အန ၇.၆၄: ေကာဓနသုတ္

၆၄။ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာကုန္၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ အဆင္းမလွပါမူကားေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏။ ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အဆင္းလွျခင္း၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အကယ္၍ ေကာင္းစြာ ေရခ်ဳိးအပ္ ေကာင္းစြာ လိမ္းက်ံအပ္သည္ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုရိတ္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းမြန္ ျဖဴစင္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ရေစကာမူ၊ ထိုသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ အဆင္းမလွသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤပဌမသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ ဆင္းရဲစြာ အိပ္ေနရ ပါမူေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ေနရျခင္း၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိေသာဤေယာက်္ား ပုဂၢိဳလ္ကို အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္ အပ္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အကယ္၍ ပလႅင္၊ ေမြးရွည္ေကာေဇာႀကီး၊ ပန္းေျပာက္ျခယ္သားေမြးအခင္း၊ ဝံပိုင့္ေရအခင္းျမတ္၊ (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိ ေနရာတို႔၌ အိပ္၍ ေနရေစကာမူ၊ ထိုသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲစြာသာလွ်င္ အိပ္ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြါးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤဒုတိယသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ အက်ဳိးစီးပြါး မ်ားျပားစြာျဖစ္ထြန္းမႈရွိသူ မျဖစ္ပါမူကား ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည့္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြါးရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးမရွိသည္ကို ယူ၍မူ၍လည္း ”ငါသည္ အက်ဳိးစီးပြါးရွိသည္ကို ယူအပ္ၿပီ”ဟု မွတ္ထင္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးရွိသည္ကို ယူ၍မူလည္း ”ငါသည္ အက်ဳိးစီးပြါး မရွိသည္ကို ယူအပ္ၿပီ”ဟုမွတ္ထင္၏၊ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ထိုသူအား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္၍ ယူအပ္ကုန္ေသာ ဤတရားတို႔သည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတတိယသေဘာသည္အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိသူမျဖစ္ပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ထိုေယာက်္ား၏ ထႂကြလံု႔လျဖင့္ရအပ္ကုန္ေသာ လက္႐ံုးအားကိုး ဆည္းပူးအပ္ကုန္ေသာ ေခြၽးဒီးဒီးက်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ယွဥ္ကုန္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကိုလည္း မင္းတို႔သည္ မင္း၏ ဘ႑ာတိုက္၌ သြင္းကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤစတုတၳသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ အျခံအရံရွိသူ မျဖစ္ပါမူေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ အျခံအရံရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အားမေမ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ အျခံအရံမွလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ပ်က္စီး၏၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤပၪၥမသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းရွိသူမျဖစ္ပါမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ဤသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို အေဆြခင္ပြန္း အကြၽမ္းဝင္သူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္လည္း ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အစီးအပြါးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤဆ႒သေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာမိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ”ဤသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ပါမူကား ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အလိုရွိ၏၊ ထိုသို႔အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ သုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္မႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္သူသည္ ကိုယ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၍ စိတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကိုက်င့္၍ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ့ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ ျဖစ္၍ ေရာက္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤသတၱမသေဘာသည္အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။

ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိသူသည္ အဆင္းမလွ၊ ထိုသူသည္ ဆင္းရဲစြာလည္း အိပ္ရ ေနရ၏၊ ထိုမွတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါးရွိ၏ဟု မွတ္ယူ၍ အက်ဳိးစီးပြါးမဲ့သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏။ အမ်က္ထြက္တတ္ေသာ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုအမ်က္ထြက္မႈေၾကာင့္ကိုယ္ ႏႈတ္ျဖင့္ သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲမႈကို ျပဳ၍ ဥစၥာ၏ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အမ်က္ေဒါသတည္းဟူေသာ ယစ္ျခင္းျဖင့္ ယစ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာမရွိသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟတို႔သည္လည္း ေကာင္း၊ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ကုန္ေသာသူတို႔သည္လည္းေကာင္း အမ်က္ထြက္သူကို ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ အမ်က္ေဒါသသည္ အက်ဳိးစီးပြါးမဲ့ကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ စိတ္၏အတြင္း၌ ေဘးကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းကို ပညာႏုံ႔သူ လူအေပါင္းသည္မသိေခ်။ အမ်က္ထြက္သူသည္ အက်ဳိးစီးပြါးကို မသိႏိုင္၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ အေၾကာင္း တရားကို မျမင္ႏိုင္၊ အမ်က္ေဒါသသည္ သတၱဝါကို ႏွိပ္စက္ေသာအခါ အလြန္ မိုက္မဲမႈသည္ ျဖစ္၏။ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳလြယ္ေသာ အမႈကဲ့သို႔ ခြၽတ္ ယြင္းေစ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာက္အခါ၌ အမ်က္ေဒါသ ေျပေပ်ာက္သည္ရွိေသာ္ မီးေလာင္သကဲ့သို႔ ပူပန္ရ၏။ အၾကင္ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ကုန္၏၊ ထိုအမ်က္ ေဒါသသည္အၾကင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုအခါ၌ မီးသည္ တေထာင္းေထာင္း ထေသာ အခိုးကို ျပဘိသကဲ့သို႔အရွိန္အေစာ္ကင္းမဲ့ေသာ မ်က္ႏွာရွိသည့္ အျဖစ္ကို ျပ၏။ ထိုအမ်က္ထြက္သူအား ရွက္မႈ ထိတ္လန္႔မႈ မရွိ၊ ထိုအမ်က္ထြက္သူသည္ (ဆံုးမအပ္ေသာ) စကားကို႐ိုေသမႈ မရွိ၊ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္ေသာ သူအား မွီခိုရာ တစ္စံုတစ္ရာမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ပူပန္ေသာက ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ အၾကင္ (အဖသတ္ျခင္းစေသာ) ကံတို႔ သည္ သမထဝိပႆနာတရားတို႔မွ ေဝးကြာကုန္၏။ ထိုအေၾကာင္းကံတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေျပာၾကားေပအံ့၊ ထိုစကားကိုနာၾကကုန္ေလာ့။ အမ်က္ထြက္သူသည္ အဖကိုသတ္ တတ္၏၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ အမိကို သတ္ တတ္၏၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ ရဟႏၲာကို သတ္တတ္၏၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ ပုထုဇဥ္ကို သတ္တတ္၏။ အမိေမြးျမဴအပ္ေသာ သားသည္ ဤေလာကကို ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ အသက္ကို ေပးတတ္သည့္ၿငိမ္းေအးေသာ ထိုအမိကိုေသာ္လည္း အမ်က္ထြက္သူ ပုထုဇဥ္သည္ သတ္တတ္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားရွိၾကကုန္၏၊ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ လြန္စြာ ခ်စ္အပ္၏၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ေတြေဝသည္ ျဖစ္၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္မိမိကိုယ္ကို သတ္တတ္၏။ မိမိကိုယ္ကို သန္လ်က္ျဖင့္ သတ္ကုန္၏၊ ေတြေဝကုန္သည္ ျဖစ္၍ အဆိပ္ကို စားကုန္၏၊ ႀကဳိးျဖင့္ေႏွာင္ဖဲြ႕၍ (ဆဲဲြႀကဳိးခ်၍) ေသကုန္၏၊ ေတာင္ေပၚမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာက္ထဲသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း (ခုန္ခ်၍) ေသကုန္၏။

စီးပြါးခ်မ္းသာကို ဖ်က္ဆီးတတ္ မိမိကိုယ္ကို ေသေစတတ္သည့္ အမႈတို႔ကို ျပဳကုန္ေသာ္လည္းမသိရွိၾကကုန္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းသေဘာသည္ ပ်က္စီးေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ ဤေဒါသသည္ ေကာဓအသြင္ျဖင့္ျဖစ္၏၊ (ႏွလံုးအိမ္) ဂူ၌ ကိန္း၏၊ ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းသဖြယ္ ျဖစ္၏။ တိုေဒါသကို ပညာ ဝီရိယသမၼာဒိ႒ိ (ပညာ)ဟူေသာ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ရာ၏။ ပညာရွိသည္ ထိုအကုသိုလ္ကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္သကဲသို႔ ထို႔အတူသာလွ်င္ ငါတို႔အား ႏွလံုးမသာယာမ်က္ႏွာမရႊင္ေသာ အျဖစ္သည္ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ႏွလံုး ျပဳၿပီးလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို က်င့္ကုန္ရာ၏။ ေဒါသကင္းကြာ၍ ပင္ပန္းျခင္းမရွိကုန္ေသာ ေလာဘကင္းကြာ၍ ျငဴစူမႈ မရွိကုန္ ေသာယဥ္ေက်းကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အမ်က္ေဒါသကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ အာသေဝါတရား မရွိကုန္မူ၍ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၾကေလကုန္သတည္း။

ဧကာဒသမသုတ္။

ေျခာက္ခုေျမာက္ အဗ်ာကတဝဂ္ ၿပီး၏။