အန ၈.၃၀: အႏု႐ုဒၶမဟာဝိတကၠသုတ္

၃ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ ေပးရာ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ေစတီတိုင္း ( ျမတ္စြာဘုရားေနေတာ္မူရာမွ) အေရွ႕ဝါးေတာ၌ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ ကပ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းေနေသာ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါအား ”ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုနည္းေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုႀကီးေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ မေရာင့္ရဲေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာ ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ဤသို႔ စိတ္အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိေတာ္မူ၍ ခြန္အား ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမိဳ႕ဝယ္ သားတို႔ အား ေဘးမဲ့ေပးရာ ေဘသကဠေတာမွ ကြယ္ခဲ့၍ေစတီတိုင္း ( ျမတ္စြာဘုရားသီတင္းသံုးေတာ္မူရာမွ) အေရွ႕ဝါးေတာအရပ္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ – အႏု႐ုဒၶါ ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ ”ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုနည္းေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ့ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုႀကီးေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရား သည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ မေရာင့္ရဲေသာ ပုဂၢဳိလ္ အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရား သည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံကို ေကာင္းစြာသာလွ်င္ ၾကံအပ္ေပ၏။ အႏု႐ုဒၶါ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ”ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သံသရာဝဋ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ ‘ပပၪၥ’တရားမွ ကင္းသည့္ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥ တရားမရွိရာ နိဗၺာန္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သံသရာဝဋ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ ‘ပပၪၥ’တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရား၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ရွစ္ခုေျမာက္ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံကိုလည္း ၾကံဦးေလာ့။ အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ သင္သည္ အလိုရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ)ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ သင္သည္ အလိုရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ဝိတက္ ဝိစာရ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သင္သည္ အလိုရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိ သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴရႈလ်က္ ေနရလတၱံ ႕၊ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား လတၱံ႕၊ အၾကင္တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ”ဟု အရိယာ (ပုဂၢဳိလ္)တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သင္သည္ အလိုရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း ရွိကုန္ေသာ ဤ ေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းဘဲ ရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ့ထိုအခါ၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း အထူးထူးေသာ ဆိုးရည္တို႔ျဖင့္ ဆိုးအပ္ကုန္ေသာ ပုဆိုးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ပုဆိုးထည့္ရာ ေသတၱာသည္ (ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍) ထင္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ (သကၤန္း၌ ေရာင့္ရဲျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မဟာအရိယဝံသတရားျဖင့္) ေရာင့္ရဲ သည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင့္အား ေျမမႈန္႔ အလိမ္းလိမ္းကပ္ေသာ ‘ပံ့သကူ’ သကၤန္းသည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ မရွိျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ နိဗၺာန္ကို သက္ဝင္ျခင္း အက်ဳိးငွါ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္လတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းရွိကုန္ေသာ ဤေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းဘဲရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း မည္းညစ္ျခင္းကင္းေသာ၊ မ်ားစြာေသာ စားဖြယ္ဟင္းရွိေသာ၊ မ်ားစြာေသာ စားမဲဟင္းလ်ာရွိေသာ သေလးထမင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ထင္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ (ဆြမ္း၌ ေရာင့္ရဲျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ မဟာအရိယဝံသ တရားျဖင့္) ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင့္အား ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ မရွိျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ နိဗၺာန္သို႔သက္ဝင္ျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ သလံုးျမင္းေခါင္းျဖင့္ အိမ္စဥ္ လွည့္လည္ရွာမွီး၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္လတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း ရွိကုန္ေသာ ဤေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းဘဲ ရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း အတြင္းအပ၌ လိမ္းက်ံအပ္ေသာ၊ ေလမတိုက္ေသာ၊ေစ့စပ္ေသာ တံခါးရြက္ရွိေသာ၊ ပိတ္အပ္ေသာ ေလသာတံခါးရွိေသာ၊ အထြတ္တပ္ေသာ အိမ္သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ (ေက်ာင္း၌ ေရာင့္ရဲလြယ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ မဟာအရိယဝံသတရားျဖင့္) ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင့္အား ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ မရွိျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ျခင္းအက်ဳိးငွါ သစ္ပင္ရင္းတည္းဟူေသာ ေက်ာင္းသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္လတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းရွိကုန္ေသာ ဤ ေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းဘဲ ရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ပလႅင္၊ ေမြးရွည္ေကာ္ေဇာႀကီး၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ျဖဴေသာ သားေမြးအခင္း၊ ပန္းေျပာက္ျခယ္ သားေမြးအခင္း၊ ဝံပိုင့္ေရ အခင္းျမတ္၊ (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိ ေနရာသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ (အိပ္ရာေနရာ၌ ေရာင့္ရဲလြယ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ မဟာအရိယဝံသတရားျဖင့္) ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင့္အား ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ မရွိျခင္း အက်ဳိးငွါ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ျမက္တို႔ျဖင့္ ခင္းအပ္ေသာ အိပ္ရာ ေနရာသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္လတၱံ႕။

အႏု႐ုဒၶါ သင္သည္ အၾကင္အခါ၌ ဤေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကံလတၱံ႕၊ လြန္ျမတ္ေသာ စိတ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းရွိကုန္ေသာ ဤေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကိုလည္း အလိုရွိတိုင္း မၿငဳိမျငင္ မပင္မပန္းဘဲ ရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါ ထိုအခါ၌ သူႂကြယ္အားလည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္သားအားလည္းေကာင္း ေထာပတ္ ဆီဦး ဆီ ပ်ားရည့္တင္လဲ အထူးထူးေသာ ဤေဆးတို႔သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထင္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ (ေဆးပစၥည္း၌ ေရာင့္ရဲလြယ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ မဟာအရိယဝံသတရားျဖင့္) ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင့္အား ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈ မရွိျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းအက်ဳိးငွါ၊ နိဗၺာန္သို႔ သက္ဝင္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ႏြားက်င္ငယ္ပုပ္ျဖင့္ ထံုအပ္ေသာ ေဆးသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထင္လတၱံ႕။ အႏု႐ုဒၶါ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ေနာင္အခါ၌လည္းေစတီတိုင္း ဤအေရွ႕ဝါးေတာအရပ္၌သာလွ်င္ ဝါကပ္၍ ေနေလေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ ထား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူ၍ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ေစတီတိုင္း အေရွ႕ဝါးေတာအရပ္မွ ကြယ္ခဲ့၍ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမဳိ႕ဝယ္ သားတို႔အား ေဘးမဲ့ေပးရာ ေဘသကဠေတာ၌ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားအပ္ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရဟန္းတို႔ကို-ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့။ပ။ ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံတို႔သည္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ေယာက်္ားျမတ္တို႔၏ အၾကံရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ မေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပပၪၥတရားမွ ကင္းသည့္ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရားမရွိရာ နိဗၺာန္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပပၪၥတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရား၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု။

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ အလိုႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အလိုနည္းသူ ျဖစ္လ်က္ ”အလိုနည္းသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ေရာင့္ရဲလြယ္သူျဖစ္လ်က္ ”ေရာင့္ရဲလြယ္သူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိသူျဖစ္လ်က္ ”ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ”ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ။ ထင္ေသာ သတိရွိသူျဖစ္လ်က္ ”ထင္ေသာ သတိရွိသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု့အလိုမရွိ၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္လ်က္ ”တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ပညာရွိသူျဖစ္လ်က္ ”ပညာရွိသူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူျဖစ္လ်က္ ”ပပၪၥတရား ကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူဟူ၍ ငါ့ကို သိပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုမရွိ၊ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ အလိုနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ အလိုႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၁)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ မေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ အသက္၏အရံအတား ေဆးပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ မေရာင့္ရဲလြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာ အပ္၏။ (၂)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ ရဟန္းအား ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမ မင္း မင္း၏အမတ္ တိတၳိ တိတၳိ တပည့္တို႔သည္ လာေရာက္ဆည္းကပ္ကုန္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ၌ ရဟန္းသည္ သခၤါရတရားတို႔၏ ဆိတ္သုဥ္း ရာ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ေသာ၊ နိဗၺာန္သို႔ ကိုင္းေသာ၊ နိဗၺာန္သို႔ ႐ႈိင္းေသာ၊ သခၤါရတရားတို႔၏ ဆိတ္သုဥ္းရာ နိဗၺာန္၌ တည္ေသာ၊ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ စိတ္သည္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ သည္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ တရားစကားကိုသာလွ်င္ စင္စစ္ ေျပာေဟာတတ္၏၊ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈရွိေသာပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ အေပါင္းအေဖာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၃)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမဲျမံေသာ အားထုတ္မႈ ရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ပ်င္းရိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၄)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ သတိ၏ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ရွည္စြာေသာ ကာလက ျပဳအပ္ ေျပာဆိုအပ္သည္ကိုလည္း ေအာက္ေမ့ ႏိုင္၏၊ အဖန္တလဲလဲ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ သတိလြတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားမျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၅)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္မရွိေသာပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမ ဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍။ပ။ စတုတၳစ်ာန္ကို ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရား သည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၆)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤ ေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ပညာရွိ၏၊ ႐ုပ္ နာမ္ကို ေဖာက္ခဲြ၍ သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ ကုန္ရာနိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကို သိစြမ္းႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏။ (၇)

”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥ တရား ကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပပၪၥတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရား၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို အဘယ္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္း၏စိတ္သည္ ပပၪၥတရား၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္၌ ေျပးဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ လြတ္၏။ ”ရဟန္းတို႔ ဤေလာကုတၱရာတရားသည္ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာ ျပည့္စံု၏၊ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္ ပပၪၥတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ ပပၪၥတရား၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မျပည့္စံု”ဟု ေဟာအပ္ေသာ ထိုစကားကို ဤသည္ကို စဲြ၍ ေဟာအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၈)

ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ေနာက္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဝါကပ္ျခင္းကိုလည္း ထိုေစတီတိုင္း အေရွ႕ ဝါးေတာ အရပ္၌ပင္ ဝါကပ္ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္ လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးကို မၾကာမီ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ(မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိၿပီ။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါကား ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ သည္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏- ”ေလာက၌ အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ အၾကံကို သိေတာ္မူ၍ စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ ကိုယ္ေတာ္ျဖင့္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။

ငါ့အား အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ အၾကံျဖစ္၏၊ ထိုအၾကံထက္ လြန္ေသာ အၾကံကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ သံသရာကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပပၪၥတရားကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို သိ၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္စြာ ေနၿပီ၊ သံုးပါးေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္တို႔သို႔ အစဥ္ေရာက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုး အမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ဂဟပတိဝဂ္ ၿပီး၏။