အန ၈.၂: ပညာသုတ္

၂။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းရွစ္မ်ဳိး အေထာက္အပံ့ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦး ျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာတိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဆရာကိုျဖစ္ေစ အေလး အျမတ္ျပဳထိုက္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္၏၊ ထိုရဟန္းအား ယင္းသည့္ အမွီျပဳရာ ဆရာ, သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ အားႀကီးစြာေသာ ရွက္ေၾကာက္မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုေသေလးစားမႈသည္လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္း အေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ ပဌမအေၾကာင္း အေထာက္အပံ့တည္း။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုဆရာကိုျဖစ္ေစ အေလးအျမတ္ျပဳထိုက္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္စဥ္ ထိုရဟန္းအား အၾကင္ဆရာ, သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ အားႀကီးစြာေသာ ရွက္ေၾကာက္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုေသေလးစားမႈသည္လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ ထိုဆရာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သို႔ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤပါဠိကား အဘယ္သို႔ သေဘာ ရွိပါသနည္း၊ ဤပါဠိ၏ အနက္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမးျမန္း၏၊ ျပႆနာျပဳ၏၊ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မဖြင့္ျပအပ္ေသးေသာ အရာကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ မျပဳအပ္ေသးေသာ အရာကိုလည္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ ျပဳေပးကုန္၏၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယံုမွားအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ယုံမွားမႈကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေပးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

ထိုရဟန္းသည္ ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ကိုယ္ျဖင့္ (အေပါင္းအေဖၚမွ) ကင္းေဝးမႈ စိတ္ျဖင့္ (ကိေလသာမွ) ကင္းေဝးမႈဟူေသာ ႏွစ္ပါးစံုေသာ ကင္းေဝးမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္း အေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ တတိယ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္ေရွာက္၍ ေနထိုင္၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္လ်က္ က်င့္သံုး၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္း အေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင့္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ စတုတၳ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

အၾကားအျမင္မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို ဆည္းပူး၏၊ အစ၏ ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္းရွိ၍ အနက္, သဒၵါႏွင့္ တကြျဖစ္သည့္ျပင္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုလ်က္ ျဖဴစင္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ေဟာေဖၚျပတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို မ်ားစြာ ၾကားနာဖူး၏၊ ေဆာင္ထား၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့က်က္ထား၏၊ စိတ္ျဖင့္ မွတ္သားထား၏၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦး ျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာတိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ ပၪၥမ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္ ေန၏၊ အားအစြမ္းရွိ၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ လုံ႔လရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္းမရွိ။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ျဖစ္ေသာ ဆ႒မ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

သံဃာ့ေဘာင္သို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ အထူးထူးေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာ ျဖစ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားေဟာေျပာ၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း တရား ေဟာေျပာရန္ ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္း၏၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနမႈကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖစ္ေသာ သတၱမ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

”ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား ေဝဒနာ၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား သညာ၊ ဤကား သညာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သညာ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား သခၤါရ၊ ဤကား သခၤါရ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သခၤါရ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား ဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း”ဟု ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔၌ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကို အဖန္ဖန္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းအေထာက္အပံ့သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦးျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာ တိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖစ္ေသာ အ႒မ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့တည္း။

ထိုရဟန္းကို သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔က ဤသို႔ ခ်ီးက်ဴးကုန္၏၊ ”ဤအသွ်င္သည္ ဆရာကိုျဖစ္ေစ အေလးအျမတ္ျပဳထိုက္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္၏၊ ထိုအသွ်င္အား ယင္းသည့္ အမွီျပဳရာ ဆရာ, သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ အားႀကီးစြာေသာ ရွက္ေၾကာက္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုေသေလးစားမႈသည္လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏”ဟု (ခ်ီးက်ဴးကုန္၏)။

ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစရန္ ရဟန္း တရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၁)

ထိုအသွ်င္သည္ ဆရာကိုျဖစ္ေစ အေလးအျမတ္ျပဳထိုက္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ အမွီျပဳ၍ ေနထိုင္စဥ္ ထိုအသွ်င္အား အၾကင္ဆရာ, သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ အားႀကီးစြာေသာ ရွက္ေၾကာက္မႈသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ိုေသေလးစားမႈသည္လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈတည္၏၊ ထိုဆရာ, သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သို႔ ရံဖန္ရံခါ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤပါဠိကား အဘယ္သို႔ သေဘာ ရွိပါသနည္း၊ ဤပါဠိ၏ အနက္ကား အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမးျမန္း၏၊ ျပႆနာျပဳ၏၊ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မဖြင့္ျပအပ္ေသးေသာ အရာကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ မျပဳအပ္ ေသးေသာ အရာကိုလည္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ ျပဳေပးကုန္၏၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယံုမွားအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ယံုမွားမႈကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေပးကုန္၏၊ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရား ကို သိ၍ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကို ပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏၊ (၂)

ထိုအသွ်င္သည္ ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ ကိုယ္ျဖင့္ (အေပါင္းအေဖာ္မွ) ကင္းေဝးမႈ စိတ္ျဖင့္ (ကိေလသာမွ) ကင္းေဝးမႈဟူေသာ ႏွစ္ပါးစံုေသာ ကင္းေဝးမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၏၊ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္ သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာ တရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၃)

ဤအသွ်င္သည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္ေရွာက္၍ ေနထိုင္၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ ရွိသည္ ျဖစ္၍ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္လ်က္ က်င့္သံုး၏၊ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္ လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၄)

ဤအသွ်င္သည္ အၾကားအျမင္မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို ဆည္းပူး၏၊ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိ၍ အနက္, သဒၵါႏွင့္ တကြျဖစ္သည့္ျပင္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုလ်က္ ျဖဴစင္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကို မ်ားစြာ ၾကားနာဖူး၏၊ ေဆာင္ထား၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေလ့က်က္ထား၏၊ စိတ္ျဖင့္ မွတ္သားထား၏၊ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိုးထြင္း၍ သိ၏။ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစား ရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၅)

ဤအသွ်င္သည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိလ်က္ ေန၏၊ အားအစြမ္းရွိ၏၊ ခိုင္ျမဲေသာ လုံ႔လရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၆)

ဤအသွ်င္သည္ သံဃာ့ေဘာင္သို႔ ေရာက္သည္ ရွိေသာ္ အထူးထူးေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာျဖစ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈ မရွိ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း တရားေဟာေျပာ၏၊ သူတစ္ပါးကို လည္း တရားေဟာေျပာရန္ ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္း၏၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနမႈကိုလည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၇)

ဤအသွ်င္သည္ ”ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား ေဝဒနာ၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ေဝဒနာ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား သညာ၊ ဤကား သညာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သညာ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား သခၤါရ၊ ဤကား သခၤါရ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား သခၤါရ၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း။ ဤကား ဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကား ဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္မႈတည္း”ဟု ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔၌ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကို အဖန္ဖန္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနထိုင္၏။ မခြၽတ္ဧကန္ ဤအသွ်င္သည္ သိသင့္ေသာ တရားကို သိ၍၊ ျမင္သင့္ေသာ တရားကို ျမင္၏ဟု ခ်ီးက်ဴးကုန္၏။ ဤခ်ီးက်ဴးျခင္း သေဘာတရားသည္ လည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရန္ ေလးစားရန္ ႏွလံုးကိုပြါးေစရန္ ရဟန္းတရားကို ရရန္ တစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ေပ၏။ (၈)

ရဟန္းတို႔ ဤအေၾကာင္းရွစ္မ်ဳိး အေထာက္အပံ့ရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အစဦး ျဖစ္သည့္ ပညာကို မရေသးေသာ္ရရန္ ရၿပီးေသာ္ လြန္စြာတိုးပြါးေစရန္ စည္ပင္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားေစရန္ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုေစရန္ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။