အန ၇.၆: ဝိတၳတဓနသုတ္

၆။ ရဟန္းတို႔ (သူေတာ္ေကာင္း) ဥစၥာတို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ယုံၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာ၊ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာ၊ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ ဥစၥာ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ ဥစၥာ၊ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ ဥစၥာ၊ စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ဥစၥာ၊ သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ယုံၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၏။

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏ဟု (ယံုၾကည္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ သူ႔အသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကိုေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အရွက္ရွိ၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္မွ ရွက္တတ္၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မွ ရွက္တတ္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္မွ ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ေရာက္ျခင္းမွ ရွက္တတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ေၾကာက္လန္႔မႈ ရွိ၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္မွေၾကာက္လန္႔၏၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္မွ ေၾကာက္လန္႔၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္မွ ေၾကာက္လန္႔၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္း ‘ၾသတၱပၸၸ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အၾကားအျမင္ မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကိုေဆာင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို ဆည္းပူး၏၊ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္, သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အလံုးစံု ျပည့္စံုေသာ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ေသာျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေဖာ္ျပတတ္ေသာ တရားတို႔ကို ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ မ်ားစြာ ၾကားနာဖူး၏၊ ေဆာင္ထား၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့က်က္ထား၏၊ စိတ္ျဖင့္ မွတ္သားထား၏၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို အၾကားအျမင္’သုတ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ စြန္႔ၾကဲမႈ’စာဂ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ဝန္တိုမႈ ‘မစၧရိယ’ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာစိတ္ျဖင့္ အိမ္၌ ေန၏၊ လြတ္လြတ္စြန္႔ၾကဲ၏၊ ေပးအံ့ဟု ေဆးေၾကာၿပီးေသာ လက္ရွိ၏၊ စြန္႔ၾကဲမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ အေတာင္းခံရန္ အသင့္ျဖစ္၏၊ ေပးကမ္းမႈ ခြဲေဝမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ပညာရွိ၏။ပ။ ဝဋ္ဒုကၡ၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ (သူေတာ္ေကာင္း) ဥစၥာတို႔သည္ ဤခုနစ္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာ၊ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာ၊ ရွက္မႈ, ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ဟိရီ ၾသတၱပၸ’ ဥစၥာ၊ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ ဥစၥာ၊ စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ဥစၥာ၊ ခုနစ္ခုေျမာက္ သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာတို႔တည္း။ အၾကင္မိန္းမအား ျဖစ္ေစ အၾကင္ေယာက္်ားအား ျဖစ္ေစ ထိုသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာရွိေသာ မိန္းမေယာက္်ားကို မဆင္းရဲသူဟူ၍ ပညာရွိတို႔ ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူ၏အသက္ရွင္ျခင္းကို အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ဟု ဆိုကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ဘုရားသွ်င္အဆံုးအမေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာသဒၶါတရားကိုလည္းေကာင္း၊ (သစၥာေလးပါးတရား) ကို ျမင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သီလကိုလည္းေကာင္းအဖန္ဖန္အားထုတ္ရာသတည္း။

ဆ႒သုတ္။