အန ၇.၆၈: ဓမၼညဴသုတ္

၆၈။ ရဟန္းတို႔ တရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။

အဘယ္ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ –

ပါဠိကိုလည္း သိ၏၊ (ပါဠိ၏) အနက္ကိုလည္း သိ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း သိ၏၊ အတိုင္းအရွည္ကိုလည္း သိ၏၊ အခါကိုလည္း သိ၏၊ ပရိသတ္ကိုလည္း သိ၏၊ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ထက္သည့္အျဖစ္ ႏုံ႔သည့္အျဖစ္ကိုလည္း သိ၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ပါဠိ္ကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုတ္၊ ေဂယ်၊ ေဝယ်ာကရဏ၊ ဂါထာ၊ ဥဒါန္း၊ ဣတိဝုတ္၊ ဇာတ္၊ အဗ႓ဳတဓမၼ၊ ေဝဒလႅဟူေသာ ပါဠိကို သိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သုတ္၊ ေဂယ်။ပ။ အဗ႓ဳတဓမၼ၊ ေဝဒလႅဟူေသာ ပါဠိကို အကယ္၍ မသိပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ ပါဠိကို သိေသာရဟန္းဟု မဆိုရာ။

ရဟန္းတို႔ သုတ္၊ ေဂယ်။ပ။ အဗ႓ဳတဓမၼ၊ ေဝဒလႅဟူေသာ ပါဠိကို သိေသာေၾကာင့္ ရဟန္းကို ပါဠိကိုသိေသာ ရဟန္း ‘ဓမၼညဴ’ဟု ဆိုအပ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ပါဠိကို သိ၏။ (၁)

အဘယ္သို႔လွ်င္ (ပါဠိ၏) အနက္ကို သိသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည့္”ဤသည္ကား ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤပါဠိ၏ အနက္တည္း၊ ဤသည္ကား ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာဤပါဠိ၏ အနက္တည္း”ဟု ေဟာေတာ္မူတိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ထိုထိုပါဠိ၏ အနက္ကို သိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ”ဤသည္ကား ေဟာေတာ္အပ္မူအပ္ေသာ ဤပါဠိ၏ အနက္တည္း၊ ဤသည္ကား ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤပါဠိ၏ အနက္တည္း”ဟု ေဟာေတာ္မူတိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေသာထိုထိုပါဠိ၏ အနက္ကို မသိပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ ပါဠိ၏ အနက္ကို သိေသာ ရဟန္းဟူ၍ မဆိုရာ။ ရဟန္းတို႔ ”ဤသည္ကား ေဟာေတာ္အပ္မူအပ္ေသာ ဤပါဠိ၏ အနက္တည္း၊ ဤသည္ကားေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤပါဠိ၏ အနက္တည္း”ဟု ေဟာေတာ္မူတိုင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေသာထိုထိုပါဠိေတာ္၏ အနက္ကို သိေသာ ေၾကာင့္ ရဟန္းကို အနက္ကို သိေသာ ရဟန္း ‘အတၳညဴ’ဟူ၍ဆိုအပ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ပါဠိကို သိ၏၊ အနက္ကို သိ၏။ (၂)

အဘယ္သို႔လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ငါသည္ သဒၶါတရားျဖင့္ သီလျဖင့္ အၾကားအျမင္ျဖင့္စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ပညာျဖင့္ ဉာဏ္ ‘ပဋိဘာန္’ ျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏”ဟု မိမိကိုယ္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ”ငါသည္ သဒၶါတရားျဖင့္ သီလျဖင့္ အၾကားအျမင္ျဖင့္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ ပညာျဖင့္ ဉာဏ္ ‘ပဋိဘာန္’ ျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏”ဟု မိမိကိုယ္ကို အကယ္၍မသိပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ မိမိကိုယ္ကို သိေသာ ရဟန္းဟူ၍ မဆိုရာ။

ရဟန္းတို႔ မိမိကိုယ္ကို ”ငါသည္ သဒၶါတရားျဖင့္ သီလျဖင့္ အၾကားအျမင္ျဖင့္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း ျခင္းျဖင့္ပညာျဖင့္ ဉာဏ္ ‘ပဋိဘာန္’ ျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ ရွိ၏”ဟု မိမိကိုယ္ကို သိေသာေၾကာင့္ ရဟန္းကိုမိမိကိုယ္ကို သိေသာ ရဟန္း ‘အတၳညဴ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ပါဠိကိုသိ၏၊ အနက္ကိုသိ၏၊ မိမိကိုယ္ကိုသိ၏၊ (၃)

အဘယ္သို႔လွ်င္ အတိုင္းအရွည္ကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ေဆးအသံုး အေဆာင္တို႔ကို ခံယူျခင္း၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုး အေဆာင္တို႔ကို ခံယူျခင္း၌ အတိုင္းအရွည္ကို အကယ္၍မသိပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိေသာ ရဟန္းဟူ၍ မဆိုရာ၊ ရဟန္းတို႔ သကၤန္း ဆြမ္းေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္တို႔ကို ခံယူျခင္း၌ အတိုင္းအရွည္ကိုသိေသာေၾကာင့္ ရဟန္းကို အတိုင္းအရွည္ကို သိေသာ ရဟန္း ‘မတၱညဴ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ပါဠိကို သိ၏၊ အနက္ကို သိ၏၊ မိမိကိုယ္ကို သိ၏၊ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ (၄)

အဘယ္သို႔လွ်င္ အခါကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤသည္ကား ပါဠိသင္ယူျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား ေမးျမန္းျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္း၏ အခါတည္း”ဟု အခါကာလကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ရဟန္းသည္ ”ဤသည္ကား ပါဠိသင္ယူျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား ေမးျမန္းျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္း၏ အခါတည္း”ဟု အကယ္၍ အခါကာလကို မသိပါမူ ဤသာသနာေတာ္၌ အခါကာလကို သိေသာရဟန္းဟူ၍ မဆိုရာ၊ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ”ဤသည္ကား ပါဠိသင္ျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကားေမးျမန္းျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကား ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္း၏ အခါတည္း၊ ဤသည္ကားတစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းျခင္း၏ အခါတည္း”ဟု အခါကို သိေသာေၾကာင့္ ရဟန္းကိုအခါကာလကို သိေသာ ရဟန္း ‘ကာလညဴ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပါဠိကို သိ၏၊ ပါဠိ၏ အနက္ကို သိ၏၊ မိမိကိုယ္ကို သိ၏၊ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ အခါကာလကို သိ၏။ (၅)

အဘယ္သို႔လွ်င္ ပရိသတ္ကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤသည္ကား မင္းပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကား ပုဏၰားပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကား သူႂကြယ္ပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကား ရဟန္းပရိသတ္တည္း၊ ထိုပရိသတ္၌ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သင့္၏၊ ဤသို႔ ရပ္တည္သင့္၏၊ ဤသို႔ ျပဳသင့္၏၊ ဤသို႔ ေနသင့္၏၊ ဤသို႔ ေျပာေဟာ သင့္၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနသင့္၏”ဟု ပရိသတ္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္”ဤသည္ကား မင္းပရိသတ္တည္း။ပ။ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနသင့္၏”ဟု အကယ္၍ မသိပါမူ ဤေလာက၌ ပရိသတ္ကို သိေသာ ရဟန္းဟူ၍ မဆိုရာ၊ ရဟန္းတို႔ ”ဤသည္ကား မင္းပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကားပုဏၰား ပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကား သူႂကြယ္ပရိသတ္တည္း၊ ဤသည္ကား ရဟန္းပရိသတ္တည္း၊ ထိုပရိသတ္၌ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သင့္၏၊ ဤသို႔ ရပ္တည္သင့္၏၊ ဤသို႔ ျပဳသင့္၏၊ ဤသို႔ ေနသင့္၏၊ ဤသို႔ ေျပာေဟာသင့္၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနသင့္၏”ဟု သိေသာေၾကာင့္ ရဟန္းကို ပရိသတ္ကိုသိေသာ ရဟန္း ‘ပရိသညဴ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပါဠိကို သိ၏၊ ပါဠိ၏ အနက္ကို သိ၏၊ မိမိကိုယ္ကို သိ၏၊ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ အခါကာလကို သိ၏၊ ပရိသတ္ကို သိ၏။ (၆)

အဘယ္သို႔လွ်င္ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ထက္သည့္အျဖစ္ ႏုံ႔သည့္အျဖစ္ကို သိသနည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႏွစ္ပါးေသာ အဖို႔ျဖင့္ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို သိအပ္ကုန္၏၊ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ဖူးျမင္လို၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို မဖူးျမင္လို၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို မဖူးျမင္လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ မဖူးျမင္လိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္ကို ဖူးျမင္လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ ဖူးျမင္လိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔ကို ဖူးျမင္လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိၾကရာ၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာလို၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မၾကားနာလို၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မၾကားနာလိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ မၾကားနာလိုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာလိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ ၾကားနာလိုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာလိုေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ နားစိုက္၍တရားကို နာ၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ နားမစိုက္ဘဲ တရားကို နာ၏၊ နားမစိုက္ဘဲ တရားနာေသာပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ နားမစိုက္ဘဲ တရားနာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ နားစိုက္၍တရားနာေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ နားစိုက္၍ တရားနာေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

နားစိုက္၍ တရားနာေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ တရားနာၿပီး၍ ေဆာင္ ထား၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ တရားနာၿပီး၍ ေဆာင္မထား၊ တရားနာၿပီး၍ ေဆာင္မထားေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ေဆာင္မထားေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ တရားနာၿပီး၍ ေဆာင္ထားေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ေဆာင္ထားေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

တရားနာၿပီး၍ ေဆာင္ကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ ေဆာင္ထားေသာတရားတို႔၏ အနက္ကို ဆင္ျခင္၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္ကိုမဆင္ျခင္၊ ေဆာင္ထားေသာ တရား၏ အနက္ကို မဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ မဆင္ျခင္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ ေဆာင္ထားေသာ တရား၏ အနက္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔့ဆင္ျခင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္ကို ဆင္ျခင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးသည္အနက္ ပါဠိကို သိ၍ ေလာကုတၱရာအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ အနက္ပါဠိကို သိ၍ ေလာကုတၱရာအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္၊ အနက္ ပါဠိကို သိ၍ ေလာကုတၱရာအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ မက်င့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ အနက္ ပါဠိကို သိ၍ ေလာကုတၱရာအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔ က်င့္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္း အပ္၏။

အနက္ ပါဠိကို သိ၍ ေလာကုတၱရာအား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦးတို႔ရွိၾကရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ မိမိအက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွါ က်င့္၏၊ သူတစ္ပါး၏ အက်ဳိးစီးပြါး အလို႔ငွာမက်င့္၊ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးသည္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြါးကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး၏အက်ဳိးစီးပြါးကိုလည္းေကာင္း က်င့္၏၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးကို က်င့္၍ သူတစ္ပါး၏အက်ဳိးစီးပြါးကို မက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ဤသို႔မက်င့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႔အပ္၏၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြါးကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိး စီးပြါးကိုလည္းေကာင္း က်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ထိုက်င့္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႏွစ္ပါးေသာ အဖို႔ျဖင့္ ပုဂၢဳိလ္တို႔ကို သိအပ္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ထက္သည့္အျဖစ္ ႏုံ႔သည့္အျဖစ္ကို သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္းေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမသဖြယ္ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။