အန ၈.၅၃: သံခိတၱသုတ္

၅၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာ ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္လ်က္-အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အား တရားကို ေဟာေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ယင္းတရားကို ၾကားနာၿပီးလွ်င္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ လုံ႔လျပဳကာ စိတ္ကို (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္လ်က္ ေနလိုပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေဂါတမီ သင္သည္ အၾကင္တရားတို႔ကို ဤတရားတို႔ကား တပ္မက္မႈရာဂႏွင့္တကြ ျဖစ္ရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ တပ္မက္မႈရာဂကင္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္၌ ယွဥ္ရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဝဋ္ကင္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ ပြါးစီးရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ဖ်က္ဆီးရန္ မျဖစ္ကုန္၊ အလိုႀကီးရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ အလိုနည္းရန္ မျဖစ္ကုန္၊ မေရာင့္ရဲရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေရာင့္ရဲရန္ မျဖစ္ကုန္၊ အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ ေနရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ပ်င္းရိရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ႀကဳိးစားအားထုတ္ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ (မိမိကိုယ္ကို) ေမြးျမဴႏိုင္ခဲရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေမြးျမဴလြယ္ရန္ မျဖစ္ကုန္ဟု သိျငားအံ့၊ ထိုတရားတို႔ကို စင္စစ္အားျဖင့္ ဤကား တရားမဟုတ္၊ ဤကား ဝိနည္းမဟုတ္၊ ဤကား ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ မဟုတ္ဟု မွတ္ယူေလေလာ့။

ေဂါတမီ သင္သည္ ”အၾကင္တရားတို႔ကို ဤတရားတို႔ကား တပ္မက္မႈရာဂကင္းရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ တပ္မက္မႈရာဂႏွင့္တကြ ျဖစ္ျခင္းငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ကင္းရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဝဋ္၌ ယွဥ္ရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ဖ်က္ဆီးရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ ပြါးစီးရန္ မျဖစ္ကုန္၊ အလိုနည္းရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ အလိုႀကီးရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ေရာင့္ရဲရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ မေရာင့္ရဲရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ဆိတ္ၿငိမ္ ရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ အေပါင္းအေဖာ္ႏွင့္ ေနရန္ မျဖစ္ကုန္၊ ႀကဳိးစားအားထုတ္ရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ပ်င္းရိရန္ မျဖစ္ကုန္၊ (မိမိ ကိုယ္ကို) ေမြးျမဴလြယ္ရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေမြးျမဴႏိုင္ခဲရန္ မျဖစ္ကုန္”ဟု သိျငားအံ့။ ေဂါတမီ ထိုတရားတို႔ကို စင္စစ္အားျဖင့္ ဤကား တရားတည္း၊ ဤကား ဝိနည္းတည္း၊ ဤကား ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမတည္း”ဟု မွတ္ယူေလေလာ့ဟူ၍ (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။