အန ၈.၁၄: အႆခဠဳကၤသုတ္

၁၄။ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမင္း၏ အျပစ္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ားယုတ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား၏ အျပစ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေဟာအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျမင္း၏ အျပစ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္၏၊ ေနာက္ဘက္သို႔ ရထားကို လည္ေစ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ ပဌမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြ ေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ စုန္ကန္၏၊ ရထားဘီး အကြပ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ (ရထားဦး၌ ထားေသာ) လွံတံသံုးေခ်ာင္းကို ခ်ဳိးဖဲ့၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္ သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ ဒုတိယအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ရထားသန္ကို ေပါင္ျဖင့္ တြန္းဖယ္၍ ရထားသန္ကို သာလွ်င္ (ေရွ႕ ေျခႏွစ္ဖက္ျဖင့္) လႊမ္းမိုး ႏွိမ္နင္း၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ တတိယအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ လမ္းမဟုတ္သည္ကို ယူ၏၊ ရထားကို လမ္းလြဲေအာင္ ျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ စတုတၳအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေရွ႕ကိုယ္ကို ခုန္ေျမႇာက္၏၊ ေရွ႕ေျခတို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ ပၪၥမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ရထားထိန္း၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ႏွင္တံကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဇက္ႀကဳိးသံကြင္းကို သြားတို႔ျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီး၏၊ အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲသြား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤ သည္ကား ျမင္း၏ ဆ႒အျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေရွ႕သို႔လည္း မတက္ ေနာက္သို႔လည္း မဆုတ္၊ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ တိုင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ သတၱမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ကိုလည္း ေကြး၍ ေနာက္ေျခတို႔ကိုလည္း ေကြး၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ေျခေလးဖက္တို႔ကို ဖိ၍ ဝပ္ေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမင္းယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ျမင္း၏ အ႒မအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ျမင္းယုတ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျမင္း၏ အျပစ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေယာက္်ားယုတ္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ေယာက္်ား၏ အျပစ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔ နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ ”မေအာက္ေမ့မိ”ဟူ၍ သတိမရျခင္း ျဖင့္ ေျဖဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္ အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္၍ ေနာက္သို႔ ရထားကို လည္ေစသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ ပဌမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာသည္ရွိေသာ္ ”မိုက္မဲ မလိမၼာေသာ သင္ေျပာေသာ စကားျဖင့္ အသို႔ျပဳရအံ့နည္း၊ သင္ကပင္ ေျပာဆိုအပ္၏ဟု ေအာက္ေမ့ဘိ၏”ဟုေစာဒနာသူကိုပင္ ျပန္၍ ပုတ္ခတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေနာက္သို႔ခုန္၍ ရထားဘီးအကြပ္ကို ဖ်က္ဆီးကာ၊ ရထားဦး၌ ထားေသာ လွံတံ သံုးေခ်ာင္းကို ခ်ဳိးဖဲ့သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ ဒုတိယအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ ”သင္သည္ ဤမည္ေသာ အာပတ္သို႔ ေရာက္၏၊ သင္ ေရွးဦးစြာ ကုစားဦးေလာ့”ဟုေစာဒနာသူကိုပင္ အျပစ္ တစ္ဖန္တင္၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြ ေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ရထားသန္ကို ေပါင္ျဖင့္ တြန္းဖယ္၍ ရထားသန္ကိုသာလွ်င္ (ေရွ႕ေျခႏွစ္ဖက္ျဖင့္) လႊမ္းမိုး ႏွိမ္နင္းသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ား ယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ တတိယအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းကို ဖံုးလႊမ္း၏၊ စကားကို အျပင္သို႔ ေရာက္ေစ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း စိတ္ဆိုးျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းကို ထင္စြာျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြ ေမာင္းႏွင္အပ္သည္ရွိေသာ္ လမ္းခရီး မဟုတ္သည္ကို ယူ၏၊ ရထားကို လမ္းလြဲေအာင္ ျပဳသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ စတုတၳ အျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ သံဃာ့အလယ္၌ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္ ေျမႇာက္ျခင္းကို ျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြ ေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေရွ႕ကိုယ္ကို ခုန္ေျမႇာက္လ်က္ ေရွ႕ေျခတို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္ သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ ပၪၥမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ သံဃာ့စကားကို နားမေထာင္ဘဲေစာဒကကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲဲ အာပတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲသြား၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြ ေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ရထားထိန္း၏ စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ႏွင္တံကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ဇက္ႀကဳိးသံကြင္းကို သြားတို႔ျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္ ဖ်က္ဆီး၍ အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲသြားသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ ဆ႒အျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ ”ငါသည္ အာပတ္သို႔ မေရာက္၊ ငါသည္ အာပတ္မသင့္”ဟု ႏွလံုးထား၍ ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္ သံဃာကို ညႇဥ္းဆဲ၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ေရွ႕သို႔လည္း မတက္ ေနာက္သို႔လည္း မဆုတ္၊ ထိုအရပ္၌ ပင္လွ်င္ တိုင္ငုတ္သဖြယ္ ရပ္တည္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္ သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ သတၱမအျပစ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းတို႔သည္ ရဟန္းကို အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာကုန္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔က အာပတ္ျဖင့္ေစာဒနာအပ္သည္ရွိေသာ္ ”အသွ်င္တို႔ အသွ်င္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္၌ အလြန္ျပင္းျပစြာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေတာ္မူၾကသနည္း၊ ယခုပင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ သိကၡာခ်၍ လူထြက္အံ့”ဟု ဆို၏၊ ထိုရဟန္းသည္ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္တို႔ အသွ်င္တို႔ သည္ ယခုအခါ၌မူ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္ၾကပါေလာ့”ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ျမင္းယုတ္သည္ ”သြားေလာ့”ဟု ဆို၍ ရထားထိန္းက ထိုးဆြေမာင္းႏွင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ေရွ႕ေျခတို႔ကိုလည္း ေကြး၍ ေနာက္ေျခတို႔ကိုလည္း ေကြး၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ေျခေလးဖက္တို႔ကို ဖိ၍ ဝပ္ေနသကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤပုဂၢဳိလ္ကို ထိုျမင္းယုတ္ႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ေယာက္်ားယုတ္ သည္ ဤသို႔ သေဘာလည္း ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား ေယာက္်ား၏ အ႒မအျပစ္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား ေယာက္်ားယုတ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ေယာက္်ား၏ အျပစ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။