အန ၈.၂၃: ပဌမ ဟတၳကသုတ္

၂၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဠဝီျပည္ အဂၢါဠဝေစတီ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ေသာ သေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ မွတ္ကုန္ေလာ့၊ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ သီလရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ (ဒုစ႐ိုက္မွ) ရွက္တတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ (ဒုစ႐ိုက္မွ) လန္႔တတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းတတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ ပညာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤသေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏့ဟူ၍ မွတ္ကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဟတၳကအာဠဝကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားအပ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ဟတၳကအာဠဝကသည္ ထိုရဟန္းကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ေနေသာ ဟတၳကအာဠဝကကို ငါ့သွ်င္ ဒါယကာ သင့္ကို အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ သေဘာ ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ -ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ သီလရွိ၏။ပ။ (ဒုစ႐ိုက္မွ) ရွက္တတ္၏။ (ဒုစ႐ိုက္မွ) လန္႔တတ္၏။ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ ရွိ၏။ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းတတ္၏။ ပညာရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဒါယကာ သင္သည္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤသေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏ဟူ၍ ေျပာ၏။ အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း၊ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္ မရွိပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)၊ ဒါယကာ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မရွိဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္မွ် အကယ္၍ မရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ေကာင္းပါေလ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ဟတၳကအာဠဝက၏ အိမ္မွ ဆြမ္းကို ခံယူၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထ၍ ဖဲခြါသြား ေလ၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကိုျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဟတၳက အာဠဝကေနအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားအပ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ ဟတၳက အာဠဝကသည္ အကြၽႏု္ပ္အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ဟတၳကအာဠဝကကို အကြၽႏု္ပ္သည္ ”ဒါယကာ သင္သည္ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ သေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကား ေတာ္မူ၏။ အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ ဟတၳကအာဠဝကသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ သီလရွိ၏။ပ။ (ဒုစ႐ိုက္မွ) ရွက္တတ္၏။ (ဒုစ႐ိုက္မွ) လန္႔တတ္၏။ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ ရွိ၏။ စြန္႔ၾကဲ ေပးကမ္းတတ္၏။ ပညာရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဒါယကာ သင္သည္ ဤအံ့ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ သေဘာခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္္ ျပည့္စံု၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏”ဟူ၍ ေျပာဆိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေျပာသည္ရွိေသာ္ ဟတၳကအာဠဝကသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ”အသွ်င္ဘုရား အသို႔ပါနည္း၊ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္ မရွိပါသေလာ”ဟု (ဆိုပါ၏)၊ ဒါယကာ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴဝတ္ေသာ လူတစ္စံု တစ္ေယာက္မွ် မရွိဟု (ဆိုပါ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ၾကားရာအရပ္၌ အဝတ္ျဖဴ ဝတ္ေသာ လူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် အကယ္၍ မရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ေကာင္းပါေလ၏ဟု ဆိုပါ၏ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။ ရဟန္း ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အလိုနည္း၏၊ မိမိ၌ ထင္ရွားရွိသည္ သာလွ်င္ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို သူတစ္ပါးတို႔အား သိေစျခင္း၌ အလိုမရွိ၊ ရဟန္း ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သင္သည္ ဟတၳကအာဠဝကကို အလိုနည္းျခင္းဟူေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ေသာ ဤသေဘာ့ႏွင့္္လည္း ျပည့္စံုေသာသူဟု မွတ္ေလေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။