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေန၏၊ စဲြမက္ျခင္းကင္းမႈ’ဝိရာဂ’ အားျဖင့္အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေန၏၊ ခ်ဳပ္မႈ ‘နိေရာဓ’ အားျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေန၏၊ တစ္ဖန္စြန္႔မႈ ‘ပဋိနိႆဂၢ’ အားျဖင့္အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုေဝဒနာတို႔၌ မျမဲဟု အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေနသည္ရွိေသာ္စဲြမက္ျခင္းကင္းမႈ’ဝိရာဂ’ အားျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ခ်ဳပ္မႈ ‘နိေရာဓ’ အားျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၍ေနသည္ရွိေသာ္ တစ္ဖန္စြန္႔မႈ ‘ပဋိနိႆဂၢ’ အားျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ် (တဏွာ, ဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္) မစဲြလမ္း၊ မစဲြလမ္းခဲ့ေသာ္ တဏွာတည္းဟူေသာတပ္မက္မႈ မရွိ၊ တပ္မက္မႈ မရွိခဲ့ေသာ္ အသီးအျခားပင္လွ်င္ ကိေလသာၿငိမ္း၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု (သိ၏)။

ေမာဂၢလာန္ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ တဏွာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ ့အာ႐ံုျပဳ၍ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသူ၊ စင္စစ္ၿပီးဆံုးမႈ ရွိသူ၊ စင္စစ္ ေယာဂေလးပါးျဖင့္ ေဘးမရွိသူ၊ စင္စစ္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူ၊ စင္စစ္ နိဗၺာန္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ၿပီးဆံုးမႈရွိသူ၊ နတ္လူတို႔ထက္ ျမတ္သူ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။