အန ၈.၅၄: ဒီဃဇာဏုသုတ္

၅၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာဠိယၿမဳိ႕ ကကၠရပတၱမည္ေသာ ေကာဠိယမင္းတို႔၏ နိဂံုး၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဒီဃဇာဏုမည္ေသာ ေကာဠိယမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-”အသွ်င္ဘုရား ကာမဂုဏ္ခံစားကုန္ေသာ လူျဖစ္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သားမယားတို႔ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အိမ္၌ ေနရပါကုန္၏၊ ကာသိတိုင္းျဖစ္ စႏၵကူးကို သံုးေဆာင္ခံစားကုန္၏၊ ပန္း နံ႔သာ နံ႔သာေပ်ာင္းကို ပန္ဆင္ လိမ္းက်ံကုန္၏၊ ေရႊေငြကို သာယာကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ တမလြန္ဘဝ၌ အစီးအပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီး အပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘ဥ႒ာနသမၸဒါ’၊ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘အာရကၡသမၸဒါ’၊ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ ‘ကလ်ာဏမိတၱတာ’၊ မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ ‘သမဇီဝိတာ’တို႔တည္း။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘ဥ႒ာနသမၸဒါ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အသက္ေမြးေၾကာင္းအလုပ္ျဖစ္ေသာ လယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏြားေက်ာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလးသမားအတတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ မင္းလုလင္အလုပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အျခားအတတ္ပညာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ေစ အသက္ေမြးမႈျပဳ၏၊ ထိုအလုပ္၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ ပ်င္းရိမႈမရွိ၊ (ထိုလုပ္ငန္း၌) အေၾကာင္းကို စံုစမ္းတတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျပဳလုပ္ရန္လည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ စီမံရန္လည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို ထႂကြ လုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘ဥ႒ာနသမၸဒါ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသားေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘အာရကၡသမၸဒါ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားအား ထႂကြလုံ႔လေၾကာင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ လက္႐ံုး အားကိုး ဆည္းပူးအပ္ကုန္ေသာ ေခြၽးဒီးဒီးက် ျပဳအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန့္ေသာ စည္းစိမ္ (ဥစၥာ)တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုစည္းစိမ္ (ဥစၥာ)တို႔ကို ”အဘယ္သို႔လွ်င္ ငါ၏ ဤစည္းစိမ္ ဥစၥာတို႔ကို မင္း (အစိုးရ)တို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ကုန္ရာသနည္း၊ ခိုးသူတို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ကုန္ရာသနည္း၊ မီးမေလာင္ႏိုင္ရာသနည္း၊ ေရမေမ်ာႏိုင္ရာသနည္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ (အေမြခံဆိုး)တို႔ မေဆာင္ယူႏိုင္ ကုန္ရာသနည္း”ဟုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လံုျခံဳေစျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘အာရကၡသမၸဒါ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ ‘ကလ်ာဏမိတၱတာ’ ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အၾကင္ရြာ၌ျဖစ္ေစ နိဂံုး၌ျဖစ္ေစ ေန၏၊ ထိုရြာ နိဂံုး၌ရွိေသာ ငယ္ေသာ္လည္း ႀကီးျမင့္ေသာ ကိုယ္က်င့္ရွိကုန္ေသာ ႀကီး၍လည္း ႀကီးျမင့္ေသာ ကိုယ္က်င့္ ရွိကုန္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သူႂကြယ္တို႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ သူႂကြယ္သားတို႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ အတူေန၏၊ အတူေျပာဆို၏၊ အတူ ေဆြးေႏြး၏၊ ယင္းသဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို အတုလိုက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းသီလႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို အတုလိုက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းစြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု သူတို႔၏ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို အတုလိုက္၍ က်င့္၏၊ ယင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူတို႔၏ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈကို အတုလိုက္၍ က်င့္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို မိတ္ေဆြေကာင္းရွိမႈ ‘ကလ်ာဏ မိတၱတာ’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ ‘သမဇီဝိတာ’ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ဤသို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္မဟုတ္”ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ရာဇူကိုင္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ ရာဇူကိုင္၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ရာဇူ (ခ်ိန္ခြင္) ကို ေျမႇာက္၍ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ”ေအာက္သို႔ နိမ့္၏၊ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ အထက္သို႔ ျမင့္၏”ဟု သိသကဲ့သို႔၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအတူသာလွ်င္ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ဤသို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္မဟုတ္”ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) နည္းသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ အထက္ တန္းက်ေသာ အသက္ေမြးျခင္းကို အကယ္၍ ျပဳပါမူ ထိုသူအား ”ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သဖန္းသီး ကို စားသူကဲ့သို႔ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို သံုးေဆာင္စားေသာက္၏”ဟု ဆိုဖြယ္ရာတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) မ်ားသည္ ျဖစ္လ်က္ ၿငဳိျငင္ဆင္းရဲေသာ အသက္ေမြးျခင္းကို အကယ္၍ ျပဳပါမူ ထိုသူအား ဤအမ်ဳိးသားသည္ ”အႀကီးအကဲမရွိေသာ (အားထားရာမဲ့) ေသျခင္းကဲ့သို႔ ေသရလိမ့္မည္”ဟု ဆိုဖြယ္ရာတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ဤသို႔ သံုးစြဲေသာ္ ငါ၏ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) သည္ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္၊ ငါ၏ ဆုတ္ယုတ္မႈ (ထြက္ေငြ) သည္ တိုးပြါးမႈ (ဝင္ေငြ) ထက္ မ်ားလိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳ၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈ ‘သမဇီဝိတာ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔သည္ မိန္းမလိုက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစားၾကဴးမႈ၊ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္း ဝင္သူရွိမႈဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ႀကီးစြာေသာ တစ္ဖက္ဆည္ ကန္၌ ေရဝင္ေပါက္ ေလးခု ေရထြက္ေပါက္ ေလးခုတို႔ ရွိၾကကုန္ရာ ေယာက်္ားသည္ ထိုတစ္ဖက္ဆည္ ကန္၏ ေရဝင္ေပါက္တို႔ကို ပိတ္ရာ၏၊ ေရထြက္ေပါက္တို႔ကို ဖြင့္ရာ၏၊ မိုးသည္လည္းေကာင္းစြာ မရြာသြန္းရာ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုတစ္ဖက္ဆည္ကန္ႀကီးသည္ ယုတ္ေလ်ာ့မည္ သာ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္၊ တိုးပြါးမည္ကား မဟုတ္ေတာ့ေပ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအတူသာလွ်င္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔သည္ မိန္းမလိုက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစားၾကဴးမႈ၊ ယုတ္မာေသာ အေဆြခင္ပြန္းခ်စ္ကြၽမ္း ဝင္သူရွိမႈဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါးေၾကာင္းတို႔သည္ မိန္းမ မလိုက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ မၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစား မၾကဴးမႈ၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူ ရွိမႈဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဥပမာေသာ္ကား ႀကီးစြာေသာ တစ္ဖက္ဆည္ကန္၌ ေရဝင္ေပါက္ေလးခု ေရထြက္ေပါက္ ေလးခုတို႔ရွိရာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေရကန္၏ ေရဝင္ေပါက္တို႔ကို ဖြင့္ရာ၏၊ ေရထြက္ေပါက္တို႔ကို ပိတ္ရာ၏၊ မိုးသည္လည္း သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းရာ၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသို႔ျဖစ္သည္ ရွိေသာ္ ထိုတစ္ဖက္ဆည္ကန္ႀကီးသည္ တိုးပြါးမည္သာ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္၊ ယုတ္ေလ်ာ့မည္ကား မဟုတ္ ေတာ့ေပ၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤအတူသာလွ်င္ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ တိုးပြါး ေၾကာင္းတို႔သည္ မိန္းမမလိုက္စားမႈ၊ ေသေသာက္ မၾကဴးမႈ၊ အေလာင္းအစား မၾကဴးမႈ၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္သူရွိမႈဟု ေလးမ်ဳိးတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား တမလြန္ဘဝ၌ အစီးအပြါး အလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ အဘယ္ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘သဒၶါသမၸဒါ’၊ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘သီလသမၸဒါ’၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘စာဂသမၸဒါ’၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘ပညာသမၸဒါ’တို႔တည္း။

ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤေလာက၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သဒၶါတရားရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ကို ယံုၾကည္၏၊ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ယံုၾကည္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘သဒၶါသမၸဒါ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ သာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ပ။ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသအရက္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို အက်င့္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘သီလသမၸဒါ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ့သာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ လြတ္လြတ္စြန္႔ၾကဲမႈရွိ၏၊ (စြန္႔ၾကဲအံ့ဟု) ေဆးေၾကာအပ္ေသာ လက္ရွိသူ၊ စြန္႔ၾကဲျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ၊ ေတာင္းခံျခင္းငွါ ထိုက္သူ၊ ေပးကမ္းေဝဖန္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္၍ မစၧရိယတည္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ အိမ္ကို စိုးအုပ္လ်က္ ေန၏။ ဗ်ဂၣပဇၨ အမ်ဳိးသား ဤသည္ကို စြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘စာဂသမၸဒါ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤ သာသနာေတာ္၌ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ပညာရွိ၏၊ ႐ုပ္နာမ္ကို ေဖာက္ခဲြ၍ သိျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ဝဋ္ ဆင္းရဲ၏ ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ၊ အျဖစ္ အပ်က္ကို ထိုးထြင္း၍ သိေသာ၊ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ေကာင္းစြာ ျပည့္စံု၏၊ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤသည္ကို ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ‘ပညာသမၸဒါ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ဗ်ဂၣပဇၨအမ်ဳိးသား ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔သည္ကား အမ်ဳိးေကာင္းသားအား တမလြန္ဘဝ၌ အစီး အပြါးအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အလုပ္လုပ္ရာဌာနတို႔၌ ထႂကြလုံ႔လရွိလ်က္ မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ အထူးစီမံျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားသည္ မွ်တစြာ အသက္ေမြးမႈကို ျပဳ၏၊ ဆည္းပူးအပ္ၿပီးေသာ ဥစၥာကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္၏။ သဒၶါတရားရွိ၏၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေတာင္းခံသူတို႔၏ စကားကို သိတတ္၏၊ မစၧရိယကင္း၏၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ကုသိုလ္ ) လမ္းကို အျမဲသုတ္သင္၏။ ဤသို႕လွ်င္ ဤတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ဝတ္ကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ သဒၶါ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူအား မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ အစီးအပြါးအလို႔ငွါလည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာျခင္းငွါလည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာ ဘဝ၌ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္တတ္ကုန္၏ဟူ၍ အမည္မွန္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ လူျဖစ္ေသာသူတို႔အား စြန္႔ၾကဲမႈစာဂ ထိုမွႂကြင္းေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္သည္ တိုးပြါး၏။

စတုတၳသုတ္။