အန ၇.၆၇: နဂေရာပမသုတ္

၆၇။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕၏ အျခံအရံ ခုနစ္ခုတို႔ျဖင့္ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏၊ ေလးပါးေသာ အာဟာရတို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ ရ၏၊ မပင္မပန္း ရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ဤၿမဳိ႕ကို ျပည္ပ၌ ရွိေသာဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူတို႔သည္ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးေအာင္ မျပဳျပင္ႏိုင္ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးေသာၿမဳိ႕၏ အျခံအရံတို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္သနည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ တု႐ိုဏ္းတိုင္သည္ နက္ေသာ တြင္းရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ ေျမ၌ စိုက္ျမႇဳပ္အပ္၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိ၊ ထိုမွဤမွ ယိမ္းယိုင္ျခင္းမရွိ။ မင္းသည္အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤပဌမ ၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ က်ဳံးသည္ နက္လည္း နက္၏၊ က်ယ္လည္း က်ယ္၏။ မင္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤဒုတိယၿမဳိ႕၏အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ (ၿမဳိ႕တံတိုင္းအတြင္း) ထက္ဝန္းက်င္လွည့္လည္ႏိုင္ေသာ လမ္းခရီးသည္ ျမင့္လည္း ျမင့္၏၊ က်ယ္လည္း က်ယ္၏။ မင္းသည္အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤတတိယၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ (ျမားစေသာ) ပစ္လႊတ္အပ္ေသာလက္နက္ကိုလည္းေကာင္း၊ (ဓားစေသာ) ႂကြင္းေသာ လက္နက္ကိုလည္းေကာင္း လက္နက္မ်ားစြာကိုသိုမွီးအပ္၏။ မင္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤစတုတၳၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ မ်ားစြာေသာ စစ္သည္ ဗိုလ္ပါအေပါင္းသည္ ေန၏။ အဘယ္စစ္သည္ ဗိုလ္ပါအေပါင္းနည္း။ ဆင္စီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ၊ ေလးသည္ေတာ္၊ ေအာင္လံကိုင္၊ စစ္ဆင္သူ၊ တစ္ဖက္စစ္တပ္သို႔ ဝင္၍ ဦးေခါင္းကို အတံုးအတစ္ျဖတ္ေတာက္ သြားႏိုင္သူ၊ (စစ္၌ ) ထူးခြၽန္ေက်ာ္ေစာေသာ မင္းသား၊ တဟုန္တည္းေျပးဝင္ (စစ္ထိုး) ႏိုင္သူ၊ ဆင္ေျပာင္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ သူရဲ၊ လြန္စြာ ရဲရင့္သူ၊ ခ်ပ္ဝတ္သူရဲ၊ ကြၽန္ယံုေတာ္မ်ားတို႔ပင္တည္း။ မင္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤပၪၥမၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာျခံရံအပ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ပညာရွိ၍ လိမၼာေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ မသိသူတို႔အား တားျမစ္တတ္၍ သိသူတို႔အား ဝင္ေစတတ္ေသာတံခါးမွဴးရွိ၏၊ မင္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန့္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤဆ႒ၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တံတိုင္းသည္ ျမင့္လည္း ျမင့္၏၊ က်ယ္လည္း က်ယ္၏၊ အေပါက္ အလံုးစံု ပိတ္ဆို႔ေသာ အဂၤေတလိမ္းက်ံျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ မင္းသည္ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို ၿမဳိ႕တြင္း၌ ေနကုန္ေသာ သူတို႔၏ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနကုန္ေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဤသတၱမၿမဳိ႕၏ အျခံအရံျဖင့္ ေကာင္းစြာျခံရံအပ္၏။ (၇)

ဤ ၿမဳိ႕၏ အျခံအရံခုနစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျခံရံအပ္၏။

အဘယ္ေလးပါးကုန္ေသာ အာဟာရတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းရသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေစရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္ရန္ အပျဖစ္ေသာရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ ျမက္ ထင္း ေရကို သိုမွီးသိမ္းဆည္းအပ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေစရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္ရန္ အပျဖစ္ေသာရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ သေလးစပါး မုေယာစပါးတို႔ကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းအပ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေစရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္ရန္ အပျဖစ္ေသာရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ ႏွမ္း ပဲေနာက္ ပဲႀကီး ႂကြင္းေသာ ပဲအမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းအပ္၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေစရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာေနႏိုင္ရန္ အပျဖစ္ေသာရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ ေဆးပစၥည္းတို႔ကို သိုမွီးသိမ္းဆည္းအပ္၏၊ အဘယ္ေဆးပစၥည္းတို႔နည္း –

ေထာပတ္ ဆီဦး ဆီ ပ်ား တင္လဲ ဆား ဤေဆးပစၥည္းတို႔ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလးပါးကုန္ေသာ အာဟာရတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္း ရ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို အျခံအရံခုနစ္မ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာျခံရံအပ္၏၊ ဤအာဟာရေလးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ ရ၏၊ မပင္မပန္း ရ၏။ ထိုအခါ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕ကို အပျဖစ္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ (အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးေအာင္) မျပဳႏိုင္ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အၾကင္အခါ၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာေနေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ ရ၏၊ မပင္မပန္း ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ဤ အရိယာသာဝကကို မာရ္မင္းသည္ အလိုရွိတိုင္း မျပဳႏိုင္ေသာရဟန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ မာရ္မင္းသည္ အလိုရွိတိုင္း မျပဳႏိုင္ေသာရဟန္းဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္၏။

အဘယ္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း တု႐ိုဏ္းတိုင္သည္ နက္ေသာ တြင္းရွိသည္ေကာင္းစြာ ေျမ၌ စိုက္ျမႇဳပ္အပ္သည္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုမွဤမွ ယိမ္းယိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာသာဝကသည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏့အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ အဗၺညဳတဉာဏ္ကို ယံုၾကည္၏။

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ယုံၾကည္၏)။

ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္မႈသဒၶါရွိေသာ အရိယာသာဝကသည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏၊ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤပဌမသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း နက္လည္း နက္၍ က်ယ္လည္း က်ယ္ေသာ က်ဳံးသည္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာသာဝကသည္ အရွက္ရွိ၏၊ ကာယ ဝစီ မေနာ ဒုစ႐ိုက္မွရွက္တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့သည့္ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ရန္ ရွက္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရွက္တတ္ေသာအရိယာသာဝကသည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏၊ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤဒုတိယ သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ျမင့္လည္း ျမင့္၍ က်ယ္လည္း က်ယ္ေသာ ၿမဳိ႕တံတိုင္းအတြင္း၌ ထက္ဝန္းက်င္ လွည့္လည္ႏိုင္ေသာ လမ္းသည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္အရိယာသာဝကသည္ ထိတ္လန္႔မႈရွိ၏၊ ကာယ ဝစီ မေနာ ဒုစ႐ိုက္မွ ထိတ္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ရန္ ထိတ္လန္႔တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဒုစ႐ိုက္မွ ထိတ္လန္႔ေသာ အရိယာတပည့္သည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကိုပယ္စြန္႔၏၊ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤတတိယသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း၊ (ျမားစေသာ) ပစ္လႊတ္အပ္ေသာလက္နက္ကိုလည္း ေကာင္း၊ (ဓားစေသာ) ႂကြင္းေသာ လက္နက္ကိုလည္းေကာင္း လက္နက္မ်ားစြာကိုသိုမွီးအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာသာဝကသည္ အၾကားအျမင္မ်ား၏။ပ။ ပညာျဖင့္ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ မ်ားေသာ အရိယာတပည့္သည္ အကုသိုလ္ကိုပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏၊ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤစတုတၳသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ဆင္စီးသူရဲ၊ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲ၊ ေလးသည္မ်ား၊ ေအာင္လံကိုင္မ်ား၊ စစ္ဆင္သူ၊ တစ္ဖက္စစ္တပ္သို႔ ဝင္၍ ဦးေခါင္းကို အတံုးအတစ္ျဖတ္ေတာက္သြားႏိုင္သူ၊ (စစ္၌ ) ထူးခြၽန္ေက်ာ္ေစာေသာ မင္းသား၊ တဟုန္တည္းေျပးဝင္ (စစ္ထိုး) ႏိုင္သူ၊ ဆင္ေျပာင္ကဲ့သို႔ေသာ သူရဲ၊ လြန္စြာ ရဲရင့္သူမ်ား၊ ခ်ပ္ဝတ္သူရဲ၊ ကြၽန္ယံုေတာ္ဟူေသာ မ်ားစြာေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါအေပါင္းသည္ ေနဘိသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ အရိယာသာဝကသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာလံု႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းရွိ၏၊ ျမဲျမံေသာ အားထုတ္မႈ ရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို့ခ်မထား။ ရဟန္းတို႔ ဝီရိယဗိုလ္ပါအားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရိယာသာဝကသည္ အကုသိုလ္တရားကိုပယ္၏၊ ကုသိုလ္တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤပၪၥမသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း မသိသူတို႔ကို တားျမစ္တတ္၍ သိသူတို႔ကိုဝင္ေစတတ္ ေသာ ပညာရွိ၍ လိမၼာထက္ျမက္ေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တံခါးမွဴးသည္ ရွိသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤ အတူသာလွ်င္ အရိယာတပည့္သည္ သတိႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ျမတ္ေသာ ရင့္က်က္ေသာသတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ၾကာျမင့္စြာအခါက ျပဳအပ္ ေျပာဆိုအပ္ခဲ့သည္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ သတိတည္းဟူေသာ တံခါးေစာင့္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ အကုသိုလ္ကိုပယ္စြန္႔၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤဆ႒သူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ လံုျခံဳေစရန္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕ပ၌ ေနေသာ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္းေကာင္း ျမင့္လည္း ျမင့္၍ က်ယ္လည္း က်ယ္ေသာအေပါက္ အလံုးစံု ပိတ္ဆို႔ေသာ အဂၤေတလိမ္းက်ံေသာ ၿမဳိ႕တံတိုင္းသည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာတပည့္သည္ ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို ျမင္စြမ္းႏိုင္၍ ကိေလသာကိုေဖာက္ခြဲႏိုင္သည့္ျပင္ ဒုကၡ၏ကုန္ရာ နိဗၺန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုေသာ အေပါက္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔ေစတတ္ေသာ အဂၤေတတည္းဟူေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရိယာတပည့္သည္ အကုသိုလ္ကို ပယ္၏၊ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏၊ အျပစ္ရွိေသာ (အကုသိုလ္) တရားကို ပယ္၏။ အျပစ္မရွိေသာ (ကုသိုလ္) တရားကို ပြါးမ်ား၏၊ မိမိကိုယ္ကိုစင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္၏။ ဤသတၱမသူေတာ္ေကာင္းတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၇)

လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာအဘယ္စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရသနည္း၊ မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္း ရသနည္း။

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ ၿမဳိ႕တြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ရန္ ျပင္ပမွ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ ျမက္ ထင္း ေရကိုသိုမွီးသိမ္းဆည္းအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာတပည့္သည္ မိမိ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မေတာင့္တရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရရန္ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ရန္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ အတြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ရန္ ျပင္ပမွ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ သေလးစပါး မုေယာစပါးကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အရိယာသာဝကသည္ မိမိေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မေတာင့္တရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရရန္ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ရန္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ အတြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ရန္ ျပင္ပမွ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ မ်ားျပားေသာ ႏွမ္း ပဲေနာက္ ့ပဲႀကီး ႂကြင္းေသာ ပဲအမ်ဳိးအေပါင္းကို သိုမွီး သိမ္းဆည္းအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္အရိယာသာဝကသည္ မိမိေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မေတာင့္တရန္ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ရန္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း’ပီတိ’ ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ၿမဳိ႕၌ အတြင္းေနသူတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ရန္ မထိတ္လန္႔ေစရန္ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏိုင္ရန္ ျပင္ပမွ ရန္သူတို႔ကို တားျမစ္ရန္ ေထာပတ္ ဆီဦး ဆီ ပ်ား တင္လဲဆားဟူေသာ မ်ားျပားေသာ ေဆးပစၥည္းကို သိုမွီးသိမ္းဆည္းအပ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္အရိယာတပည့္သည္ မိမိေမြ႕ေလ်ာ္ရန္ မေတာင့္တရန္ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ရန္ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း’ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲလည္း မဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။

လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္၌ ခ်မ္းသာစြာေနေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဤစ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္း ရ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ အရိယာသာဝကသည္ ဤသူေတာ္ေကာင္းတရား ခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ယခုဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ဤစ်ာန္ေလးပါးတို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္း ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ဤအရိယာသာဝကကို မာရ္မင္းသည္ အလိုရွိတိုင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ရဟန္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ မာရ္မင္းသည္ အလိုရွိတိုင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ရဟန္းဟူ၍လည္းေကာင္းဆိုအပ္ ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။