အန ၈.၆၃: သံခိတၱသုတ္

၆၃။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္။ပ။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္မွ ယင္းတရားေတာ္ကို ၾကားနာ ရ၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေနပါအံ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ မဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္ ငါ့ကို သာလွ်င္ (တရားေဟာရန္) တိုက္တြန္းကုန္၏၊ တရားေဟာေသာ္လည္း ငါသို႔သာလွ်င္ (ဣရိယာပုထ္ အားျဖင့္) အစဥ္လိုက္သင့္၏ဟု မွတ္ထင္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အနက္ကို သိႏိုင္တန္ရာပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၏ အေမြခံ ျဖစ္ႏိုင္တန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ”ငါ၏ ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ကုသိုလ္စိတ္ကို ထက္ဝန္းက်င္မွ သိမ္းယူ၍ တည္လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ရဟန္း သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။

ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္၏ ကိုယ္တြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္သည္ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ျဖစ္ေပၚကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္လည္း ကုသိုလ္စိတ္ကို သိမ္းယူ၍ မတည္ ကုန္၊ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ”ငါ့အား စိတ္၏ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔မွ) လြတ္ေသာ ေမတၱာ စ်ာန္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္ ေလ့လာအပ္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳအပ္ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳအပ္ အစဥ္ တည္အပ္ ေလ့လာအပ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ရဟန္း သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။

ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’လည္းရွိေသာ ဤသမာဓိကို ပြါးမ်ား ေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိ၊ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မွ်သာရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’လည္း မရွိ၊ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’လည္း မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ပီတိမရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ သာယာဖြယ္ ‘သုခ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္, ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏။ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ”ငါ့အား စိတ္၏ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔မွ) လြတ္ေသာ က႐ုဏာစ်ာန္ကို။ ငါ့အား စိတ္၏ (ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔မွ) လြတ္ေသာ မုဒိတာစ်ာန္ကို ငါ့အား စိတ္၏ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔မွ) လြတ္ေသာ ဥေပကၡာစ်ာန္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳအပ္ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳအပ္ အစဥ္ တည္အပ္ ေလ့လာအပ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္သည္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု ဤသို႔ က်င့္ရမည္။ ရဟန္း သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။

ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏၊ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ဝိတက္ ဝိစာရႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ဤသမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိ၊ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မွ်သာရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ား ေလေလာ့၊ သာယာဖြယ္ ‘သုခ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္, ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏။ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ”လြန္စြာ အားထုတ္သည္ အျပားအားျဖင့္ သိသည္ ေအာက္ေမ့မႈ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ တပ္မက္ေသာအားျဖင့္ ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနအံ့”ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္း သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။

ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏၊ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ဤသမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိ၊ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မွ်သာရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလ ေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ သာယာဖြယ္ ‘သုခ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏။ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ”လြန္စြာ အားထုတ္သည္ အျပားအားျဖင့္ သိသည္ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ ေရွး႐ႈ ၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ေဝဒနာတို႔၌။ စိတ္၌။ တရား သေဘာတို႔၌ တရားသေဘာဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနအံ့”ဟု က်င့္ရမည္။ ရဟန္း သင္သည္ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္ရမည္။ ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျပဳအပ္၏။ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ဤသမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိ, သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မွ်သာရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’မရွိ, သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’မွ်သာရွိေသာ သမာဓိကို လည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလ့ေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ သာယာဖြယ္’သုခ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ဥေပကၡာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သမာဓိကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ၌ သင္သည္ ဤသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားအပ္, ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္၏။ ရဟန္း ထိုအခါ၌ သင္သည္ သြားလိုရာရာသို႔ ခ်မ္းသာစြာ သြားရေပလိမ့္မည္၊ ရပ္လိုရာရာ၌ ခ်မ္းသာစြာ ရပ္ရေပလိမ့္မည္၊ ထိုင္လိုရာရာ အရပ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ထိုင္ရေပလိမ့္မည္၊ အိပ္လိုရာရာ အရပ္၌ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရေပလိမ့္ မည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမအပ္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနသည္ ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးကို မၾကာမီ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိၿပီ။ ထိုရဟန္းသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။

တတိယသုတ္။